Status for innføring av nye ytelser til uføre i Norge i 2015 og 2016

Artikkelforfatter: Fredrik Haugen
Position: Partner
E-mail: fredrik.haugen@actecan.no
Organization: Actecan
About:

Fredrik Haugen er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Han er tidligere seniorrådgiver i Pensjonsavdelingen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, og har tidligere arbeidet i Livsforsikrings- og pensjonsavdelingen i Finansnæringens Hovedorganisasjon.


Udgave:
2, 2017
Språk: Norsk
Kategori:

 

Det er for tidlig å si noe om effekten på uførhet av de nye reglene om utbetaling til uføre, men endringene kan uansett sies å spare arbeidsgivere for premie. I kommunal sektor er soliditeten økt på grunn av endringen. I denne artikkelen gis det en kort status for innføring av nye ytelser til uføre i Norge i 2015-2016.

I NFT nr. 1/2015 beskrev vi ny uføreytelse fra folketrygden og ny uførepensjon i offentlig sektor som ble innført i 2015. Artikkelen inneholdt også en nærmere beskrivelse av bakgrunnen for endringene.

 

Ny uføretrygd i folketrygden i 2015

Den nye uføretrygden som ble innført i folketrygden har bare virket litt over ett år. Det første året ble det fastsatt en rekke forskrifter og oppklaringer som ikke var på plass da ordningen ble innført. Også enkelte overgangsregler ble endret.

Det første etteroppgjøret, der avkortning av uføretrygd mot inntekt i 2015 sjekkes, er ennå ikke evaluert. Vi går derfor ikke inn på dette i nærmere detalj.

Ny uførepensjon i privat sektor i 2016

Ny uførepensjon i privat sektor var ennå ikke på plass da artikkelen i 2015 ble skrevet. Det endelige regelverket ble annerledes enn det som var beskrevet i artikkelen, og mer likt offentlig tjenestepensjon, som angitt i tabell 1.

Tabell 1: Oversikt over utbetalinger for uføre

 

For lønn opp til 6 G
(kr 561 804)

For lønn mellom 6 og 12 G (kr 561 804- 1 123 608)

Kronetillegg

Folketrygden

66 % av lønn

 

 

Offentlig tjenestepensjon

  3 % av lønn

69 % av lønn

25 % av G (kr 23 408), maks 6 % av lønn

Privat tjenestepensjon

  3 % av lønn

69 % av lønn

25 % av G (kr 23 408), maks 6 % av lønn

 

Det er imidlertid enkelte forskjeller i uførepensjon i offentlig og privat tjenestepensjon. Hovedforskjellen ligger i at uførepensjon fra offentlig tjenestepensjon er basert på tjenestetid. Dersom en person slutter i offentlig sektor vil vedkommende få med seg en pensjonsrett knyttet til uførhet basert på tjenestetiden. I privat sektor er uførepensjonen uavhengig av tjenestetid. Til gjengjeld skal uførepensjon som utbetales fra tidligere arbeidsforhold, enten det er i offentlig eller privat sektor, trekkes fra for de som får uførepensjon i privat sektor. Personer som slutter i et arbeidsforhold i privat sektor får ikke med seg noen rettighet til uførepensjon i fremtiden.

Vi minner om alle ansatte i offentlig sektor har en uførepensjonsordning, mens det i privat sektor er opp til bedriften, eventuelt ved tariffavtale, om det finnes en uførepensjonsordning og hvor «god» den eventuelt er. Den kan maksimalt være like god som en offentlig tjenestepensjonsordning, men den kan også være dårligere.

For bedriftene var den umiddelbare effekten ved overgang til ny uførepensjonsordning veldig mye lavere premie. Det er flest lavtlønnede som blir uføre, og de vil i den nye ordningen kunne ha veldig mye lavere ytelse fra tjenestepensjonsordningen enn tidligere.

Samtidig var det pålagt å utstede fripoliser, det vil si ferdig betalte forsikringer, på all uførepensjon som var opptjent ved overgangstidspunktet. Disse forsikringene skulle ha forhåndsbetalt kostnader frem til pensjonsalder, noe som kom som en overraskelse på mange bedrifter. Særlig stor var overraskelsen fordi disse kostnadene kunne utgjøre store beløp, til og med (mye) mer enn årets premie for noen.

Den nye uførepensjonsordningen i privat sektor krever videre at det må innhentes opplysninger om andre uførerettigheter enn den som gjelder for den aktuelle arbeidsgiveren. Det er nå kommet på plass utveksling av informasjon om dette innenfor privat sektor, men en løsning knyttet til informasjon for offentlig sektor er ikke på plass.

Ny uførepensjon i offentlig sektor i 2015

Som for uføretrygden har ny uførepensjon i offentlig sektor bare virket i litt over ett år. Det arbeides med evaluering av effektene av ordningen.

Som for uførepensjon i privat sektor førte endringen i uførepensjon til lavere premie for arbeidsgiverne. I offentlig sektor er det andre regler for krav til ytelser enn i privat sektor. Det var derfor ikke nødvendig å utstede fripoliser (eller oppsatte rettigheter som det gjerne heter i offentlig sektor) for gammel uførepensjon.

Den nye lavere premien førte til at det ble frigjort premiereserve som i mange tilfeller ble brukt til å senke den garanterte renten i hele den offentlige tjenestepensjonsordningen. På den måten bidro endringen til å sikre pensjonsinnretningenes finansielle situasjon og gi lavere kapitalkrav.