Pensjonsreformen har gitt mer fleksible uttaksregler

Artikkelforfatter: Fredrik Haugen
Position: Partner
E-mail: fredrik.haugen@actecan.no
Organization: Actecan
About:

Fredrik Haugen er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Han er tidligere seniorrådgiver i Pensjonsavdelingen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, og har tidligere arbeidet i Livsforsikrings- og pensjonsavdelingen i Finansnæringens Hovedorganisasjon.


Udgave:
2, 2017
Språk: Norsk
Kategori:

 

Etter pensjonsreformen i 2011 kan alle ta ut folketrygd og privat tjenestepensjon allerede fra 62 år. Det går også an å jobbe ved siden av uten å få avkortet pensjonen. Dermed kan årene fra 62 til 67 år bli en «gullalder» for de som får pensjon samtidig som de jobber.

Nye fleksible uttaksregler

Fra 2011 kan alle selv velge når de vil ta ut alderspensjon fra folketrygden fra 62 år. Du kan også velge hvor stor andel av alderspensjonen de ønsker å ta ut. Om du ønsker det kan du også stoppe utbetalingen for en periode, du kan endre uttaksgraden, eller du kan starte utbetalingen igjen.

Det finnes imidlertid et minimumskrav til hvor mye opptjening du må ha hatt i folketrygden for å kunne ta ut pensjonen før 67 år. Dette gjør at ikke alle kan utnytte muligheten til å ta ut pensjon før 67 år.

I tjenestepensjonsordningene som kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden, varierer det om det er mulig å ta ut pensjon tidlig. Ansatte i offentlig sektor kan ikke ta ut alderspensjon fra tjenestepensjon før fra 67 år. Ønsker en offentlig ansatt pensjon før dette, må vedkommende velge mellom offentlig AFP eller alderspensjon fra folketrygden. Offentlig AFP er en tidligpensjonsordning som gir utbetaling fra 62 til 67 år, og den kan ikke kombineres med folketrygd.

Alderspensjon fra tjenestepensjon i privat sektor kan imidlertid også tas ut valgfritt fra 62 år. Fleksibiliteten er riktignok noe mindre enn i folketrygden siden uttaksgraden først kan endres ved 67 år, og deretter bare på tidspunkter som er fastsatt i forsikringsavtalen. Unntaket er om du ønsker full pensjon, dette kan du ta ut når du måtte ønske det.

Både i folketrygden og i tjenestepensjonsordningene blir årlig pensjon lavere om du tar den ut pensjon før 67 år enn om du venter. Dette skyldes at dersom du tar pensjonen ut tidlig, har du både opptjent mindre pensjon og pensjonen skal utbetales over flere år, enn om du venter med å ta ut pensjonen.

Allerede fra 61 år skal ansatte i privat sektor motta informasjon fra forsikringsselskapet/pensjonskassen om hva tjenestepensjonen kan forventes å bli om du tar den ut fra 62 år eller senere. Det er også mulig å sjekke hva du får i pensjon fra 62 år på nettstedet www.norskpensjon.no, men ikke dersom du har ytelsespensjon og fripoliser. Har du slik pensjon kan du som regel finne nødvendig informasjon på forsikringsselskapenes egne nettsider.

Den enkelte må selv melde fra at hun ønsker å starte uttak av pensjon, både til folketrygden (NAV) og til forsikringsselskapet.

Når tar folk ut pensjon?

Nye tall fra Finans Norge viser at til tross for at det er åpnet for tidlig uttak av pensjon, skjer uttaket av alderspensjon fra privat tjenestepensjon fremdeles i stor grad ved 67 år. I figur 1 vises uttaksraten for forskjellige aldre fordelt på ytelsespensjon og innskuddspensjon i 2016. Uttaksratene er som figuren viser så langt ganske like for de to produktene. Det er imidlertid en noe større andel av de som har innskuddspensjon som venter til etter 67 år med å ta ut pensjonen.

Figur 1: Uttak av alderspensjon fra privat tjenestepensjon ved forskjellige aldre i 2016

Kilde: Finans Norge: «Antall uttak av alderspensjon fra private tjenestepensjonsordninger», Forutsetning: uttaksraten er beregnet ut fra totalt antall uttak, ikke ut fra antall i de forskjellige årskullene

I folketrygden er uttaksratene annerledes enn i tjenestepensjonsordningene. Figur 2, som viser uttaksratene i folketrygden og i privat tjenestepensjon i 2016, viser at i begge pensjonsordningene er det flest som starter uttaket ved 67 år, men det er langt flere som tar ut pensjon tidlig fra folketrygden enn fra privat tjenestepensjon. Tilsvarende er det flere som venter med å ta ut privat tjenestepensjon til etter 67 år enn det som gjelder uttak av folketrygden.

