Søk Artikkel

12 søkeresultater funnet, viser 11 - 20

Staten, försäkringsbolagen och marknaden – svensk försäkring efter andra världskriget

Utgave: 4 / 2005 | Kategori: Folketrygd, Forsikringshistorie, Tjenestepensjon, Forsikringsrett, Forbrukerspørsmål, Markedsføring og konkurranse, Skadeforsikring | Forfatter: Mats Larsson, Mikael Lönnborg , Sven-Erik Svärd

När det privata försäkringsväsendet i Sverige började etableras under senare delen av 1800- talet skedde det såväl i form av aktiebolag som i ömsesidig form och inledningsvis med endast liten statlig reglering. Den första försäkringsrörelselagen från 1903 syftade framför allt till att skydda enskilda försäkringssparare från fallissemang inom branschen, vilket främst innebar att livbolagens placeringar blev föremål för statlig styrning. Med tillkomsten av en ny rörelselagstiftning och detaljerade regler från riksbanken kom den privata försäkringsbranschen efter andra världskriget att bli föremål för en styrning som visserligen hade kundernas bästa för ögonen, men som också innebar en detaljerad offentlig kontroll.

Naturkatastrofer och försäkringsbolag på främmande marknader

Utgave: 1 / 2005 | Kategori: EU og internasjonal forsikring, Forsikringshistorie, Markedsføring og konkurranse | Forfatter: Mikael Lönnborg , Robin Pearson

Naturkatastrofer är inget nytt fenomen och de tsunamier som drabbade Sydostasien den 26 december 2004 kommer dessvärre att följas av andra förödande händelser. Naturkatastrofer har stora effekter på såväl enskilda försäkringsgivare som återförsäkrare. Kunskapen om de långsiktiga konsekvenserna är dock begränsad. Därför kan historiska fallstudier ge oss insikter i hur följdeffekterna påverkar försäkringsmarknaden. Jordbävningen i San Francisco 1906 var den internationella försäkringsvärldens ”Titanickatastrof” som synliggjorde de höga riskerna med att driva verksamhet på utländska marknader och i synnerhet inom områden med geologisk instabilitet. Här ställdes flera europeiska försäkringsbolag inför en valsituation. Antingen avveckla verksamheten i USA och undvika framtida konflagrationer, vilket samtidigt skulle medföra en kraftigt minskad premieinkomst, eller betala omfattande skadeersättningar och hoppas på att det inträffade var en engångshändelse. Artikeln behandlar hur utländska försäkringsbolag reagerade på San Francisco-katastrofen och även hur marknaden påverkades av en extraordinär händelse.

Sider