Arbetsmiljöförordning gör att Euro Accident lanserar nytt verktyg

Artikkelforfatter: Marie Fristedt
Position: Produktchef Hälsa
E-mail: Marie.Fristedt@euroaccident.com
Organization: EuroAccident
Udgave:
4, 2016
Språk: Svensk
Kategori:

 

Förra året utfärdade Arbetsmiljöverket en föreskrift (AFS 2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskrifterna som gäller från och med den 31 mars 2016, reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

– Den här föreskriften har verkligen blivit seriöst mottagen. Det finns ett hundratal sådana här föreskrifter som Arbetsmiljöverket utfärdat med åren, men denna har nog fått ett större genomslag än många andra. Jag tror inte att det bara beror på att det finns en vitesklausul kopplad till förordningen, utan att den ligger i tiden och att den berör frågor som i hög grad är aktuella ute på företagen, säger Marie Fristedt. Hon är försäljningschef för området Hälsa på Euro Accident Health & Care Insurance.

– Många av de skador vi ser idag är livsstilsrelaterade. Samtidigt vet vi att en person som har en sund livsstil ifråga om t.ex. rörelse, mat och sömn, också har den snabbaste vägen tillbaka efter en skada eller sjukdom.

Marie pekar på att förordningen kanske inte innehåller så många nyheter, men att den är bra paketerad. Den lockar företagen att arbeta förebyggande och systematiskt. Det finns incitament för att vilja förändra, både på individ- och organisationsnivå. Och att arbetet ska ske systematiskt, är något som betonas i förordningen.

Tryck på utbildning

Att de frågor som förordningen berör verkligen ligger i tiden, är något som trycket på utbildningsinsatser vittnar om. De som erbjuder utbildning på det här området, säger att de sällan har haft sådant tryck som under senare tid.

I förordningen betonas att arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare ska ha kunskaper om hur man förebygger och hanterar både ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling.  När de kommer hem efter att ha gått en utbildning med anknytning till förordningen, har de naturligtvis en mängd frågetecken kring hur den ska appliceras i det egna företaget.

Tagit fram verktyg

– Av den här orsaken erbjuder Euro Accident ett konkret verktyg, som kallas för Hälso- och arbetsmiljöscreening. Det handlar om att kostnadseffektivt hjälpa arbetsgivare att kartlägga hälso- och arbetsmiljösituationen, identifiera risk- och friskgrupper samt att prioritera investeringar som leder till positiva resultat, berättar Marie Fristedt.

Screeningen består av en webbaserad enkät.

– Enkäten kombinerar både hälsa och arbetsmiljö. Det är viktigt att få in just hälsoaspekten, eftersom hälsa och livsstil – t.ex. värk kan ju komma av det – är ett vanligt problem för många medarbetare. Vad det handlar om är att kartlägga både arbetsmiljöaspekter, såsom ledarskap samt psykosocial och fysisk arbetsmiljö, och medarbetarnas hälsa. Det är väl känt att medarbetare oftast trivs rätt bra på sina arbetsplatser, men att hälsostatusen kan vara mer av ett frågetecken.

– Den goda nyheten är att du som medarbetare i stor utsträckning själv kan påverka din hälsa. Den mindre bra nyheten är att den ende som kan minska riskfaktorerna är du själv, vilket kräver förändringar av din livsstil.

Företagsledningen måste gå i bräschen

Resultatet från enkäten ger ett bra beslutsunderlag för arbetsgivaren att sedan kunna styra insatserna till de grupper som har störst behov. Framförallt är det viktigt att vara medveten om att det i första hand inte handlar om att ytterligare stimulera de 15 procent av medarbetarna som redan är välmotiverade eller de 5 procent som inte vill (där kanske krävs andra insatser), utan att lägga fokus på övriga 80 procent i företaget. Marie Fristedt betonar flera gånger att det är företagsledningen som måste gå i bräschen och sätta de övergripande målen – och i handling visa att de tycker att det här arbetet är viktigt.

Alla mål måste vara mätbara och följas upp av företagsledningen. Det kan t.ex. handla om ökad fysisk aktivitet, ökad upplevd hälsa eller bättre matvanor. Ett vanligt mål är att minska den upplevda stressen, vilket är ett relevant mål i situationer då privatliv och arbetsliv glider samman. Det kan också vara värt att fundera över problem som har att göra med spänningen mellan frihet och flexibilitet å ena sidan och krav på tillgänglighet å den andra

Både utmanande och roligt

Utifrån målen, sätts sedan en handlingsplan för att nå dessa.

– Man måste ha modet att våga ta med faktorer som påverkar medarbetarens hälsa även utanför arbetsplatsen. Det kan upplevas som utmanande, men görs det på rätt sätt kan det både ge bra resultat och vara roligt för alla inblandade, säger Marie Fristedt.

Handlingsplanen och de aktiviteter som identifieras däri genomförs först på ledningsnivå, för att sedan kaskaderas ut i organisationen. Några exempel på aktiviteter kan vara

  • Lunch som kombineras med promenad

  • Möten som sker i samband med promenad

  • Företaget bjuder på arbetsförlagd träning, om man själv skjuter till lika mycket tid

  • Utveckla matutbudet på jobbet

  • Utveckling av ergonomin på företaget

Hälso- och arbetsmiljöscreeningen ingår i några av Euro Accidents försäkringar, t.ex. sjukförsäkringen och hälsoförsäkringen Friska Företaget. Den som har sjukvårdsförsäkringen har också tillgång till ett rikstäckande vårdgivarnätverk, som kan utnyttjas på ett bra sätt när resultatet av screeningen ska implementeras i företaget.