Figur 2: Uttak av alderspensjon fra folketrygden og privat tjenestepensjon ved forskjellige aldre i 2016

Kilde: Finans Norge: «Antall uttak av alderspensjon fra private tjenestepensjonsordninger»

NAV: Nye alderspensjonister. Kjønn og Alder. 1.-4. kvartal 2016

Forutsetning: Uttaksraten er beregnet ut fra totalt antall uttak, ikke ut fra antall i de forskjellige årskullene

Uføre

Det kan utbetales uføretrygd/-pensjon frem til 67 år dersom du blir ufør. Dersom du får uføretrygd fra folketrygden må du vente med å ta ut alderspensjonen til du fyller 67 år. Dette er trolig en av grunnene til at andelen som tar ut alderspensjon fra folketrygden fra 67 år er over 50 prosent.

Er du delvis ufør, kan du kombinere uttak av gradert uføretrygd og alderspensjon mellom 62 og 67 år, men samlet uttaksgrad kan ikke overstige 100 %. Tilsvarende kan du i heller ikke få både full uførepensjon og alderspensjon samtidig fra tjenestepensjonsordningen. Dersom du er delvis ufør, så kan du på samme måte som i folketrygden ta ut like stor alderspensjon som «frisk-graden» din, slik at uførepensjon og alderspensjon til sammen tilsvarer alderspensjonen ved fullt uttak.

Dersom du allerede har begynt å ta ut alderspensjon når du blir ufør, skal alderspensjonen automatisk reduseres tilsvarende uførepensjonsutbetalingen. På den måten spares alderspensjonen til etter 67 år.

Privat AFP

AFP er en pensjonsordning for ansatte i private bedrifter som er tilknyttet Fellesordningen for AFP (privat AFP). Det er strenge kvalifikasjonskrav som må være oppfylt for å få rett til denne pensjonen.

I 2011 ble privat AFP endret fra å være en førtidspensjonsordning til å gi en livsvarig pensjon. Også AFP kan tas ut fleksibelt fra 62 år. Du må ta ut alderspensjon fra folketrygden for å få innvilget privat AFP. Det stilles dermed også krav om tilstrekkelig opptjening i folketrygden for å få privat AFP før 67 år.

Uttak av privat AFP og privat tjenestepensjon er helt uavhengig av hverandre. Du kan dessuten arbeide så mye du vil ved siden av uttak av privat AFP. Det er ikke mulig å velge uttaksgrad i privat AFP, du får full pensjon eller ingenting.

De fleste som tar ut privat AFP gjør det ved 62 år, som vist i figur 3.

Figur 3: Uttak av privat AFP i forskjellige aldre i 2016

Kilde: NAV: Nye mottakere av AFP i privat sektor i 2016

Forutsetning: uttaksraten er beregnet ut fra totalt antall uttak, ikke ut fra antall i de forskjellige årskullene

Samtidig pensjon og arbeid – «gullalder»

Etter pensjonsreformen er det å ta ut pensjon ikke lenger det samme som å bli pensjonist. Nå kan du fortsette å jobbe, og i tillegg til å få lønn i tillegg til pensjon, vil du til og med få opptjent mer pensjon både i folketrygden og i den private tjenestepensjonsordningen. I privat AFP er det imidlertid ikke mulig å tjene opp mer pensjon dersom du arbeider etter fylte 61 år.

De nye reglene har ført til at det er mange i Norge nå som både mottar folketrygd, privat AFP og privat tjenestepensjon samtidig som de er i fortsatt jobb. Tall fra NAV viser at i 2016 mottok hele 41 prosent av lønnstakere i alderen 62-66 år alderspensjon fra folketrygden i tillegg til lønnsinntekt. Andelen som har kombinert lønn og pensjon har steget hvert år etter pensjonsreformen i 2011. Det var store forskjeller mellom kjønnene i 2016. Andelen menn som kombinerte lønnsinntekt og pensjon var 56 prosent, mens tilsvarende andel for kvinner var kun 25 prosent.

De som kombinerer lønn og pensjon får naturlig nok en svært høy inntekt. Perioden de gjør dette må kunne betegnes som en gullalder for de det gjelder.

Samtidig vil perioden etterpå, når de har sluttet å jobbe, kunne bli en stor overgang økonomisk.

Seneste uttaksalder

Senest uttaksalder av alderspensjon i privat tjenestepensjon er 75 år. Om du ikke har gitt pensjonsleverandøren melding om uttak før denne alderen, så vil pensjonen uansett bli utbetalt ved 75 år.

I folketrygden og privat AFP er det ikke krav om å ta ut pensjonen innen en viss alder. Det er imidlertid slik at pensjonene ikke øker dersom de tas ut senere enn henholdsvis 75 år og 70 år. Dermed er det ikke noe å tjene på å vente med uttaket ut over disse aldrene