Kampen mot uforsikrede kjøretøy - dagsgebyr

Artikkelforfatter: Roger Stenseth
Position: Seksjonsdirektør
Organization: Trafikkforsikringsforeningen
Udgave:
1, 2019
Språk: Norsk
Kategori:

Myndighetene i Norge foreslo i 2014 at årsavgiften skulle avvikles og erstattes med avgift på trafikkforsikringer. Forsikringsselskapene skulle kreve inn avgiften fra sine kunder. Trafikkforsikringsavgiften ville i snitt bli 60 % høyere enn det trafikkforsikringen alene utgjorde. 

Forsikringsbransjen påpekte at avgiftsomleggingen med stor sannsynlighet ville øke antall uforsikrede. Myndigheten var lydhøre overfor bransjens forslag, og Stortinget vedtok enstemmig at gebyr på uforsikrede kjøretøy skulle innføres sammen med trafikkforsikringsavgiften i 2018.

Trafikkforsikringsforeningen (TFF) fikk oppgaven med å følge opp de uforsikrede.

Mål - flest mulig forsikrede kjøretøy

I 2017, før gebyrordningen, var andelen uforsikrede kjøretøy i Norge over 3 %.

TFF sendte ut de første gebyrkravene i mars 2018. I skrivende stund, etter nesten ett år med gebyrordningen, er andelen uforsikrede redusert til 0,86 %.

 

Som figuren over viser, har det vært en markant og gledelig nedgang i antall uforsikrede kjøretøy fra januar 2018.

Til sammenligning kan nevnes at Sverige som etablerte en tilsvarende gebyrordning for mer enn 40 år siden, har rundt 1% uforsikrede. 

Danmark innførte en gebyrordning i januar 2019. Den har allerede hatt en signifikant effekt. Primo februar 2019 er ca 1,3 % uforsikrede mot om lag 2,1 % i 2018.

Informasjon til uforsikrede

TFF forsøker å nå fram både til de uforsikrede og allmenheten, ikke bare om gebyrordningen, men også om konsekvensen ved ikke å forsikre kjøretøyet.

Siste halvår 2017, før gebyrordningen trådte i kraft, sendte TFF ut mer enn 116.000 brev til uforsikrede kjøretøyeiere - både personer og bedrifter. De uforsikrede ble orientert om gebyrordningen og anmodet om enten å forsikre eller avregistrere kjøretøyet.

Omfattende omtaler og reklamekampanjer i riks- og lokalmedia - TV, radio og aviser samt annonsering under kjøp/salg av kjøretøy på finn.no ble lansert primo januar 2018. I skrivende stund er nye kampanjer planlagt om kort tid.

I tillegg varsles forsikringstakere/kjøretøyeiere med SMS og e-post umiddelbart når kjøretøyet blir uforsikret (forutsatt at mobilnummer og e-postadresse er lagt inn i TFFAuto).

 

Datakvalitet og orden - ny TFFAuto

Tydelighet og nøyaktighet om hvor og når et kjøretøy er forsikret, er avgjørende for at gebyrordningen skal fungere. Som beskrevet i artikkel https://nft.nu/sv/ny-norsk-saeravgift-til-staten-trafikkavgift var det nødvendig med nye prosesser og nye regler for garantistillelse. For forsikringsselskapene har dette vært en meget omfattende omstilling som har krevd store ressurser. Bransjen fortjener honnør for på svært kort tid å ha gjennomført en av de største omveltningene i norsk skadeforsikring.

Med nyutviklet TFFAuto som er hovedkilde for forsikringsstatus på kjøretøy i Norge, håndteres følgende:

 •          automatisk ileggelse av gebyr for uforsikret kjøretøy
 •          innkreving av trafikkforsikringsavgift til staten sammen med gebyret
 •          varsling om at uforsikret kjøretøy kan bli avskiltet
 •          klager på ilagt gebyr for uforsikrede kjøretøy
 •          informasjon til forsikringsselskapene om hvor mye trafikkforsikringsavgiften utgjør på forskjellige kjøretøy
 •          informasjon om hvor norskregistrerte kjøretøy er forsikret

Gebyrinnkreving

TFF sender ut fakturaer via innkrevingspartner Kredinor som også svarer på spørsmål og følger opp at gebyrkravene blir betalt. Per 1.2.2019 var det sendt ut flere enn 230.000 gebyrkrav. Omtrent halvparten av gebyrene skyldes at opphør av forsikring på grunn av manglende betaling og den andre halvparten skyldes privat eierskifte uten at ny eier kjøper forsikring.

