Finansportalen.no

Artikkelforfatter: Mia Ebeltoft
Position: Fagsjef
E-mail: mia.ebeltoft@fno.no
Organization: Finans Norge
Udgave:
4, 2007
Språk: Norsk
Kategori:

Barne- og likestillingsdepartementet har gitt Forbrukerrådet i oppdrag å lede arbeidet med å etablere en finansportal, en internettportal som skal gjøre det enklere for forbruker å orientere seg i markedet for bank-, forsikrings- og spareprodukter. Navnet blir trolig finansportalen.no og målet er oppstart allerede januar 2008.

Inititativet

Det var ikke minst et samarbeidsprosjekt mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Kredittilsynets som ledet til startskuddet for arbeidet med å etablere en internettportal for privatkunder med informasjon om finansielle tjenester og prissammenligninger. Bakgrunnen ligger i ønske om bedre konkurranse ved at man gjennom en portal gir forbrukerne en mulighet hvor de kan sammenligne priser og finne korrekt og god informasjon om vilkår. Forsikringsbransjen erkjenner at det er behov for et verktøy som letter forbrukerens mulighet til å se forskjellen på vilkårene mellom selskapene.

Kanskje er tiden moden for igjen å se på mulighetene for å benytte en eller annen form for felles ”basisvilkår”, med tilleggsdekninger hvor selskapene kan tilby ulike løsninger.

På banksiden samarbeider man ved at man lager felles rammeavtaler, såkalte "mønsteravtaler" for produktene, noe forbrukermyndighetene er positive til fordi det gir et bedre sammenligningsgrunnlag i forhold til prisen. Erkjennelsen er i alle fall bakgrunnen for at forsikringsbransjen lenge har vært positiv til etablering av en portal.

Både politikere og forbrukermyndigheter har uttrykt stor tro på at portalen vil bli et viktig redskap for forbrukere til å orientere seg i et uoversiktiglig og komplekst marked. De tror den vil bidra til å styrke konkurransen mellom aktørene gjennom økt transparens og kundemobilitet. Et annet tiltak for å styrke mobiliteten kom da det i januar i fjor ble mulig for kunden å flytte sine skadeforsikringer over til nytt selskap gjennom året med én måneds varsel. Foreløpige målinger har vist en viss, men beskjeden økning av mobiliteten, men kanskje vil opprettelsen av portalen sammen med det faktum at flere aktører har kommet på banen, bidra.

Ansvaret

Det formelle ansvaret for finansportalen ligger hos Barne- og likestillingsdepartementet og Finansdepartementet. De valgte å sende forslaget om portalen ut på offentlig høring i fjor, og etter litt frem og tilbake stilte Forbrukerrådet seg villig til å ta ansvaret for å etablere portalen. Det ble i 2007 bevilget 6 mill. kr over statsbudsjettet til etablering, og det er foreslått bevilget 8 mill. over statsbudsjettet for 2008 for å ivareta arbeidet med å videreutvikle portalen. Mest sannsynlig vil den knyttes opp mot forbrukerportalen.no1 og lokaliseres og driftes under Forbrukerrådet i Oslo. Men dette er foreløpig ikke avklart. Portalen skal kun gi informasjon via nettet slik at forbrukerne for eksempel ikke som i Sverige skal kunne ringe inn til portalen å få utfyllende muntlig informasjon. Videre er det et mål at andre mediekanaler raskt og kostnadseffektivt kan nyttiggjøre seg av den informasjon og tjeneste som ligger tilgjengelig i portalen – noe man håper på vil gjøre at portalen blir mer kjent og mer benyttet.

I Sverige og Danmark finnes det tilsvarende portaler som naturlig nok har bidratt som inspirasjonskilder for finansportalen. Den danske forsikringsluppen.dk har også pris- og vilkårsammenligninger i seg, men det ser ut til at den norske modellen tar sikte på et bredere og mer teknisk oppdatert informasjonsbilde. Den svenske nettstedet konsumenternas.se er en nettportal kun med lenker videre til ulike relevante organisasjoner innenfor bank ogforsikring. Én av lenkene fører til nettstedet Konsumenternasforsakringsbyra.se som gir råd og en meget utfyllende informasjon om vilkår, men ingen prissammenligning. Den norske versjonen vil derimot samle området bank, forsikring og sparing på samme nettsted. Tidligere har sammenligninger på pris stort sett vært overlatt til tabloidaviser eller økonomiblader som Dine Penger.

