Søk Artikkel

5 søkeresultater funnet, viser 1 - 5

Kompetenskrav på försäkringsbolagens säljare – nya regler och gamla traditioner

Utgave: 3 / 2020 | Kategori: Rådgivning, Forsikringshistorie | Forfatter: Jessika van der Sluijs

Den 1 oktober 2018 trädde försäkringsdistributionslagen i kraft. Lagen ersätter försäkringsförmedlingslagen med den skillnaden att den är tillämplig på all försäkringsdistribution, dvs. även försäkringsbolagens egen distribution. Denna artikel syftar till att bidra med den historiska kontexten gällande kvalifikationskraven på försäkringsbolagens säljare.

Preskription och preklusion av den skadelidandes direktkravsrätt enligt FAL

Utgave: 1 / 2017 | Kategori: Forsikringsrett | Forfatter: Jessika van der Sluijs

Den 1 januari 2015 trädde nya preskriptions- och preklusionsregler i försäkringsavtalslagen i kraft. Preskription och preklusion av rätten till försäkringsersättning är ämnen som är föremål för ett ständigt intresse hos praktiker, akademiker och studenter och författaren är säker på att även de nya reglerna kommer att diskuteras och debatteras. I den här artikeln, som också är publicerad i Bertil Bengtssons festskrift (Jure 2016) belyser hon de nya reglerna i 7:4 FAL och 8:20 FAL utifrån ett direktkravsperspektiv. De nya reglerna har ändrats med följd att fristerna för även den skadelidande med en direktkravsrätt kommer att beräknas på ett annat sätt än tidigare. Vidare har en ny regel införts i 8:20 som innebär att man vid preklusion skiljer mellan frivillig och obligatorisk ansvarsförsäkring.

Obligatorisk ansvarsförsäkring – en patentlösning?

Utgave: 3 / 2008 | Kategori: Forsikringsrett | Forfatter: Jessika van der Sluijs

Då och då inträffar händelser som aktualiserar frågan om man bör införa obligatorisk ansvarsförsäkring för en särskild grupp av potentiella skadegörare. En sådan ordning kan vara tilltalande ur den skadelidandes synvinkel men är inte okomplicerat att införa. I denna artikel diskuteras fördelarna med obligatorisk ansvarsförsäkring samt de överväganden som måste göras för att en sådan ordning skall vara effektiv.

Princip eller praktisk lösning – bör en generell direktkravsrätt införas i svenska FAL?

Utgave: 1 / 2007 | Kategori: Forsikringsrett | Forfatter: Jessika van der Sluijs

I FAL (2005:104) har införts nya regler om den skadelidandes direktkravsrätt till ansvarsförsäkringsersättning. Huvudregeln är, liksom enligt gamla FAL, GFAL (1927:77) alltjämt att en direktkravsrätt saknas utom i vissa särskilda undantagsfall. Vid en direktkravsrätt aktualiseras en konflikt mellan å ena sidan principen om avtalets subjektiva begränsning och å andra sidan intresset av att kompensera den skadelidande. I denna artikel skall denna konflikt belysas. Jag skall även ge mina synpunkter på frågan om det vid en eventuell översyn av FAL bör införas en generell direktkravsrätt i svensk rätt.