Søk Artikkel

170 søkeresultater funnet, viser 81 - 90

Skattereformen foråspakke 2.0 og dens betydning for pensions- og forsikringsbranschen

Utgave: 2 / 2009 | Kategori: Økonomi og kapitalforvaltning | Forfatter: Jan V. Hansen

Forårspakke 2.0 giver personskattelettelser for 26 mia. kr. og andre lettelser for tre mia. kr. Lettelserne er fuldt finansierede ved øgede grønne afgifter for erhverv og husholdninger, beskæring af skatteværdien af rentefradraget og andre ligningsmæssige fradrag, øgede afgifter på forbruget af fedt, sukker og tobak samt stramninger for erhvervslivet, herunder øget lønsumsafgift for den finansielle sektor. Skattepakken forventes at øge arbejdsudbuddet svarende til ca. 19.000 fuldtidspersoner og øge velstanden med 30 mia. kr. Forårspakke 2.0 har konsekvenser for pensionsbranchen og dens kunder, bl.a. fordi der indføres et loft over årlige indbetalinger til ratepensioner og ophørende livrenter på 100.000 kr. Livsvarige livrenter er således herefter den eneste opsparingsform uden loft over de årlige indbetalinger. Dette stiller krav til branchen om rådgivning af de knap 100.000 personer, der rammes af det nyindførte loft. Disse 100.000 personer indbetaler tilsammen mere end 18 mia. kr. over 100.000 kr.-loftet. En særskat på høje pensionsudbetalinger - også benævnt udligningsskat – overvejes, men den er ikke udmøntet i lovgivning. Den kan, hvis den gennemføres, få betydelige negative konsekvenser for pensionsopsparingen.

En guidet tur rundt i Management junglen

Utgave: 1 / 2009 | Kategori: Annet | Forfatter: Erik B. Johansen

MBO-Management by Objectives, MBWA-Management by Walking Around, Benchmarking, Branding, Action learning, Proaktiv, Assesment, Balanced Scorecard, BPR-Business Process Reengineering,Corporate image, Spirituel energi, Learning by Doing, Outsourcing, Intellektuel kapacitet, Karriereanker, Tovholder, Overkill, Optimering, Deflation, Customer value, Synergier, Win-Win, Lean, Rettidig omhu og Lommeordkombinator.

Den finansielle krise og den danske forsikrings- og pensionssektor

Utgave: 1 / 2009 | Kategori: Økonomi og kapitalforvaltning | Forfatter: Peter Skjødt

Danske forsikringsselskaber og pensionskasser er som alle andre finansielle virksomheder berørt af den finansielle krise. Men selskaberne er bedre rustede til at modstå krisen end under den seneste alvorlige markedsturbulens umiddelbart efter årtusindskiftet. Krisen har vist, at det er vigtigt at søge at undgå, at forsikringsselskaber og pensionskasser under urolige markedsforhold agerer procyklisk og dermed skubber yderligere til en i forvejen negativ markedsudvikling. Livsforsikringsselskaber og pensionskasser er langsigtede investorer, der skal kunne optrædende stabiliserende på de finansielle markeder i urolige tider. At fremme tiltag, der modvirker procyklisk adfærd, bør være en væsentlig målsætning for de kommende år. Den finansielle krise rejser krav om skrappere finansiel regulering og mere åbenhed om risikooplysninger fra de enkelte finansielle virksomheder. Kravet er forståeligt, men det bør sikres, at initiativer til at fremme åbenhed om solvenssituationen mm. sker på et gennemarbejdet og konsistent grundlag.

Offentlighed om det finansielle tilsyns afgørelser

Utgave: 4 / 2008 | Kategori: Tilsyn | Forfatter: Claus Tønnesen

I sommer blev der i Danmark indført øget offentlighed om en række afgørelser, der træffes af de finansielle tilsynsmyndigheder. De finansielle erhverv bakkede op om grundideen med mere offentlighed, men havde foretrukket en grundigere lovforberedelse herunder en grundigere vurdering af forslagets konsekvenser.

