Nordisk Försäkringstidskrift i nytt format

Artikkelforfatter: Mikael Lönnborg
Position: Professor
E-mail: mikael.lonnborg@sh.se
Organization: Södertörns högskola
About:

Han är professor i företagsekonomi vid Södertörns högskola, Institutionen för Samhällsvetenskaper, Avdelningen för företagsekonomi, Enter Forum. Hans forskning rör för närvarande internationalisering av mejeriindustrin, finansiella kriser, ägandeformer, internationalisering, entreprenörskap och privatisering.


Udgave:
1, 2009
Språk: Svensk
Kategori:

Detta är den sista tryckta numret av Nordisk Försäkringstidskrift (NFT). Efter nära 90 år är det dags att anpassa tidskriften till den nya teknologin. Något drastiskt kan därför påstås att tidskriften i sitt tidigare format går i graven men detta innebär emellertid inte att NFT försvinner. I stället kommer NFT att finnas tillgänglig på Internet, vilket förhoppningsvis kan innebära en större spridning av tidskriften både inom och utanför Norden.

Nordisk Försäkringstidskrift är resultatet av ett långt samarbete mellan försäkringsföreningarna i Norden. I slutet av 1918 hölls ett möte i Stockholm då det väcktes förslag om att publicera en gemensam tidskrift. Idén diskuterades vidare året därpå vid ett möte i Köpenhamn, varvid man tillsatte en kommitté som i mars 1920 i Kristiania (Oslo) presenterade ett förslag till utformning av tidskriften. Bland annat slogs följande fast:1

 

1. Tidskriften kallas ”Nordisk Försäkringstidskrift”, och på titelbladet angives att tidskriften utgives av försäkringsföreningarna i de fyra länderna.

2. Tidskriften utkommer den första i vart kvartal i häften på c:a 10 tryckark; tryck och utstyrelse som den svenska ”Försäkringsföreningens tidskrift”.

3. Försäkringsföreningarna i vart och ett av de fyra länderna välja sin redaktör, som är ansvarig för det material, som upptagets från landet ifråga.

4. Tidskriften tryckes i Stockholm, och den svenska redaktören är dess ansvarige utgivare.

NFT började publiceras med fyra nummer per år 1921 men var en fortsättning på den upplysningsverksamhet inom Svenska Försäkringsföreningen som inleddes redan i maj 1878 med den första utgåvan av ”Försäkringsföreningens Tidskrift” och det var denna som i relativ oförändrad form 1921 bytte namn till NFT.

Tidskriften har ändrats tidigare; exempelvis genomfördes 1977 flera kostnadsbesparande rationaliseringar av NFT. Det var främst den snabba ökningen av tryckkostnaderna men särskilt de skenande kostnaderna för pap-per i samband med den höga inflationen på 1970-talet som var problemet. Därför ändrades formatet på tidningen från enspaltig till tvåspaltig sättning, vilket gav en större satsyta per sida. Tillsammans med en något mindre stilgrad uppnåddes därigenom en utrymmesbesparing med en fjärdedel. En annan förändring var att man övergick från att ha fyra olika framsidor – en för varje land – till att ha en gemensam.

Det finns en rad skäl till att tidskriften nu får en ny utformning och en ny distributionskanal. I likhet med förändringarna 1977 är kostnadsskäl ett viktigt motiv. Tryckningsoch papperskostnader försvinner naturligt vid övergång till en digital publicering men än viktigare är de kraftigt stigande utgifterna för porto. Det finns också andra skäl. Ett är att tidskriften får helt nya möjligheter att spridas till försäkringsintresserade både inom Nor-den till läsare som inte känt till tidskriften men även utanför Norden. Ett rör miljöhänsyn; att transportera nära 4000 exemplar av tidskriften fyra gånger per år runt de nordiska länderna kan ifrågasättas om det är förenligt med ett modernt miljötänkande.

Nya nft.nu

Hur kommer då den ”nya” NFT att se ut? Tidskriften kommer att finnas tillgänglig på www.nft.nu och vara tillgängliga för alla intresserade. Där kommer att finnas en dansk, norsk, svensk och engelsk version av innehållsförteckningen, med länkar till de olika artiklarna.

Från hemsidan når man också en sökmotor där man kan söka efter författare, titlar eller specifika försäkringsområden på samtliga språk. Vidare kan man söka på olika ämnen som t.ex. försäkringsrätt, försäkringsmedicin, försäkringsmatematik, försäkringshistoria, internationell försäkring, offentlig försäkring och tillsyn. Man kan också få en sammanställning över artiklar som ingått i en debattserie, exempelvis om pensionsreformer.

Artiklar kommer att publiceras dels i s.k. HTML-format (kan läsas direkt på skärmen), dels som PDF-filer för nedladdning. Vi kommer successivt att ladda upp äldre artiklar från NFT, där det första delmålet är att publicera de senaste 20 årens 80 nummer av tidskriften. Det finns också flera register som har upprättats under åren som täcker samtliga artiklar sedan starten 1921 och ambitionen är att även dessa ska göras tillgängliga på hemsidan.

Det nya formatet kommer att underlätta korrespondensen dels mellan författarna och respektive redaktör, dels mellan redaktörerna, vilket på sikt kan innebära snabbare publicering av artiklar som har hög aktualitet. Inledningsvis kommer vi emellertid att följa traditionen med fyra nummer per år som kommer att publiceras vid ungefär samma utgivningsdagar som gällde för den tryckta versionen. Den nya NFT kommer att introduceras i mitten av 2009.

Vi är glada att det är möjligt att driva tidskriften vidare med hjälp av ett nytt distributionssätt, vilket förhoppningsvis kan göra artiklarna mer tillgängliga för intresserade. Det är emellertid med stor sorg vi konstaterar att en av dess initiativtagare – Försäkringsföreningen i Finland – lämnar samarbetet. Det kan emellertid konstateras att nyttan av NFT för de försäkringsintresserade i Finland sjunkit i takt med att en allt mindre andel av befolkningen behärskar skandinaviska språk. Detta har varit en fråga som diskuterats länge i Finland.2

Det innebär emellertid inte att andra samarbeten mellan de nordiska försäkringsföreningarna avvecklas; exempelvis kommer stipendieutbytet med Finland att fortsätta. Dessutom hoppas vi att finska artikelförfattare också i framtiden vänder sig till NFT för att publicera sina alster.

Avslutningsvis skulle vi vilja varmt tacka den nu avgångna svenska redaktören Birgitta Bahrke som i 15 år (från nummer 4/1994) har borgat för att NFT har varit en tidskrift av mycket hög kvalitet.

Noter

1 Bergholm, Paul et al., ”Nordisk Försäkringstid skrift”, NFT, Häfte 1, 1921, s. 1-3.

2 Se exempelvis Sirén, Sven, ”Nordisk Försäkringstidskrift – kunskapskälla och brobyggare”, NFT, Nr 1/1987, s. 63-65.