Nordisk forsikring i Europa

Artikkelforfatter: Stein Haakonsen
Position: Fagsjef
E-mail: stein.haakonsen@fno.no
Organization: Finans Norge
About:

Ansvar for prosjekter og oppgaver knyttet til samfunnsansvar generelt. Arbeider spesielt med klima- og miljøspørsmål og skole- og utdanningsspørsmål.


Udgave:
1, 2015
Språk: Norsk
Kategori:

Europeisk forsikringsstatistikk viser ikke overraskende at de nordiske forsikringsmarkedene er forholdsvis små i absolutte tall, sammenliknet med Europa forøvrig. Likevel er de betydelige relativt sett. Eksempelvis ligger Norden godt over europeisk gjennomsnitt når det gjelder både dekningsgrad og effektivitet.

Den europeiske bransjeorganisasjonen for forsikring, Insurance Europe (IE), publiserte sin siste statistikkrapport i begynnelsen av januar. Rapporten dekker 32 land og viser status i de europeiske forsikringsmarkedene fram til 2014, for både skadeforsikring og livs- og pensjonsforsikring.

De nordiske forsikringsnæringene ruver ikke like mye som de store europeiske forsikringsgigantene i absolutte tall. Likevel preges markedene av ganske stor forsikringstetthet, det vil si gjennomsnittlig forbruk på forsikring per innbygger, også her i Norden hvor velferdsstatene langt på vei tar mål av seg til å sørge for grunnleggende økonomisk sikkerhet for sine borgere.

Hovedtall

Europeisk forsikring er fortsatt størst i verden med rundt en tredel av totalt premievolum.

Regnet i euro (€) - kurs ved utløpet av 2014 - utgjorde samlet premieinntekt for europeiske forsikringsforetak rundt 1.117 milliarder, hvorav premiene til liv/pensjon utgjorde 667 milliarder og premiene til skade 450 milliarder. De totale ytelser og forsikringskrav utgjorde rundt 952 milliarder. Liv- og pensjonsytelsene lå på 626 milliarder og skadeforsikringskravene på 326 milliarder.

Det har vært små endringer i premier, erstatninger og ytelser det siste dokumenterte året, med unntak av ganske betydelige erstatningsøkninger i henholdsvis helseforsikring – nesten 13 prosent opp – og innenfor brann-/kombinertbransjene – nesten 14 prosent opp.

I de nordiske markedene utgjorde total premieinntekt drøyt 90 milliarder €, hvorav premiene til liv/pensjon utgjorde 67 milliarder og premiene til skade 23 milliarder. Ytelser og forsikringskrav utgjorde nesten 64 milliarder. Av disse utgjorde livs- og pensjonsytelsene nesten 46 milliarder og skadeforsikringskravene rundt 18 milliarder.

Forsikringstetthet

I gjennomsnitt brukte europeere årlig noe under 1.900 € på forsikring, hvorav drøyt 1.100 € på livs- og pensjonsforsikring og noe over 750 € på skadeforsikring. Av dette ble rundt 200 brukt på helseforsikring. Det er imidlertid store forskjeller innenfor Europa, fra under 100 € i Romania til nesten 6.000 € i Sveits. I gjennomsnitt anvendte nordiske borgere nesten 3.400 € til forsikring, altså godt over Europasnittet.

Struktur

I alt er opererer over 5.300 forsikrings- og pensjonsforetak i de landene som rapporterer til IE, med godt over 900.000 ansatte. Det vil si at det i gjennomsnitt er rundt 170 ansatte i hvert selskap.

Det nordiske markedet består av rundt 670 foretak og antall ansatte er rundt 60.000, det betyr i gjennomsnitt rundt 90 ansatte i hvert av foretakene.

På effektivitetstoppen

Lave tall for ansatte kan være en indikator for foretakets størrelse. Men det kan også være et mål for kostnadseffektivitet.

En kan eksempelvis se på hvor mye som genereres i brutto premie per ansatt. Nordisk forsikring viser seg da å ligge på Europatoppen i effektivitet, med Finland helt øverst. Nordisk forsikring genererer i gjennomsnitt drøyt 1,5 milliarder € per ansatt, mens gjennomsnittet for Europa ligger på 1,2. Alle de nordiske landene ligger for øvrig også enkeltvis over gjennomsnittet i Europa, unntatt det islandske markedet som kanskje er for lite til å kunne utnytte stordriftsfordeler. Innovasjon og anvendelse av moderne teknologi er blant hoveddriverne for denne effektiviteten.

Statistics N°50: European Insurance in Figures