Trafikkforsikringsgebyr reduserer uforsikretproblemet

Artikkelforfatter: Stein Haakonsen
Position: Fagsjef
E-mail: stein.haakonsen@fno.no
Organization: Finans Norge
About:

Ansvar for prosjekter og oppgaver knyttet til samfunnsansvar generelt. Arbeider spesielt med klima- og miljøspørsmål og skole- og utdanningsspørsmål.


Udgave:
3, 2015
Språk: Norsk
Kategori:

Forsikringsnæringen griper utfordringen fra norske myndigheter i ønsket om å overføre inndrivningen av dagens årsavgift til næringen. Med sitt forslag til parallell innføring av et nytt regime for trafikkforsikringspremie, tar næringen også ett steg videre i de felles anstrengelser for å redusere det årelange problemet med uforsikrede motorvogner.

Med innføringen av en ordning i regi av Trafikkforsikringsforeningen – TFF, som innebærer innkreving av et daglig trafikkforsikringsgebyr til avløsning for nåværende regressordning, påtar næringen seg et betydelig større samfunnsansvar, i følge fagdirektør Roger Stenseth i TFF.

Innføringen vil avlaste de lovlydige bileierne fra å måtte betale skader forvoldt av uforsikrede. Nyordningen innebærer dessuten et sosialt ansvar overfor bileiere som ikke har tenkt nøye nok over risikoen ved å kjøre uforsikret. Næringen reduserer videre sine kostnader, noe som til syvende og sist kommer den jevne kunde til gode gjennom reduserte forsikringspremier. Det er planlagt at ordningen skal ha virkning fra 2018, med gradvis innfasing i løpet av 2017.

Uforsikrede motorvogner til bekymring

Det bekymrer både Statens Vegvesen og forsikringsnæringen at det til tross for alle betalingsoppfordringer og ditto kontroller, forstsatt kan være så mye som 100.000 motorvogner uten ansvarsforsikring ute på veiene.

Motorvogner regnes som spesielt farlige gjenstander og eieren har lovmessig plikt til å ansvarsforsikre disse. Det er et sjansespill å være uten, både overfor potensielle skadeofre og med hensyn til egen økonomi. Ansvarsforsikringen dekker såkalt "objektivt ansvar", de skadelidte etter en bilulykke har altså krav på erstatning også der bilføreren ikke kan lastes for ulykken.

Risikabelt å være uforsikret!

Hvert år påfører uforsikrede kjøretøy mange hundre skader på personer, kjøretøyer og fast eiendom. De kjente erstatningene beløper seg årlig til rundt 20 millioner kroner. Innenfor alle de såkalte ”hit and runskadene” skjuler det seg sannsynligvis også mange skadesaker påført av uforsikrede kjøretøy, og tallene kan trolig mangedobles. 
Skadene et uforsikret kjøretøy påfører andre, blir i første omgang dekket av TFF. Men i neste omgang gjøres det per i dag regress for utbetalingene overfor eieren eller brukeren, forsikringsselskapet krever tilbake fra skadevolder de beløpene det har utbetalt i erstatninger. Et regresskrav kan ved alvorlige personskader lett komme på flere millioner kroner og kan ruinere økonomien til den som blir holdt ansvarlig. Man risikerer å bli gjeldsslave resten av livet hvis man dropper ansvarsforsikringen. Førere av et uforsikret kjøretøy, får heller ingen erstatning dersom de selv blir skadd. Med innføringen av det nye trafikkforsikringsgebyret blir mye av dette problemet borte.

Nytt trafikkforsikringsgebyr

I stedet for dagens ordning med uforsikrede kjøretøy og avskilting, mener Finans Norge, på vegne av en samlet forsikringsnæring, at en ny ordning med trafikkforsikringsgebyr kan garantere for at ethvert påregistrert kjøretøy er trafikkforsikret. Da vil også regressproblematikken forsvinne. Det er imidlertid en forutsetning at forsikringsselskapet, som ris bak speilet, kan få lovhjemlet rett til pant i kjøretøyet med tanke på innkreving av utestående premie. I Sverige har en tilsvarende ordning vært i bruk lenge allerede og det har medført et vesentlig lavere antall uforsikrede kjøretøy.
Utgangspunktet for ordningen er at ethvert norskregistrert kjøretøy skal ha en ordinær trafikkforsikring i et forsikringsselskap. Det vil imidlertid alltid være noen bileiere som ikke har den lovpliktige forsikringen i orden. Med den nye TFF-ordningen vil kjøretøyet uten forsikring følges mye bedre opp. For hver dag kjøretøyet er uten ordinær forsikring, krever TFF inn et gebyr.
Gebyret forutsettes satt såpass lavt at bileier umiddelbart velger å betale, men likevel såpass høyt at det etter hvert blir et tydelig insitament til enten å velge en ordinær forsikring i et selskap eller å avregistrere kjøretøyet.