Å finne frem til en riktig prismekanisme for sammenligning av for eksempel bilforsikring, er en krevende øvelse. Produktet er satt sammen et utall av ulike kryssende parametere. Øvelsen er såpass krevende både ressursmessig og teknisk at det viser seg umulig for forsikringsbransjen å levere pris på annet enn reiseforsikring innen 2007. Forbrukerrådets mål om at pris også på villa-, innbo- og bilforsikring skal ligge tilgjengelig i portalen i løpet sommeren 2008, kan vise seg å bli vanskelig å nå.

Selskapene som sier seg villige til å delta inn mot portalen, forplikter seg til å levere oppdatert materiale og data løpende. Godheten og sannheten i den informasjon som finnes på portalen, må likevel være portalens ansvar ut mot bruker.

Nøytral og faktabasert

Målsettingen med en slik portal er at den skal være en troverdig og uavhengig leverandør av nøytrale data hvor forbrukerne får informasjon om det mest sentrale i finansproduktene, og gi økt forståelse og kompetanse. Portalen skal altså tilby såkalt kvantitativ informasjon (prissammenligninger) og kvalitativ informasjon (ulike typer produkter og vurderingskriterier). Portalen legger opp til å være brukervennlig ut mot alle (typer av) forbrukere noe som tilsier at den er nødt til å bli noe overfladisk. Portalen ønsker å samle, sammenstille og sammenligne informasjon på en oversiktlig og brukervennlig måte slik at bruker selv aktivt kan finne frem til informasjon gjennom bruk av skjemaer og kalkulatormodeller. Men her ligger det naturlig nok en begrensning av hva man kan trekke ut når man har med såpass komplekse produkter å gjøre. Det er lite trolig at det legges opp til at forbrukerne kan kjøpe produkter direkte i portalen, men de vil i stedet bli stilet inn mot selskapenes egne hjemmeside gjennom bruk av lenker.

Ambisjonen er at bankprodukter skal med i portalen fra starten. Det vil si at alt om kort, konto, lån, sparing, fond og kompliserte spareprodukter. På forsikring vil det være villa-, innbo-, bil og reiseforsikring som ligger i portalen, men en utvidelse av produktspekteret vil nok komme. Senere utgaver tar mål av seg til å inneholde informasjon også om livsforsikring og pensjonsspareprodukter.

Finansbransjen bidrar

Portalen vil være avhengig av god tilgang på grunndata fra tilbyderne av finansielle produkter og at man etablerer et godt samarbeid i forhold til både det løpende redaksjonelle arbeidet og datainput. Selv om det er frivillig for selskapene å bidra med data til portalen, er det en målsetting at flest mulig selskaper deltar. Deltakelse vil gi selskapene publisitet.

Samarbeidet med Forbrukerrådet i etableringsfasen har så langt skjedd i regi av bransjeorganisasjonen for bank og forsikring, Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH). Innhenting av data fra bransjen vil skje direkte mot selskapene i form av to hovedmekanismer; automatisert mottak av data på standardisert format og manuell inntasting av underlag over internett.

Det gjenstår et arbeid i forhold til informasjonsinnhenting og -levering og regien for videre samarbeidet med portalen. Som deltaker i arbeidet må jeg få berømme FNHs medlemsselskapers positive holdning og villighet til å stille opp med høy faglig kompetanse både innfor it-teknisk og produktforståelse. En del arbeid gjenstår, og det blir spennende å følge med på nettet over nyttår.

Noter

1 Forbrukerportalen.no drives av Forbrukerrådet som er en interesseorganisasjon for alle forbrukere av varer og tjenester i Norge.