Søk Artikkel

156 søkeresultater funnet, viser 151 - 160

En kombinert løpende (pay-as-you-go) og offentlig fondbasert pensjonsordning

Utgave: 4 / 1993 | Kategori: Folketrygd, Forsikringsteknikk | Forfatter: Helge-Ivar Magnussen, Johan Futsæther

Det offentlige pensjonssystemet i Norge er obligatorisk og dekker hele befolkningen. Hensikten med en statlig pensjonsording er å sikre alle medlemmene en pensjon på ca. 2/3 av tidligere inntekt. Pensjonsordningen er finansiert i dag som et løpende system. For en fremtidig offentlig pensjonsordning anbefaler vi en forsikringsmessig fond-basert tilleggspensjon, i tillegg til den løpende grunnpensjonen.

Forsikring og samfunn

Utgave: 3 / 1993 | Kategori: Økonomi og kapitalforvaltning, Forbrukerspørsmål, Annet | Forfatter: Gro Harlem Brundtland

Landet vårt står overfor mange og viktige utfordringer i årene som kommer. Regjeringen formulerer i Langtidsprogrammet sin visjon for det norske samfunnet på en måte jeg tror mange vil være enige i: ”Det gjelder å utvikle et tryggere og mer rettferdig samfunn som gir økt grunnlag for framtidstro, med arbeid for alle og økt livskvalitet for den enkelte.” Langtidsprogrammet trekker opp strategien for å nå disse målene. Vi inviterer til et bredt samspill mellom næringsliv og offentlig sektor, mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Bare gjennom et slikt samspill kan vi sikre verdiskapingen og bygge et velferdssamfunn som gir trygghet til alle. Forsikringsnæringen spiller en sentral rolle i løsningen av flere viktige samfunnsoppgaver og må inngå som en viktig del av det samspill mellom offentlig og privat virksomhet som Regjeringen vil fremme. Næringens hovedoppgave er å bidra til trygghet for den enkelte familie og bedrift i Norge — og å gjøre det i former som i seg selv er trygge. Grunntanken i all forsikringsvirksomhet er at det skal skje en viss risikoutjevning mellom forsikringstakere. Forsikringsselskapenes oppgave er å sørge for denne utjevningen. I tillegg organiserer næringen en betydelig del av den private sparingen og ”foredler” denne sparingen gjennom ulike former for investeringer i produktiv virksomhet. På denne måten kan forsikringsselskapene også bidra til verdiskaping og sysselsetting i samfunnet ellers.

Begrebet grov uagtsomhed

Utgave: 3 / 1993 | Kategori: Forsikringsrett | Forfatter: Bo von Eyben

Artiklen er en forkortet udgave af forfatterens skriftlige indlæg om ”Begrebet grov uagtsomhed på forskellige retsområder” til Det 33. nordiske Juristmøde i København, 18.—20. august 1993.

Skadeforebyggende virksomhet

Utgave: 2 / 1993 | Kategori: Skadeforebygging | Forfatter: Tore Vaaje

Forsikringsbransjen har lang tradisjon med skadeforebyggende arbeid. Dette engasjementet omfatter skadeforebyggende virksomhet i egen regi, gjennom bransjeorganisasjoner og ved støtte til eksterne organisasjoner som driver skadeforebyggende virksomhet. Hensikten med denne artikkelen er å få fram synspunkter fra selskapenes ledere om den skadeforebyggende virksomhet selskapene driver, og å få et bilde av omfang og innretning på denne innsatsen. Undersøkelsen er basert på et spørreskjema til de gjensidige forsikringsselskapene i Norden.

Tvisteløsninger i forsikring i Norge

Utgave: 1 / 1993 | Kategori: Forbrukerspørsmål | Forfatter: Elisabeth Berthelsen

I artikkelen beskrives bakgrunnen for etableringen av en egen klageinstans for forsikring i Norge og hvilke andre muligheter man har for å overprøve en forsikringssak. Deretter beskrives oppgavene og arbeidsformen ved Forbrukernes Forsikringskontor, Forsikringsskadenemnda og Avkortningsnemndene. Til slutt presenteres noen tanker om fremtiden i og utenfor kontoret. Det bør presiseres at dette er skrevet i en overgangstid etter at den nye Forsikringsavtaleloven trådte i kraft 1.7.1990.

Opplysningsplikt og forsikringstilfelle ved forsikring mot uførhet

Utgave: 1 / 1992 | Kategori: Forsikringsrett | Forfatter: Knut S. Selmer

Norske myndigheter reviderte i slutten av åttiårene lovverket i forbindelse med forsikring. I 1988 fikk vi ny forsikringslov (FL) og i 1989 fikk vi en ny forsikringsavtalelov (FAL). Forsikring mot uførhet — eller om man vil mot ettervirkninger av sykdom eller ulykke — reiser en del spesielle problemer. ”Forsikringsgjenstanden” er jo den forsikredes persons helsetilstand, og dekningen blir aktuell når denne tilstanden forverrer seg som følge av en årsak som selskapet har overtatt risikoen for. I denne artikkelen sees det spesielt på hvilke regler lovverket gir vedrørerende opplysningsplikt og forsikringstilfelle for disse forsikringene.

Sider