Poängjämförelser från Konsumenternas Försäkringsbyrå:

Artikkelforfatter: Gabriella Hallberg
Position: Jurist
E-mail: Gabriella.Hallberg@konsumenternas.se
Organization: Konsumenternas Försäkringsbyrå
Udgave:
4, 2015
Språk: Svensk
Kategori:

- En unik, oberoende tjänst som förenklar ditt val av försäkring

Konsumenternas Försäkringsbyrå lanserade år 2012 sina poängjämförelser. Avsikten var att konsumenter skulle få ett ännu bättre stöd i att jämföra bolagens försäkringsvillkor mot varandra. De ska fungera som en motvikt till den prisfokusering som råder på marknaden och vi poängbedömer därför innehållet i olika försäkringar.

Allt fler försäkringsbolag förmedlar sakförsäkringar över nätet och konsumenter förväntar sig numera att kunna köpa sådana tjänster där. Många förmedlare av sakförsäkringar marknadsför sina prisjämförelsesajter hårt och självklart är det väldigt intressant vad en försäkring kostar för de flesta konsumenter.

Oberoende och kostnadsfri vägledning

  • Vi på Konsumenternas Försäkringsbyrå ser dock med viss oro på utvecklingen mot total prisfokusering. Dels eftersom prisjämförelsesajterna inte visar alla bolags produkter, dels eftersom sajterna inte direkt visar på vilket skydd som kan saknas i en försäkring säger Gabriella Hallberg jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå,.
  • Vi befarar att det kan skapa snedvridning på marknaden och vill därför som oberoende, organisation - utan vinstincitament - balansera marknaden genom att jämföra försäkringars innehåll, fortsätter Gabriella Hallberg.

Vanliga villkor komplexa att jämföra

Konsumenternas Försäkringsbyrå har sedan mer än 20 år gjort jämförelser av försäkringsbolagens villkor. Men trots att vi gör urval ur bolagens villkor är våra vanliga jämförelser ofta för komplexa och detaljerade för konsumenterna. Därför startade vi ett projekt där vi beslöt att sätta poäng på viktiga delar i en försäkrings innehåll. Först ut var en poängjämförelse över bilförsäkringar, 2012.

Poäng på bilförsäkringar

Bakgrunden till att vi inledde med bilförsäkringar var att den jämförelsen redan tidigare var en av de mest besökta sidorna på vår webbplats. Vi märkte också i vår dagliga telefonvägledning att behovet av lättförståeliga jämförelser var stort.

Vi har utgått från våra fördjupade jämförelser, som i detalj redovisar bolagens villkor. Därefter har vi dels tagit hänsyn till hur viktig varje del är utifrån ett konsumentperspektiv, dels betygssatt dem bolagen emellan. Den produkt som bedöms ha bäst försäkringsvillkor får högst poäng på vår femgradiga skala.

  •  Vi valde också att redovisa uppgifter om kundnöjdhet från Svenskt Kvalitetsindex (SKI) och skapade en möjlighet att hämta pris från vissa bolag, berättar Gabriella Hallberg.

Bidrar till produktutveckling

Flera försäkringsbolag säljer flera färdigpaketerade försäkringsprodukter. De kan heta t ex "Bas", ”Mellan” och "Plus" och är mer eller mindre omfattande försäkringar.

- Vi ger de produkterna olika poäng eftersom innehållet skiljer sig åt. Om ett mervärde, som t ex allrisktillägg, redan ingår i försäkringsbolagets färdiga produkt får den högre poäng. Vi jämför däremot inte om det går att lägga till mervärden till den färdiga produkten, vilket det ofta går att göra förklarar Gabriella Hallberg.

- Genom bland annat  arbetet med våra poängjämförelser bidrar vi till att produktutveckling inom  försäkringsområdet, som gynnar Sveriges konsumenter .

Poäng också på barn-, hem- och villaförsäkringar

Poängjämförelsen av bilförsäkringar har sedan följts av poängjämförelser för hem-, villa- och barnförsäkringar. Nästa steg är troligen poäng för djurförsäkringar under 2016.

För den konsument som själv vill jämföra försäkringsvillkor mer i detalj, finns våra fördjupade jämförelser kvar.

Lång erfarenhet gör att vi vågar ta ansvaret

  • Vi vågar värdera och därefter poängsätta försäkringar baserat på att vi har lång erfarenhet och djup försäkringskunskap, fortsätter Gabriella Hallberg. Vi har också kontinuerliga avstämningsmöten med bolagen så de kan framföra sina synpunkter på jämförelserna. Men vi vill betona att det är vi som svarar för poängsättningen, och tar ansvar för den.
  • Vi märker hur våra poängbedömningar börjar få en påverkan på marknaden och därmed konkurrensen. Vi inser att vi har ett stort ansvar i och med detta. Intresset från bolagens sida är stort och vi noterar med glädje att det är till konsumenternas fördel – ren konsumentnytta tillägger hon.

Kundnöjdhet

Värdena från SKI:s kundnöjdhetsmätningar finns med i de flesta av våra jämförelser med poäng. Deras värde påverkar inte vår poängbedömning av produkterna men är givetvis också av intresse för konsumenter som ska välja en försäkring.

- Ett intressant analys i år är att SKIs rapport visar att konsumenter som har blivit kunder via en prisjämförelsesajt är mindre nöjda med sina försäkringsbolag än andra konsumenter. Här ser vi att våra oberoende jämförelser är ett viktigt komplement på marknaden, noterar Gabriella Hallberg.

Vi vill komplettera med priset

Konsumenternas Försäkringsbyrås förhoppning är att vi ska få med alla bolags priser i dels poängjämförelsen av bilförsäkringar, dels i de övriga konsumentförsäkringarna.

Vi kommer jobba hårt för att lyckas få in fler priser på försäkringarna från försäkringsbolagen och hoppas och tror att bolagen förstår vikten av att hjälpa oss leverera dessa. Priset är en viktig faktor för helheten, det är både vi och branschen eniga om.

- Vi arbetar ständigt med våra jämförelser så att de ska ge konsumenterna en rättvisande bild av försäkringsbolagens produkter, poängterar Gabriella Hallberg. Vi ser dock att konsumenter redan nu på ett snabbt och enkelt sätt får en uppfattning om vilka försäkringar som ger ett mer omfattande skydd och vilka försäkringar som ger ett mindre omfattande skydd. Vår förhoppning är att konsumenterna blir hjälpta av poängjämförelserna och får lättare att göra rationella val.

Hållbarhet

Vi har märkt att allt fler konsumenter efterfrågar information om hur försäkringsbolagen arbetar med hållbarhetsfrågor. De är av intresse för dem så de kan fatta ett noga övervägt beslut om valet av försäkringsbolag. Vår vision är därför att vi framöver även skall kunna komplettera våra jämförelser med denna parameter för att tillgodose detta behov hos konsumenterna.