Skal utredes

Tre departementer skal nå utrede saken i samarbeid med bransjen. Dette arbeidet blir etter alt å dømme satt i gang i høst.

Ifølge fagdirektør Roger Stenseth i TFF er målet å innføre gebyret, eller TFF-ordningen som den også kalles, samtidig som innkrevingen av trafikkforsikringsavgiften (årsavgiften) overtas av forsikringsselskapene.

Nedenfor følger en del fakta og nærmere informasjon om saken:

To tiltak

1.  Myndighetene ønsker å fjerne dagens årsavgiftsordning og erstatte den med avgift på trafikkforsikring - trafikkforsikringsavgift (TFA). Forsikringsselskapene skal kreve inn TFA-beløpet fra forsikringstakerne, men fortløpende viderebetale til Staten.
2.  Forsikring ved TFF/Finans Norge går inn for en TFF-ordning for å demme opp for at flere blir uforsikret. Næringen frykter at flere kan velge å kjøre uforsikret ved en omlegging av årsavgift til trafikkforsikringsavgift fordi det samlede kravet fra forsikringsselskapet (les premien) vil synes å øke.

Derfor bør den nye TFF-ordningen innføres

1. Problematikken knyttet til uforsikrede kjøretøy løses

a) Det er urettferdig at lovlydige forsikringstakere betaler for skader forvoldt av uforsikrede. Tapte premieinntekter på grunn av uforsikrede bileiere medfører økte premier for betalende kunder.
b) Samfunnet og næringen bør ivareta et sosialt ansvar overfor personer som kjører uforsikret.

2. Forenklede prosesser er samfunnsøkonomisk fornuftig

a) Å gå fra avskilting til pengeinndriving gir betydelige besparelser for myndighetene.
b) Feilaktig avskilting unngås, med det merarbeid og støy som dette gir.
c) Det oppnås forenkling av IT-systemene, bedre datakvalitet og mindre manuelt arbeid.
d) Registreringsprosedyrene for bileiere kan forenkles.

 

Ukjente og uforsikrede motorvogner

I statsbudsjettet 2016 framgår det at Finansdepartementet skal vurdere muligheten for etablering av en såkalt TFF-ordning i Norge i forbindelse med at forsikring overtar innkreving av årsavgiften. Her heter det:

”Finansdepartementet har sett i gang eit arbeid med sikte på å erstatte årsavgifta med ei avgift som vert pålagt forsikringsselskapa ved sal av obligatoriske ansvarsforsikringar på køyretøy. Ei slik endring vil gje mange fordelar, mellom anna større fleksibilitet for bileigarane, til dømes ved kjøp av ny bil, eigarskifte, avregistrering og liknande, og ved at bileigaren vert belasta for avgifta berre for den tida køyretøyet er forsikra. Samstundes vil endringa gje meir effektiv ressursbruk. Den nye avgifta vil ha same struktur og nivå som dagens årsavgift, og den økonomiske belastninga på bileigarane vil verte om lag som i dag.

Finansdepartementet hadde saka på høyring våren 2015. Basert på ein førebels gjennomgang av høyringsfråsegna legg Finansdepartementet opp til at innfasinga av den nye ordninga fyrst vil starte frå 1. januar 2017, slik at 2018 vert fyrste år der det ikkje skal betalast årsavgift. Grunnen er at forsikringsselskapa treng tid til å gjere tilpassingar i sine IT-system. Det vidare arbeidet med utforminga av ordninga vil skje i tett samarbeid med forsikringsbransjen. Det same gjeld informasjon til bileigarane, slik at dei skal være godt budd på den nye ordninga.

Finansdepartementet skal samtidig vurdere moglegheitene for etablering av ein TFF-ordning i Noreg. Dette er ei særskilt ordning for innkrevjing av trafikkforsikringspremie og trafikkforsikringsavgift for påregistrerte køyretøy utan forsikring. Omlegginga til trafikkforsikringsavgift er ikkje avhengig av ei TFF-ordning på anna måte enn at den vil gi auka inntekter frå avgifta. Vidare vil ei TFF-ordning truleg redusere talet på uforsikra køyretøy på vegane, noko som i seg sjølv er positivt. Høyringsinstansane er svært positive til eit slikt tiltak."