AKTUELL LITTERATUR - Nyutkomna böcker

Utgave:
2, 1994
Sprog: Dansk
Kategori:

188 AKTUELL LITTERATURNFT 2/1994 Nyutkomna böcker: A/S’ loven med kommentarer af Lone Sneholt & Niels Thomsen. 5. udgave Aktieselskabsloven er blevet ændret på en række væsentlige punkter. Der er optaget nye bestemmelser om blandt andet større ak- tionærer, kapitalkravene er ændrede, og Sel- skabspanelets Betænkning nr. 1229/1992 er gennemført sammen med en række ændringer vedrørende selskabets ledelse. Den sidstnævn- te ændring — lov nr. 1060 af 23. december 1992 — indeholder ialt 103 ændringer i aktie- selskabsloven. Bogen er skrevet af Lone Sneholt og Niels Thomsen. Forfatterne er ansat i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor de fungerer som kon- torchefer for de to selskabsretskontorer. 707 sider, indbundet. Pris kr. 725.00 i.m. G.E.C. Gads Forlag, København Bilbogen — en kreditretlig innovation? af Niels Ørgaard Bilbogssystemet har til formål at skærme bil- køberne mod skuffelser som følge af skjult gæld, hvad det imidlertid ikke fuldt ud lever op til. På den anden side er bilbogssystemet mere vidtgående, end formålet kræver. Navn- lig er det overflødigt, at kravet om registre- ring omfatter ejendomsforbehold i kontrakter mellem importør og forhandler, og at der hermed er blevet påført salget af nye biler ekstraomkostninger. Hertil kommer, at der med bilbogssystemet er blevet skabt nye kon- fliktmuligheder. Forfatteren er professor i retsvidenskab ved Aalborg Universitetscenter. 32 sider, hæftet. Pris kr. 85.00 i.m. G.E.C. Gads Forlag, København Kreditretlige emner af Lennart Lynge Andersen, Henrik Gam & Peter Møgelvang-Hansen Bogen behandler i en forholdsvis kort form en række panteretlige problemer i forbindelse med belåning af fast ejendom. Emnevalget er sket ud fra pædagogiske hensyn, idet bogen primært tager sigte på undervisningsformål. Kreditretlige emner henvender sig dog også til praktikere og til domstolene, da bogen bl.a. behandler nogle spørgsmål, der har vist sig særligt aktuelle i 1990’erne, eksempelvis omprioriteringsspørgsmål og brugen af ejer- pantebreve. Bogen indeholder en fyldig gennemgang af reglerne om nødlidende engagementer. Bogens forfattere er Lennart Lynge Ander- sen, Henrik Gam og Peter Møgelvang-Han- sen, der alle er lektorer ved Juridisk Institut, Handelshøjskolen i København. 238 sider, hæftet. Pris kr. 185.00 i.m. G.E.C. Gads Forlag, København