El- og hybridbiler giver udfordringer for forsikringsselskaberne

elbil
Artikkelforfatter: Claus Tønnesen
E-mail: ct@forsikringogpension.dk
About:

 

Claus Tønnesen er cand. jur. og juridisk rådgiver, tidligere vicedirektør, i Forsikring & Pension, som er de danske forsikringsselskabers og pensionskassers erhvervsorganisation, og har beskæftiget sig med forsikrings- og erstatningsretlige emner i mere end 25 år.


Intervjuobjekt: CHristina Østergaard
Position: Ingeniør
E-mail: cch@fogp.dk
Organization: Forsikring & Pension
About:

Christina Østergaard er uddannet civilingeniør fra bygningsretningen og har en master i Brandsikkerhed. Hun har arbejdet med skadeforebyggelse af brand hos Forsikring & Pension siden 2011. Hun er medlem af Prevention Forum under Insurance Europe.


Udgave:
2, 2022
Språk: Dansk
Kategori:

Antallet af biler med store lithium-ionbatterier som drivmiddel vokser på de danske veje og dermed også på parkeringspladser og i garager og parkeringshuse. Forventningen er, at de kommende år vil byde på endnu større vækst i antallet af eldrevne biler. Ved udgangen af 2021 var 5 % af personbilerne i Danmark el- elle hybridbiler. 4 år tidligere var andelen mindre end 0,5 %.

Det er lykkedes for NFTs landeredaktør i Danmark – Claus Tønnesen (CT) – at få et interview med ingeniør Christian Østergaard, der i Forsikring & Pension bl.a. arbejder med brande og deres betydning for forsikringsselskaberne, herunder selskabernes risikovurderinger.

Christina Østergaard: ”Brande i el-biler er et forholdsvist nyt fænomen, og grundlæggende mangler vi data og viden på området. Vi er bl.a. i dialog med en række aktører i gang med at skaffe os mere viden på området og regner med ret hurtigt at blive klogere og dermed at kunne formidle mere viden og information til Forsikring & Pensions medlemmer. Vi forsøger også at se på, om el-bilerne repræsenterer andre særlige risici for forsikringsselskaberne end brandrisikoen”

Blandt spørgsmålene til Christina Østergaard var følgende:

 

Er der flere brande i el-og hybridbiler end i traditionelle biler?

Christina Østergaard: ”Indtil videre er der ikke flere brande i el-biler end i biler med fossilt brændstof. Det er dog usikkert, om antallet af brande i de eldrevne biler vil stige, når bilerne – og dermed batterierne og det elektriske udstyr - bliver ældre. Gennemsnitsalderen for en el- og hybridbil var pr. 1. januar 2021 1,8 år, men den var 8,5 år for en bil med fossilt brændstof.”

 

Hvorfor er brand i el-og hybridbiler mere farlig end i traditionelle biler?

Christina Østergaard: ”Hvis der går ild i et lithium-ion batteri, vil der ske en ”thermal runaway”, der betyder, at batteriet udvikler høje temperaturer og selv vil genere ilt og derfor ikke kan slukkes på traditionel vis ved at sænke temperaturen eller kvæle branden. Batteriet vil simpelthen genantænde og blive ved med at brænde, hvilket kan tage op til 24 timer.” 

 

Er det batterierne eller bestemte dele af det elektriske udstyr i bilerne, som udgør den største risiko?

Christina Østergaard: ”Vi har ikke noget klart billede af, hvilke komponenter i el-bilerne, som repræsenterer de største risici for brande i bilerne. Vi er bl.a. i kontakt med norske kolleger om spørgsmålet og vil også forsøge at hente noget viden hos bilproducenterne, men det kan være svært at få sikre oplysninger fra den side.”

 

Hvilke særlige risici er der, når el- og hybridbiler er involveret i (alvorligere) trafikuheld?

