Feilmelding

Notice: Undefined index: disabled_javascripts i eu_cookie_compliance_page_build() (linje 306 av /var/www/new.nft.nu/sites/all/modules/contrib/eu_cookie_compliance/eu_cookie_compliance.module).

Norsk Naturskadepool - en modell for Europa

Norsk Naturskadepool er blant de mest omfattende ordningene i Europa når det gjelder å håndtere naturskader. Den vekker derfor stor interesse internasjonalt, og norske myndigheter bruker den som modell for hvordan naturskader kan håndteres.

 

Norsk Naturskadepool er blant de mest omfattende ordningene i Europa når det gjelder å håndtere naturskader. Den vekker derfor stor interesse internasjonalt, og norske myndigheter bruker den som modell for hvordan naturskader kan håndteres.

 

Naturskadeforsikring sikrer bred dekning blant kundene siden ordningen er lovpålagt og dermed et obligatorisk tillegg til brannforsikring. Reguleringen forhindrer at kunder/forsikringstakere vurderer og spekulerer i om de er risikoutsatt for naturkatastrofer eller ikke. Dessuten blir ingen kunder nektet å forsikre et naturskadeutsatt objekt. 

 

Bred dekning av den økonomiske risikoen ved naturskadehendelser må anses som en viktig målsetning med den norske ordningen. Gjennom 30 år har den også vist seg å ha god kapasitet både oppgjørsmessig og finansielt.

Alle kunder er dekket

Naturskadepremien er lik for alle, uansett hvor du bor i landet eller i hvilket selskap du har tegnet forsikring. Alle bidrar med en liten premie for at de som er eksponert skal ha råd til å være dekket. Ordningen gjelder også likt for næringsliv og private, samt at det heller ikke kan differensieres på egenandel.

Virker stabiliserende

Naturskadeforsikringsordningen sikrer og vedlikeholder en god katastrofeberedskap og rasjonell koordinering i forhold til materielle tap. Dette hensynet er viktig, og viktigere desto større katastrofen er. I en katastrofesituasjon anses ordningen som kaosdempende og stabiliserende. Naturskader kan ofte være store og belastende for enkeltmennesker, bedrifter og samfunnet. Da er det viktig at koordineringen av arbeidet som skal gjøres fungerer og at ansvaret er klart mellom aktørene.

 

De fellesskapsløsningene som gjelder for naturskadeordningen gir bedre beredskap og koordinering enn dersom hvert enkelt forsikringsselskap skulle hatt tilsvarende apparat for sine egne kunder.

Skadeutvalget

Sikring av beredskapsapparatet skjer gjennom arbeidet til Skadeutvalget. Utvalget består av fem personer fra fem av Naturskadepoolens medlemsselskaper. Medlemmene har bred erfaring med forsikringsoppgjør knyttet til brann-/kombinert skader.

 

Skadeutvalgets viktigste rolle er å utarbeide retningslinjer og ta initiativ ved større skadehendelser. Typisk vil Skadeutvalget være representert i forhold til sikring av objekter ved store hendelser. Er en forsikret ting skadd eller direkte truet etter naturulykke dekkes nødvendige redningsutgifter etter nærmere gitte vilkår.

 

Skadeutvalget sikrer og ivaretar også et beredskapsapparat for effektiv utnyttelse av takseringsressursene ved større skader. Dette er en felleskapsløsning som sikrer at skadelidte i gitte områder får taksert sin skade uavhengig av hvilket forsikringsselskap den enkelte har tegnet forsikring i.  Videre skal Skadeutvalget føre kontroll med skadeoppgjørene, for å sikre lik praksis med hensyn til hvilke skader som kan belastes fellesskapet.

Fakta om Norsk Naturskadepool

Naturskadeforsikring er en lovpålagt forsikringsordning for alle forsikringsselskaper som tegner brannforsikring i Norge. Det innebærer at de skadeforsikringsselskapene som tegner brannforsikring i Norge også skal erstatte naturskader. Disse forsikringsselskapene skal være medlemmer i en felles skadepool – Norsk Naturskadepool.

 

Naturskadeforsikringen dekker skader som skyldes storm, flom, skred, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Alle bygninger og løsøre som brannforsikres er gjennom ordningen automatisk forsikret mot naturskade.

 

Det er forsikringsselskapene som krever inn naturskadepremien fra kundene og utbetaler naturskadeerstatning etter skader. Det vil si at forsikringstaker/skadelidte forholder seg til sitt eget forsikringsselskap når det gjelder tegning av forsikring og skadeoppgjør.

Naturskader gir som regel mange skader, og de skadelidte innenfor et rammet område vil ha tegnet forsikring i ulike selskaper. Selv om det skal være konkurranse mellom selskapene, er det hensiktsmessig at enkelte oppgaver løses i fellesskap. Taksering av naturskader er en  slik oppgave.

 

Norsk Naturskadepool er en utligningspool og en hovedoppgave er å utligne erstatningene mellom forsikringsselskapene i etterkant av erstatningsutbetalingene. Utligningen skjer i forhold til selskapenes markedsandel i brannforsikring. Det betyr at økonomien i ordningen ikke ligger under Naturskadepoolens administrasjon, men hos selskapene. Skadelidte forholder seg til sitt forsikringsselskap når skaden har inntruffet. Naturskadepoolen kommer inn etter at selskapets erstatningsoppgjør er avsluttet.

 

Naturskadepoolen ledes av et styre som rapporterer til årsmøtet som øverste myndighet. Styret består av åtte medlemmer fra medlemsselskapene. På årsmøtet kan alle medlemmene i poolen delta. Stemmeandel på årsmøtet tilsvarer forsikringsselskapenes markedsandel i forhold til brannforsikringssum per 1.juli hvert år.