Søk Artikkel

939 søkeresultater funnet, viser 911 - 920

Regresspørgsmålet ved pantsatte livsforsikringer

Utgave: 4 / 1993 | Kategori: Forsikringsrett | Forfatter: Torsten Iversen

Når en pantsat livforsikring kommer til udbetaling ved forsikringstagers død, vil panthaver fortrænge den begunstigede i det omfang, dette er nødvendigt til dækning af den pantsikrede fordring. Spørgsmålet er herefter, om den begunstigede har et regreskrav mod forsikringstagers dødsbo. Nyere teori er tilbøjelig til at besvare spørgsmålet benægtende. I denne artikel hævdes det derimod, at den begunstigede som udgangspunkt må have et sådant regreskrav.

Forsikringsselskabers samarbejdsaftaler set i lyset af EFs konkurrenceregler

Utgave: 4 / 1993 | Kategori: EU og internasjonal forsikring, Markedsføring og konkurranse | Forfatter: Ulrik Andersen

Efter at EF-domstolen i 1988 slog fast, at Romtraktatens konkurrenceregler gælder uindskrænket for forsikringssektoren, har der blandt forsikringsselskaber været stor usikkerhed med hensyn til, hvad der lovligt kan indgås samarbejdsaftaler om. EF-kommissionen har nu med virkning fra 1. april 1993 udstedt nogle retningslinier til sektoren i form af en gruppefritagelsesforordning, som automatisk fritager bestemte kategorier af samarbejdsaftaler på forsikringsområdet fra forbudet i artikel 85. I denne artikel gennemgås den af Kommissionen udstedte fritagelsesforordning, og forfatteren giver sin vurdering af, i hvilket omfang den fornødne klarhed på området er opnået.

Kring svensk och internationell sjöförsäkring under hundra år

Utgave: 4 / 1993 | Kategori: Sjøforsikring, Forsikringshistorie | Forfatter: Karl Englund

För snart fyrtio år sedan utgjöt sig professor Torsten Gårdlund i en artikel i Svenska Dagbladet över vad han ansåg vara den regelmässigt låga nivån på svenska företags och sammanslutningars jubileumsskrifter. Han efterlyste mer av allmänt intresse och mer på akademisk nivå. Här och var sköt väl författaren över målet, men i stort träffade han ändå rätt: jubilerande företag och sammanslutningar har under årens lopp producerat åtskilligt som inte åldrats med behag. Skönmålning av driftiga företagsledare och upplysningar av tämligen efemär karaktär har fått ta vid i stället för problemmedvetenhet och saklig analys. När nu Sjöassuradörernas Förening hugfäster uppnådda hundra år med en jubileumsskrift finns det emellertid föga anledning till reservationer i Gårdlunds andra. Det rör sig här nämligen om ett påfallande originellt och utomordentligt givande bidrag till genren; och det skall därför refereras och kommenteras relativt utförligt.

Värdepapperiseringen och försäkringsbolagen i USA

Utgave: 4 / 1993 | Kategori: Økonomi og kapitalforvaltning, EU og internasjonal forsikring, Forsikringsteknikk | Forfatter: Jorma Petäjistö

Vad är Ginnie Mae, Fannie Mae och Freddie Mac? Vad är skillnaden mellan PAC-, TAC-bonds och Z-bonds? Alla har någonting med värdepapperisering av lån att göra. Marknaden för detta slags verksamhet är speciellt stor i USA, där beloppet av värdepapperiserade bostadsinteckningslån överstiger 1 000 miljarder dollar. Försäkringsbolagen spelar en framträdande roll på denna marknad.

Matematik och ekonomi i ett skadeförsäkringsbolag

Utgave: 4 / 1993 | Kategori: Økonomi og kapitalforvaltning, Forsikringsteknikk | Forfatter: Björn Palmgren

Andersson, Pettersson och Lundström tänker starta ett försäkringsbolag med arbetsnamnet ”Nya Triton”. Eftersom vi är gamla vänner, vände de sig till mig med några öppenhjärtiga frågor. Lundström förde ordet. — Vi har funderat på det där med aktuarier. Vilken nytta skulle vi ha av en aktuarie, vi som bara tänker syssla med sakförsäkringar? Är inte försäkringsvillkor, skadereglering, marknadsföring och redovisning nog? Varför skall man behöva blanda in matematik och statistik? Och ert kongressande och forskande, leder det någon vart? Försäkringsbolagen tycks ju stå på öronen lika ofta idag som på Strindbergs och ”Röda Rummets” tid! Efter denna inledande salva från Lundström, som är jurist och litterärt bevandrad, såg jag mig runt med en forskande blick. Andersson och Pettersson såg visserligen ut att tycka att Lundström varit väl vasstungad, men jag förstod att även de hade sina dubier. — Det var många frågor på en gång, sade jag. Om jag får litet tid på mig att lägga ut texten, skall det väl bli svar på de flesta. Ni får strax avbryta mig med konstruktiva frågor, men jag vill börja med att vara litet filosofisk.

