Förbättra kvaliteten inom det svenska sjukvårdssystemet genom att minska överutnyttjandet

Artikkelforfatter: Nir Kaminer
Position: Director/Founder
E-mail: nkaminer@medrev.com
Organization: Medical Reviews International
Udgave:
4, 2020
Språk: Svensk
Kategori:

 

Det svenska sjukvårdssystemet betraktas som ett av världens främsta1 och som vilar på de grundläggande principerna av rättvisa, behov och solidaritet - samt kostnadseffektiviet2. En av de främsta orsakerna bakom det svenska sjukvårdssystemets framgång är den långa traditionen av att implementera kvalitetsförhöjande strategier.

Med det sagt visar den senaste rapporten från Willis Towers Watson - "2021 Global Medical Trends Report" att Sverige förväntas ha Västeuropas näst högsta ökning av sjukvårdskostnaderna (7,5%), efter Irland (8,33%) och 61% högre än genomsnittet på 4,6%. År 2019 var Sveriges nio-procentiga ökning av sjukvårdskostnaderna en av de västeuropeiska länderna högsta.

En av de främsta orsakerna bakom den ständiga ökningen av sjukvårdskostnaderna världen över är överutnyttjandet av sjukvårdstjänster, även kallat överbehandling, överanvändning och slöseri. Överanvändningen av sjukvårdstjänster ses som den största faktorn bakom förhöjda sjukvårdskostnader. Sjuttio procent av försäkringsbolagen globalt identifierar överanvändning som läkare som rekommenderar för många tjänster (Willis Towers Watson, 2019).

Överanvändning definieras som "tillhandahållandet av sjukvårdstjänster som sannolikt kommer orsaka mer skada än nytta" eller "tillhandahållen sjukvård med en högre volym eller kostnad än lämpligt". Vissa uppskattningar pekar på att en femtedel av normal klinisk praxis inte ger några patientfördelar alls3. Överanvändning av onödiga tjänster kan skada patienterna fysiskt och psykiskt, och skada sjukvårdssystemet genom resursslöseri samt avleda investeringar inom både offentlig sjukvård och sociala utgifter4.

Dessutom är överanvändning nära kopplat till medicinska fel och misstag. Enligt två ledande läkare dör runt 3 000 människor varje år i Sverige på grund av bristande patientsäkerhet:

"Vi kan inte fortsätta ignorera de allvarliga misstag som görs, som orsakar lidande och kostnader och ibland leder till döden," skriver Ulf Ljungblad, överläkare på Östra Sjukhuset i Göteborg och Landstinget tidigare landstingsöverläkaren Christer Engkvist i en debattartikel i Göteborgs-Posten (GP) 5. "Det förekommer mycket lidande och finns pengar att spara, pengar som vid god användning kan finansiera framtidens medicinska framsteg," skriver Engkvist och Ljungblad.

År 2015 bjöds MedRev International, en leverantör av kliniska referentgranskningar, in av en grupp svenska, privata sjukförsäkringsbolag för att hjälpa dem med sina ständigt ökande kostnader och skadeanmälningar, som en åtgärd för kvalitetskontroll vid hanteringen av medicinska skadeanmälningar. MedRev genomförde en inledande studie och granskade över 600 fall av ortopediska ingrepp, där det svenska medicinska samfundet tvivlade på att det verkligen skulle vara möjligt att hitta exempel på onödig vård. "Resultatet var överväldigande", berättar Nir Kaminer, grundande partner på MedRev International. "Granskningen visade att nära 50 procent av de ortopediska operationerna saknade medicinsk motivering och att de inte gav patienterna det bästa sjukvårdsresultatet".

Studiens deltagare överraskades av faktumet att överanvändningen var så vanlig i deras egen bakgård, trots deras kvalificerade medicinska arbetslag, tydliga kvalitetsprocesser, externa medicinska rådgivare och uppdaterade, nationella medicinska riktlinjer. Det vanligaste orsakerna bakom fallen med överutnyttjande var avvikelser från lokala standarder och riktlinjer, samt brist på tillräckliga konservativa behandlingar innan operationen.

"Vi inledde en strukturerad granskningsprocess baserad på vårt nätverk av svenska specialister, som var mer effektiv och framgångsrik på att reducera överutnyttjandet än samtliga utan dagens tillgängliga metoder", berättar Nir. Sjukförsäkringsbolagen förlitar sig mycket på dataanalys, automatisering och artificiell intelligens-lösningar för att upprätthålla kvalitén och flagga skadeanmälningar som avviker från normen. Frågan om medicinsk nödvändighet lyfts dock inte speciellt ofta. I slutändan är en specialist som läser klinisk information och som tillhandahåller sitt expertutlåtande den effektivaste metoden för att höja kvalitén och sänka onödiga kostnader.