”Drømmen om tryghed – tusind års dansk forsikring”

Utgave: 2 / 2008 | Kategori: Økonomi og kapitalforvaltning, Folketrygd, Forsikringshistorie, Tjenestepensjon, Forsikringsteknikk, Forbrukerspørsmål, Markedsføring og konkurranse, Skadeforsikring, Tilsyn | Forfatter: Jørgen Gawinetski

Endelig kom der et samlet værk om dansk forsikrings historie. Af forfatterne Ole Feldbæk, Anne Løkke og Steen Leth Jeppesen. Ole Feldbæk er dr. phil. og professor i historie ved Københavns Universitet, Anne Løkke er dr.phil. og lektor i historie ved Saxo Instituttet under Københavns Universitet og Steen Leth Jeppesen er cand.polit. og var i mere end 20 år direktør for danske forsikringsselskabers brancheforening Forsikring og Pension, tidligere Assurandør-Societetet. Det er således tre særdeles kvalificerede personer, der med hver deres baggrund har skrevet det imponerende værk om dansk forsikrings historie.

Forsikring i fremtiden - Fra erstatning til sikring af livsbanen

Utgave: 2 / 2008 | Kategori: Forsikringsteknikk | Forfatter: Jesper Bo Jensen

Fremtidens forsikring på skadessiden vil være baseret på det, vi savner og frygter at miste i fremtiden. Der er ved at ske et skifte fra frygt for at miste materielle goder til at miste livsevnerne. Samtidig forventer vi i stigende grad at kunne leve hele livet, og der er indbygget en stor belønning i den nye senior-tilværelse, som vi alle stræber efter. Derfor vil der ske et skifte fra skadeserstatninger til serviceydelser, der bringer forsikringstagerne tilbage på sporet igen. Fremtidens forsikring vil sikre os at bevare evnerne til at leve frem for vore materielle goder. Det vil føre til en række nye forsikringstyper som overvægts-forsikring, skilsmisseforsikring og livsduelighedsforsikring, og især ændrer grundlaget for de nuværende forsikringer.

Statslig terrorforsikringsordning på vej i Danmark

Utgave: 2 / 2008 | Kategori: Annen skadeforsikring | Forfatter: Kasper Andersen

Den danske regering har fremsat lovforslag om en statslig terrorforsikringsordning for skadesforsikring. Ordningen skal forhindre, at store dele af forsikringsbranchen går konkurs som følge af en stor terrorbegivenhed i Danmark. Forsikringsbranchen i Danmark bakker i store træk op om den foreslåede ordning, som alene omfatter propertyforsikringer. Branchen har dog peget på, at ordningen kun kan opfylde sit formål, hvis der samtidig gennemføres en løsning for arbejdsskadeforsikring.

Klimainitiativer i Forsikring & Pension – hvorfor og hvordan?

Utgave: 1 / 2008 | Kategori: Miljøspørsmål | Forfatter: Jan V. Hansen

Klimaforandringer, der med stor sandsynlighed er menneskeskabte, er en global problemstilling, som forsikringsselskaber i især USA og UK har forholdt sig aktivt til i flere år. De senere års storme og kraftige skybrud i Danmark har kostet over 18 mia. kr. og berørt mange hundredetusinde virksomheder og husstande. Selv ved en meget ambitiøs og international koordineret indsats for at reducere udledningen af CO2 og andre klimagasser vil der ske betydelige ændringer i vores klima. Derfor handler klimapolitik både om at reducere udledningen af klimagasser og tilpasse samfundet til uundgåelige forandringer. Forsikrings- og livselskaber kan spille en vigtig rolle i forhold til begge aspekter af klimapolitikken. Aktuelle initiativer i Forsikring & Pension præsenteres.

Sider