Gebyrsatser per dag:

Moped, traktor, motorredskap, veterankjøretøy: 50 kr per dag

Personbil, varebil, campingbil, beltebil, motorsykkel, beltemotorsykkel (snøscooter): 150 kr per dag

Buss, lastebil: 250 kr per dag

*I tillegg kreves det trafikforsikringsavgift til staten (tidligere årsavgift) for hver dag kjøretøyet er uforsikret:

 • Tabellen under viser døgnsatsene for trafikkforsikringsavgift. Døgnsatsen bestemmes årlig av Stortinget.
 • Trafikkforsikringsavgiften beregnes utfra døgnsatsen x antall døgn kjøretøyet er forsikret.

Avgift skal betales med følgende beløp (kr) per døgn:

 

Type kjøretøy

1.3.18 - 28.2.19

Fra 1.3.19

 

Personbiler, varebiler, campingbiler, busser,

7,85

7,97

 

Bil og buss som går på diesel uten partikkelfilter

9,15

9,29

 

Motorsykler

5,46

5,54

 

Veterankjøretøy, moped, traktor, taxi, snøscooter

1,27

1,29

 

Kjøretøy på Svalbard, NATO og ambassader. Selvassurandører.

*Elektrisk bil, buss, motorsykkel, moped og traktor. Kjøretøy med hydrogen og brenselcelle.

0,00

0,00

 

 

Selvfinansierende ordning

Etter bilansvarslovens bestemmelser har Trafikkforsikringsforeningen (TFF) ansvaret for skader som forårsakes av et ukjent eller uforsikret kjøretøy. Fram til gebyrordningen trådte i kraft 1.3.2018 ble alle kostnader som TFF ble påført når ukjente eller uforsikrede kjøretøy gjorde skade, finansiert av forsikringsselskapene. Forsikringsselskapene på sin side fikk dekket disse kostnadene via forsikringsinnbetalingene fra sine kunder.

Gebyret skal motivere eierne av uforsikrede kjøretøy til å kjøpe lovpålagt forsikring (ansvarsforsikring for kjøretøy). Trafikkforsikringsforeningen krever inn gebyret, og innbetalte gebyr vil gå til å dekke skadene forvoldt av uforsikrede og ukjente kjøretøy (bilansvarslovens § 10).

Selv om regnskapstallene for 2018 ikke foreligger ennå, synes det klart at lovlydige forsikringstakere ikke behøver å finansiere TFFs kostnader.

Trusler mot en vellykket ordning

Gebyrordningen har medført at det aldri har vært flere forsikret kjøretøy i Norge. Ei heller har så mange betalt trafikkforsikringsavgift (gamle årsavgiften) til staten. Og sist, men ikke minst har ordningen bidratt til en vesentlig bedring av datakvaliteten i motorvognregisteret.

Disse forbedringene kan bli kortvarige. Myndighetene ser nå på en løsning hvor kjøretøyeiere frivillig kan avregistrere kjøretøyet uten at kjennemerkene innleveres. Fra politisk hold er ønsket innfasing i inneværende år.

Forsikringsbransjen er sterkt bekymret for og advarer på det sterkeste mot en slik løsning. Løsningen med at skiltene alltid står på kjøretøyet selv om det er frivillig avregistrert, vil høyst sannsynlig føre til at mange benytter sitt kjøretøy uten at det er forsikret. Med skiltene alltid på, vil terskelen for å benytte kjøretøyet være lav.

Konsekvensen vil bli:

 • myndighetene taper proveny (eller færre forsikrede må betale mer),
 • færre forsikrede
 • flere uforsikrede skader
 • økte administrative kostnader for selskapene ved hyppig «av-/påregistrering

 

 

Les mer: https://www.tff.no/informasjon/sporsmal-og-svar-om-gebyret/

 

Bakgrunn

Gebyrordningen ble enstemmig vedtatt av Stortinget 15.12.2017.

Ekstrakt fra Statsbudsjettet 2018, Prop. 1 LS – Kapittel 15 Gebyr for uforsikrede motorvogner mv.:

 

15.1 Innledning og sammendrag

Finansdepartementet foreslår endring av bilansvarslova som innebærer at eiere som ikke har oppfylt den lovpålagte plikten til å tegne trafikkforsikring (ansvarsforsikring), må betale et gebyr til Trafikkforsikringsforeningen (unnlatelsesgebyr).