Christina Østergaard: ”Også på det område har vi få erfaringer, men vi er i gang med at undersøge, hvordan vi kan få informationer fra redningsmandskabet og fra politiet. Vi ved, at der er gjort meget for at havarisikre batterierne og dermed forhindre fysiske skader på dem med udslip af giftige stoffer til følge. Ved brand i batterierne afgives der ekstrem giftig røg, der kan være til skade for omgivelserne.”

 

Er der særlige risici for redningsmandskabet ved brande i el-og hybridbiler? 

Christina Østergaard: ”Det er vores klare indtryk, at slukning af brande i el-biler bl.a. giver udfordringer for brandberedskabet, idet brande i batterierne kan give udslip af stoffer, hvor åndedrætsværn ikke er tilstrækkeligt, fordi giftige stoffer (fx HF) optages gennem huden. Risikoen for arbejdsskader hos slukningsmandskabet er derfor formentlig større ved brande i el-biler end ved brande i traditionelle biler og vil derfor kræve særligt udstyr og evt. hyppige skift af beskyttelsesdragter mv.”

 

Er der særlige risici forbundet med de mange ladepladser?

Christina Østergaard: Selvfølgelig skal vi have ladepladser, når der kommer flere el- og hybridbiler, men ja, placering af ladepladserne til opladningen af el-bilerne giver en række udfordringer. Vi har også på dette område meget få data om brande og andre skader i forbindelse med opladningen af el-biler. Der har endvidere i Danmark manglet noget lovgivning om indretningen og placeringen af ladepladserne, ikke mindst i parkeringshuse og -kældre under erhvervsbygninger og boligkomplekser. Rædselsscenariet er hér, at der udbryder brand i en el-bil, som er ved at blive opladet i f.eks. fjerde parkeringskælderniveau under en boligejendom, et indkøbscenter eller en virksomhed med mange medarbejdere i bygningen ovenover. Er der en hovedafbryder til ladestanderen? Hvordan skal brandberedskabet få adgang til området? Vil det være muligt at få den brændende bil ud af bygningen? Vil branden og slukningen af denne føre til udledning af giftige stoffer og dampe, osv. osv.?
Brande i biler er selvfølgelig ikke noget nyt, og man slipper med el-bilerne for de voldsomme brande, som skyldes antændelse af benzin, diesel osv. Men det er et åbent spørgsmål, om man med el-bilerne for så vidt angår opladningen er kommet ”fra asken i ilden”!

 

Er der andre bekymringer i forhold til brande i el- og hybridbiler?

Christina Østergaard: ”Ja, hvis et bilbatteri bryder i brand og der afgives HF, så vil den selvfølgelig være farlig for dyr og mennesker, men gassen nedbryder calcium, så der er også risiko for betydelige skader på betonkonstruktioner.” 

 

Er der andre risici ved det stigende antal el- og hybridbiler?

Christina Østergaard: ”Én af de lidt overraskende udfordringer er, at bilejerne ikke er opmærksomme på, hvordan de skal bruge deres nødlader (mormorladeren). Mange tilslutter ukritisk deres nødlader til en almindelig stikkontakt, der sandsynligvis ikke er dimensioneret til at lade en elbil. Det kan give skader på husets elinstallationer.

Afrunding:

Christina Østergaard ”beklager”, at el- og hybridbilerne lige nu giver anledning til flere spørgsmål og udfordringer, end der findes svar og løsninger, og at det kan give overraskelser hos Forsikring & Pensions medlemmer. Hun fortæller, at Forsikring & Pension er i løbende dialog med myndigheder og andre interessenter og håber på inden udgangen af 2022 at kunne vende tilbage til NFTs læsere med ”godt nyt”, eller i hvert fald ”nyt” og især, at medlemsselskaberne kan drage nytte af denne nyeste viden i deres risikovurderinger, som jo er en meget stor del af grundlaget for at kunne drive forsikringsvirksomhed.