Indirekt skada i försäkringsrätten

Utgave: 3 / 1993 | Kategori: Forsikringsrett | Forfatter: Marcus Radetzki

Frågan huruvida indirekta skador omfattas av egendomsförsäkringens skydd är vanligt förekommande och anses ofta komplicerad. Anledningen härtill är framför allt att innebörden av begreppet indirekt skada är diffus på grund av att detta omfattar ett flertal olika indirekta skadetyper. Mot bakgrund av en kort redogörelse för egendomsförsäkringens uppbyggnad, preciseras i denna uppsats begreppet indirekt skada varvid det indelas i olika kategorier. Beträffande varje sådan kategori undersöks, med stöd av lagstiftning och försäkringsvillkor, samt i den mån det är nödvändigt, doktrin, rätts- och försäkringspraxis, huruvida indirekt skada omfattas av egendomsförsäkringens skydd eller ej.

Intern kontrol som tilsynsinstrument i reguleringen af finansielle virksomheder

Utgave: 3 / 1993 | Kategori: Økonomi og kapitalforvaltning, Tilsyn | Forfatter: Peer Schaumburg-Müller

Artiklen behandler muligheden for i højere grad at gøre brug af intern kontrol, eller selvforvaltning, som tilsynsinstrument, som led i den offentligretlige regulering af de finansielle virksomheder, forsikringsselskaber, pengeinstitutter og realkreditinstitutter. Det konkluderes, at der her synes gode muligheder som supplement eller eventuelt alternativ til den eksisterende offentlige kontrol der på længere sigt kan være med til at sikre, at den finansielle sektor har det bedst mulighed udgangspunkt i konkurrencen i det fremtidige marked.

Forsikring og samfunn

Utgave: 3 / 1993 | Kategori: Økonomi og kapitalforvaltning, Forbrukerspørsmål, Annet | Forfatter: Gro Harlem Brundtland

Landet vårt står overfor mange og viktige utfordringer i årene som kommer. Regjeringen formulerer i Langtidsprogrammet sin visjon for det norske samfunnet på en måte jeg tror mange vil være enige i: ”Det gjelder å utvikle et tryggere og mer rettferdig samfunn som gir økt grunnlag for framtidstro, med arbeid for alle og økt livskvalitet for den enkelte.” Langtidsprogrammet trekker opp strategien for å nå disse målene. Vi inviterer til et bredt samspill mellom næringsliv og offentlig sektor, mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Bare gjennom et slikt samspill kan vi sikre verdiskapingen og bygge et velferdssamfunn som gir trygghet til alle. Forsikringsnæringen spiller en sentral rolle i løsningen av flere viktige samfunnsoppgaver og må inngå som en viktig del av det samspill mellom offentlig og privat virksomhet som Regjeringen vil fremme. Næringens hovedoppgave er å bidra til trygghet for den enkelte familie og bedrift i Norge — og å gjøre det i former som i seg selv er trygge. Grunntanken i all forsikringsvirksomhet er at det skal skje en viss risikoutjevning mellom forsikringstakere. Forsikringsselskapenes oppgave er å sørge for denne utjevningen. I tillegg organiserer næringen en betydelig del av den private sparingen og ”foredler” denne sparingen gjennom ulike former for investeringer i produktiv virksomhet. På denne måten kan forsikringsselskapene også bidra til verdiskaping og sysselsetting i samfunnet ellers.

Frivilliga personförsäkringar och inkomstskattereformen i Finland

Utgave: 3 / 1993 | Kategori: Økonomi og kapitalforvaltning | Forfatter: Tiina Hellgrén

I Finland trädde en ny inkomstskattelag (i det följande ISL) i kraft 1.1.1993, och samtidigt ändrades också vissa andra skattelagar. Beskattningsändringarna från ingången av 1993 utgör en del av den totalskattereform vars första skede genomfördes 1989. Målsättningen för totalskattereformen har varit att dels bredda skattebasen, dels förbättra det finländska skattesystemets internationella konkurrenskraft. Ett centralt mål för de nu genomförda reformerna har varit att förenhetliga beskattningen av kapitalinkomster. En viktig förändring när det gäller 1993 års reformer var att differentiera inkomstbeskattningen av å ena sidan kapitalinkomster och å andra sidan förvärvsinkomster. Förändringen genomfördes på så sätt att en proportionell, 25 procents skattesats tillämpas på kapitalinkomster medan en progressiv beskattning tillämpas på förvärvsinkomster. Också beskattningen av personförsäkringar förändrades.1 Prestationer som grundar sig på sparlivförsäkringar utgör nu skattepliktig kapitalinkomst för avkastningens del. Försäkringsprestationer som ersätter bortfall av förvärvsinkomster utgör förvärvsinkomst, så ock alla pensioner.

Begrebet grov uagtsomhed

Utgave: 3 / 1993 | Kategori: Forsikringsrett | Forfatter: Bo von Eyben

Artiklen er en forkortet udgave af forfatterens skriftlige indlæg om ”Begrebet grov uagtsomhed på forskellige retsområder” til Det 33. nordiske Juristmøde i København, 18.—20. august 1993.

Sider