Det foreslås at gebyret også skal gjelde ved manglende fornying av forsikringen og for ny eier som ikke selv har tegnet forsikring ved eierskifte. Formålet med lovforslaget er å motivere til oppfyllelse av plikten til å ha forsikring, og til å tegne forsikring ved eierskifte. Forslaget vil også motvirke nedgang i andelen avgiftsbetalende ved overgang fra årsavgift til avgift på trafikkforsikring og dermed redusere forventet provenytap ved denne omleggingen med 130 mill. kroner påløpt og 100 mill. kroner bokført. Gebyrinntektene vil finansiere Trafikkforsikringsforeningens kostnader til erstatninger for skader forvoldt av uforsikrede og ukjente motorvogner, og bidra til reduserte forsikringspremier. Det vises til forslag til ny § 17 a i bilansvarslova. Betalingskravet er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. forslag til § 18 annet ledd.

Når det innføres et gebyr for eiere som ikke oppfyller plikten til å tegne trafikkforsikring, vil det ikke lenger være hensiktsmessig å ilegge eierstraff for brudd på forsikringsplikten. Straffeansvaret overfor eier foreslås derfor opphevet. Straffeansvaret ved bruk av uforsikret motorvogn videreføres uendret. Det vises til endring i bilansvarslova § 20.

Gjennom endring i bilansvarslova foreslås også å avvikle ordningen med at forsikringsselskapene hefter for skader i en periode etter at forsikringen har utløpt. Endringen innebærer at Trafikkforsikringsforeningen overtar ansvaret for uforsikrede motorvogner straks en forsikringsavtale opphører. Forslaget vil effektivisere forvaltningsprosessene overfor eiere av uforsikrede motorvogner, redusere forsikringsselskapenes kostnader, og bidra til reduserte forsikringspremier for lovlydige forsikringstakere. Det vises til endring i bilansvarslova § 19.

Det foreslås at endringene trer i kraft 1. januar 2018.

15.2 Bakgrunn

I 2017 er andelen uforsikrede motorvogner i Norge 3,44 pst. Dette er vesentlig høyere enn i Sverige hvor andelen er om lag 1 pst. En vesentlig årsak til den lave andelen uforsikrede motorvogner, er at Sverige i lengre tid har hatt en ordning med gebyr for uforsikrede motorvogner. En så høy andel uforsikrede motorvogner er uheldig, og innebærer betydelige kostnader til utbetalinger av erstatninger til tredjemenn som er påført skade forvoldt av uforsikrede motorvogner.

Disse kostnadene dekkes i dag til slutt gjennom forsikringspremiene til eiere som har oppfylt den lovfestede forsikringsplikten. Innføring av en avgift på trafikkforsikringer fra 2018 kan medføre ytterligere økning av antallet uforsikrede motorvogner i Norge, og dermed bidra både til ytterligere økte forsikringskostnader til erstatningsutbetalinger, og til et provenytap. For å redusere dagens høye andel uforsikrede motorvogner, og motvirke en fremtidig økning, er det behov for tiltak som kan motivere eiere til å tegne forsikring.

15.9 Økonomiske og administrative konsekvenser

 

Lov om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova)

 

§ 17 a.(gebyr til Trafikkforsikringsforeningen)

Om ei motorvogn ikkje er trygda etter § 15 fyste punktum, skal eigaren betale eit gebyr til Trafikkforsikringsforeningen. Ved eigarskifte skal den nye eigaren betale gebyr sjølv om trygda frå den tidlegare eigaren gjeld etter forsikringsavtaleloven​1§ 7-2.

Trafikkforsikringsforeningen kan etter søknad ettergi gebyret heilt eller delvis dersom brot på plikta til å tinga trafikktrygding må reknast som unnskuldeleg som følgje av tilhøve utanfor den ansvarlege sin kontroll.

Gebyret skal svare til den høgste premie for trafikktrygding i Noreg med eit tillegg som departementet kan fastsetje ved forskrift.

Trafikkforsikringsforeningen ilegg og krev inn gebyret.

Forvaltningsloven​2 gjeld ikkje for avgjerd om gebyr.

Departementet kan gje nærare føresegner om fastsetjing og gjennomføring av gebyr, under dette om sakshandsaming, varigheita og storleiken på gebyret, om rett til å klage på avgjerd i sak om gebyr eller om ettergiving av gebyr.

0

Føyd til med lov 19 des 2017 nr. 117 (ikr. 1 jan 2018).

1

Lov 16 juni 1989 nr. 69.

2

Lov 10 feb 1967