Erik Théeden: "Vi eftersträvar öppenhet och högt i tak på FI"

Artikkelforfatter: Erik Thedéen
Position: Generaldirektör
Organization: Finansinspektionen
About:

Erik Thedéen är generaldirektör för FI sedan den 21 oktober 2015. Han är även ledamot i Esmas förvaltningsstyrelse och vice ordförande i Ioscos europeiska regionkommitté. Erik är också ledamot i Arbetsförmedlingens styrelse, Kungliga Örlogsmannasällskapet och regeringens kommitté för teknologisk innovation och etik (Komet). 

Erik Thedéen har tidigare varit vd för KPA Pension, statssekreterare på finansdepartementet, vd för Stockholmsbörsen, strateg på Brummer & Partners, vice riksgäldsdirektör, ränteanalytiker på JP Bank och handlare/analytiker på Riksbanken.

Erik Thedéen är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.


Udgave:
4, 2019
Språk: Svensk
Kategori:

 

Vi har ställt några frågor till Erik Théeden, generaldirektör på Finansinspektionen, kring ledarskap, hållbarhet och framtida utmaningar. Läs hans svar i den här artikeln.

  1. Det är väl känt att du är intresserad av ledarskap och hur det utövas i en organisation. Kan du berätta lite kring vilka som är de centrala punkterna i din syn på ledarskapet och hur tycker du att du fått gehör för din syn på ledarskapet på Finansinspektionen? Vilken roll spelar för dig kommunikation i utövandet av ledarskap? 

För mig är det viktigt att vara tillgänglig och tydlig som ledare och låta medarbetare komma till tals. I ledningsgruppen eftersträvar vi öppenhet och högt i tak på FI. Jag vill inte ha ett gäng ja-sägare omkring mig utan jag uppskattar rak och öppen kommunikation 

 Kommunikation är en självklar del i mitt ledarskapDärför är jag ofta ute och talar och träffar branschen. Och internt har vi bland annat veckomöten för alla medarbetare och jag har en egen blogg på vårt intranät.   

  1. På vilket sätt har du fört en dialog med försäkringsbranschen? Ge gärna något/några exempel! Hur tycker du att du har lyckats? 

Vi har på FI sedan ett par år en rutin att respektive område för en löpande dialog med branschen genom att man träffas kvartalsvisDet är medarbetare härifrån som bland annat träffar Svensk Försäkring och Tjänstepensionsförbundet. Jag träffar årligen tre till fyra olika styrelser för försäkringsbolagen. Vid dessa möten förs en diskussion om aktuella ämnen. Likaså träffar jag Svensk Försäkrings styrelse en gång per år. För min del jag tycker att detta är ett bra sätt att ge och få input om aktuella frågor inom försäkring. Sedan kan man ha olika åsikter om saker och ting och det får man respektera. 

  1. På vilket sätt kommer frågorna kring hållbarhet att påverka Finansinspektionens arbete framöver? 

Finansiella företag kan både påverkas av och påverka hållbarhetsfrågorna på sätt som har en tydlig koppling till våra mål med tillsynen, dvs. finansiell stabilitet, gott konsumentskydd och välfungerande finansiella marknader. Genom vårt arbete verkar vi för att marknaden hanterar många olika typer av risker, inklusive hållbarhetsrelaterade risker. Därför ser vi att frågorna behöver vara en integrerad del av företagens verksamheter, och också vårt arbete.  

Vi arbetar aktivt med att integrera frågorna i vårt löpande arbete, på flera olika sätt. En viktig del av arbetet är att vi ska bättre förstå hur företagen arbetar med frågorna, vad det innebär för deras verksamheter och hur de informerar om detta. På så sätt kan vi få en bättre uppfattning av riskerna, och också förmedla hur vi förväntar oss att företag hanterar frågorna i sin styrning och riskhantering, och gentemot sina kunder. Genom att integrera hållbarhetsfrågor i den löpande tillsynen, i dialogen med marknaden och i riktade tillsynsaktiviteter kan vi följa det arbetet, och utveckla tillsynen av dessa risker.  

Vårt arbete påverkas också i stor utsträckning av det internationella arbetet på området. Inom EU pågår arbete med att integrera hållbarhet i regelverken. Det kommer att få en direkt effekt på hur företagen ska hantera frågorna och även på de krav som vi ställer i tillsynen. På global nivå utvecklar olika aktörer metoder och verktyg för att kvantifiera de risker som är förknippade med framför allt klimatutvecklingen, vilket kommer att påverka hur vi anpassar t.ex. våra riskbedömningar. Det är också därför som vi är mycket aktiva i det pågående arbetet. 

  1. Vilka andra trender och utmaningar ser du i ert framtida arbete på Finansinspektionen?  

FI:s arbete handlar om att skapa medvetenhet om vilka risker som finns, att noga följa utvecklingen och, sist men inte minst, att bygga motståndskraft.  

Vi har under de senaste åren befunnit oss i ett historiskt unikt läge med högkonjunktur och extremt låga räntor. Det är ofta under sådana perioder, när det mesta ser bra ut, som risker kan byggas upp 

För att ta en utmaning som kan kopplas till försäkringsområdet, så är det just riskerna med ett fortsatt lågt ränteläge. Det kan leda till att Pensionsbolagen kan väntas öka risknivån i sina placeringar. Men med hög risk följer också möjligheten att tillgångarna faller i värde. Och händer det kan det bli svårt för företagen att hålla vad de lovat. För att värna pensionerna på lång sikt måste det därför finnas tillgångar som med marginal täcker åtaganden även i svåra lägenDet handlar helt enkelt om att öka motståndskraften. Att värna finansiell stabilitet innebär att ta höjd för att det oväntade kan inträffa.