MedRev och dess partnerföretag implementerade tjänster inom användningshantering i form av en pågående extern granskningsprocess, där återkoppling från oberoende specialister lämnas till de behandlande läkarna. Den här metoden för kvalitetsökning baseras på praktikaliteten att "vårdpersonalen uppmanas modifiera sin utövning när de får prestationsåterkoppling som visar deras kliniska praxis inte uppfyller ett önskvärt mål"6. Den här approachen har en tydlig potential att förändra beteenden, öka effektiviteten och minska slöseriet.

Sedan MedRev inledde sin verksamhet i Sverige har man sett en mycket positiv förändring i vårdgivarnas beteende och praxis. Dr Lousine Alpern, MedRevs chefsöverläkare och medgrundare ser en markant förbättring inom journalhantering och högre nivåer av konservativa behandlingar. En direkt konsekvens av vår verksamhet på den svenska marknaden, berättar Dr Alpern, är att riktlinjerna följs i en större utsträckning och användningen av evidensbaserad litteratur är mer förekommande. Våra svenska partners har sänkt sitt överutnyttjande och skadeanmälningskostnaderna, men som läkare är jag mest nöjd med de korrekt omdirigerade kliniska handläggningsvägarna som tillhandahölls med förbättrad kvalitetssjukvård, ofta utan behovet att genomgå onödiga kirurgiska ingrepp.

Sverige har ett mycket hälsosamt och moget sjukvårdssystem, men åtgärder för kvalitetsökningar visar i princip alltid potentiella fördelar. Utöver de kliniska kvalitets- och kostnadseffektivitetsåtgärderna ombads MedRev att undersöka området invaliditets- och personskadegranskningar (personskadeförsäkringar, sjukförsäkring och vårdförsäkring). "Vi överraskades av att det i Sverige endast finns en leverantör av sådana granskningstjänster", berättar Nir. MedRevs partners i Sverige kommenterade att kvalitén och konsistensen inte är helt optimal på grund av den enskilda leverantörens monopolställning och att priserna för sådana granskningar är oproportionerligt höga. MedRevs inträde på marknaden för invaliditetsgranskningar ses som en mycket positiv förändring, då en hälsosam konkurrens inom en marknad tenderar att öka kvalitén och accepterade standarder.

Alla svenska specialister som arbetar med invaliditetsgranskningar har utbildats av Föreningen för Medicinska Rådgivare, men MedRev handplockar specialisterna för att ge kunderna det absolut högsta mervärdet. En tydlig fördel med MedRev är faktumet att det medgrundades och leds av läkare, och har således sin egen interna medicinska avdelning som aktivt övervakar arbetskvaliteten hos de oberoende granskarna.  Som ett resultat "ser våra kunder en betydande kvalitetsökning inom granskningar och uppmärksamhet på kliniska detaljer", berättar Dr Lousine Alpern. Dr Alpern, som har flera års erfarenhet inom arbetstagarersättningar, invaliditetsgranskningar och klinisk praxis, kommenterade även de svenska läkarnas höga kvalitet, som innehar den rätta kombinationen av praktisk erfarenhet, akademiska kvalifikationer och förtrogenhet med internationell evidensbaserad litteratur. "På grund av deras rykte och förmåga att överväga lokal, klinisk praxis även i andra länder använder vi även svenska läkare för internationella fall", säger Dr Alpen.

MedRev ser Sverige som en potentiellt vägledande marknad för Europa och resten av världen. Tillsammans med sina partnerbolag har MedRev visionen om ett svenskt sjukvårdssystem fritt från överutnyttjande och där endast de nödvändiga procedurerna äger rum. Fördelarna med högre klinisk kvalitet och en markant kostnadsreducering sprids effektivt mellan sjukvårdsleverantörer och personal, vårdmyndigheter, försäkringsbolag och patienterna som helhet.

 

Källor:

  1. https://www.symbiocare.org/how-sweden-achieved-world-class-medical
  2. https://www.theguardian.com/public-leaders-network/2014/jan/03/sweden-healthcare
  3. Academy of Medical Royal Colleges, November 2014
  4. The Lancet, Volym 390, Utgåva 10090
  5. https://www.thelocal.se/20110418/33260
  6. Audit and feedback: effects on professional practice and healthcare outcomes., Noah Ivers