Försäkringsbyrån jämför bolagens arbete med hållbarhet

Hållbarhet
Försäkringsbyrån har tagit fram en jämförelse av hur bolagen arbetar konkret med hållbarhet inom olika försäkringsområden.
Artikkelforfatter: Andrea Ekeblad Szanto
Position: Hållbarhetsansvarig
E-mail: andrea.szanto@konsumenternas.se
Organization: Konsumenternas Försäkringsbyrå
Udgave:
3, 2021
Språk: Svensk
Kategori:

Hållbarhet är idag en stor fråga för försäkringsbranschen och flera bolag har sedan en lång tid tillbaka ett mycket långtgående hållbarhetsarbete. Men det finns också stora skillnader mellan bolagen. Det är svårt att utläsa dessa skillnader eller att över huvud taget förstå hur bolagen arbetar konkret med hållbarhet enbart genom den information som finns tillgänglig på bolagens webbsidor.

Vi på Konsumenternas Försäkringsbyrå har under en längre tid diskuterat hur vi ska kunna bidra till en mer hållbar försäkrings- och pensionsmarknad. Till slut landade vi i att vårt första steg blir att uppmärksamma konsumenter på att det finns hållbarhetsaspekter att titta på när de väljer försäkring. Vi vet att många konsumenter vill göra hållbara val från de konsumenttester som vi har genomfört, men konsumenterna är ofta osäkra på hur de ska gå tillväga för att välja hållbart.

På Konsumenternas Försäkringsbyrå har vi lång erfarenhet av att jämföra försäkringsskyddet i konsumentförsäkringar. Vi bestämde oss för att använda dessa erfarenheter och att ta fram en jämförelse av hur bolagen arbetar konkret med hållbarhet inom olika försäkringsområden.

Först ut med bilförsäkringar

Vårt första jämförelseprojekt inom hållbarhet är en hållbarhetsjämförelse av bilförsäkringar i vilken vi har sammanställt information om försäkringsbolagens miljöarbete som annars i princip är omöjlig för en konsument att överblicka. Att det blev just bilförsäkringar har flera orsaker.

För det första tecknar en stor andel av den vuxna befolkningen någon gång i livet en bilförsäkring och således finns det en bred målgrupp som kan ha intresse av en hållbarhetsjämförelse av bilförsäkringar. För det andra är många konsumenter benägna att byta försäkringsbolag när det kommer till bilförsäkringar. Det är ofta vid just nyteckning som konsumenter ser över sitt försäkringsskydd och vid denna översyn bör det finnas utrymme för att även överväga hållbarhetsaspekter vid valet av försäkring.

En ytterligare orsak till att vi valde att börja med just bilförsäkringar är att försäkringsbolagens hantering av ett stort antal bilskador varje år har en avsevärd miljöpåverkan och påverkan på mängden utsläpp av växthusgaser. Konsumenter som gör hållbara val när de tecknar en bilförsäkring kan således påverka utvecklingen i en klimatvänlig riktning innebärande att koldioxidutsläppen minskar, vilket är avgörande för att begränsa den globala uppvärmningen.

Försäkringsbyråns hållbarhetsjämförelse på bilförsäkringar skiljer sig mot de jämförelser av försäkringsskyddet i olika försäkringar som vi tidigare har tagit fram. En avgörande skillnad är att våra jämförelser av försäkringsskyddet i konsumentförsäkringar grundar sig på en analys av försäkringsvillkoren. Hållbarhetsjämförelsen är däremot en sammanställning av vad bolagen uppger att de gör för att minska miljöpåverkan vid reparationer av bilskador, hur de uppmuntrar kunderna att agera på ett miljövänligt sätt samt hur bolagen informerar om skadeförebyggande åtgärder.

Synligt och transparent

Vi ser detta som ett startskott för byråns fortsatta arbete med att göra försäkringsjämförelser av bolagens hållbarhetsarbete. Förutom att jämföra försäkringar utifrån hur försäkringsvillkoren är utformade kommer vi att göra det synligt och transparent för konsumenter hur försäkringsbolagen jobbar med hållbarhet inom olika försäkringsområden och engagerar sig i hållbarhetsfrågor.

I min roll som hållbarhetsansvarig har jag nu många fler projekt att ta tag i för att hjälpa konsumenter att göra hållbara val. Närmast avser jag att på vår webbplats, konsumenternas.se, presentera information om kommande EU-regelverk och svensk lagstiftning som får betydelse på konsumentförsäkringsmarknaden. Jag kommer även att löpande bevaka de förändringar som sker på lagstiftningsområdet och informera konsumenter. Så småningom kommer jag även att påbörja arbetet med att ta fram jämförelser av andra försäkringar än bilförsäkring.

Krävs samverkan mellan olika aktörer

Under det senaste året och särskilt denna sommar har vi sett återkommande extremväder som drabbat människor, djur och ekosystem i såväl Sverige som andra delar av världen. Fastighetsägare har drabbats hårt när deras bostäder och ägodelar har blivit översvämmade och de har tvingats flytta från sina hem, bilägare har fått sina bilar översvämningsskadade, skogsbränder har orsakat förödelse på skogsmark och ekosystem. För att kunna begränsa klimatförändringarnas effekter och genomföra nödvändiga anpassningsåtgärder krävs det en samverkan mellan många olika aktörer i samhället. En viktig uppgift för Försäkringsbyrån och för mig som hållbarhetsansvarig är att tillhandahålla information till konsumenter om skadeförebyggande åtgärder som konsumenter kan vidta för att undvika att skador inträffar.

Jag är väldigt glad över att kunna jobba med hållbarhet på Försäkringsbyrån. Mitt engagemang inom området är stort och jag ser fram emot att utveckla byråns hållbarhetsarbete. Min förhoppning är att Försäkringsbyråns arbete med att jämföra försäkringsbolagens hållbarhetsarbete ska leda till att fler konsumenter uppmärksammas på att det finns hållbarhetsaspekter i försäkringar. Vi hoppas kunna göra det enklare för konsumenter att göra hållbara val.