Branschen generellt sett bra på att rätta sig efter Konsumentverkets anvisningar

Artikel forfatter: Camilla Tellås
Position: Jurist
E-mail: Camilla.Tellas@konsumentverket.se
Organization: Konsumentverket
Utgave:
3, 2013
Sprog: Svensk
Kategori:

I artikeln intervjuas Camilla Tellås dels om Konsumentverkets generella tillsyn av försäkringsbranschen, dels om den rapport kring marknadsföring av djurförsäkringar som Konsumentverket släppte i början av 2012.

 

Att försäkringsbranschen står under Finansinspektionens tillsyn är välkänt. Inte lika känt är att även Konsumentverket har ett tillsynsansvar.

 

Konsumentverkets generella uppdrag är att bidra till att medvetna och säkra konsumenter kan göra aktiva val. När det gäller försäkringsbranschen genomför man tillsyn huvudsakligen på basis av marknadsföringslagen, men också utifrån avtalsvillkorslagen.

 

Kopplat till marknadsföringslagen finns även Distans- och hemförsäljningslagen, Försäkringsavtalslagen och Lagen om försäkringsförmedlare, vilka alla också ligger till grund för Konsumentverkets granskning. Försäkringsavtalslagen reglerar bl.a. den förköpsinformation som måste finnas.

 

När det gäller marknadsföringen av djurförsäkringar, visade Konsumentverkets granskning att det fanns utrymme för en viss förbättringspotential, men att det inte förelåg några stora problem.

 

Granskningen visade dock på stora brister i framförallt förköpsinformationen. Viktiga begränsningar lyftes inte fram på ett tydligt sätt och det fanns en obalans mellan hur för- och nackdelar presenteras.

 

Camilla Tellås var talare på det seminarium om djurförsäkringar, som Svenska Försäkringsföreningen arrangerade våren 2013. Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.