Tiotusen steg för nätverkande

Irland
Artikel forfatter: Jenny Sparring, Eva Erlandsson
Name: Jenny Sparring
Position: Jurist
E-mail: jenny.sparring@konsumenternas.se
Organization: Konsumenternas Försäkringsbyrå
Name: Eva Erlandsson
Position: Fil. lic., senior ekonom
E-mail: eva.erlandsson@insurancesweden.se
Organization: Svensk Försäkring
Utgave:
2, 2023
Sprog: Svensk
Kategori:

I mars 2023 genomförde Svenska Försäkringsföreningen en studieresa till Dublin för ett antal medarbetare i försäkringsbranschen. Med på resan följde:

Mattias Munter, Skandia  
Rickard Anneräng, Inlands Försäkringsbolag
Maria Hultman, Trygg-Hansa 
Jenny Sparring, Konsumenternas Försäkringsbyrå 
Fredrik Eklöf, KPA
Lena André, Dina Försäkringar
Maria Rylander, Euro Accident
Zara Lindberg, Dina Försäkringar 
Fredrik Löfgren, Länsförsäkringar Älvsborg      
Eva Erlandsson, Svensk Försäkring
Stefan Pärsson, Svenska Försäkringsföreningen
Annika Lindqvist, Svenska Försäkringsföreningen

Nedanstående artikel är deras rapport från resan, förmedlad av Jenny Sparring och Eva Erlandsson.


Höga ambitioner vad gäller hållbarhet – men långt efter Sverige 

Irland upplevs i många avseenden ligga långt efter Sverige på hållbarhetsområdet. Synliga exempel som ekologiska produkter, elbilar/laddningsstationer lyste i stort sett med sin frånvaro.

Irland drabbades hårt av finanskrisen 2007/08 och kanske kan den försvagade ekonomin vara en förklaring till att de upplevs ligga efter när det kommer till satsningar på hållbarhet, något som nu börjar förändras i takt med att den irländska ekonomin har återhämtat sig. Inte minst den låga bolagsskatten på 12,5 procent (tidigare 0 procent för vissa branscher) har under många år lockat till sig globala IT-jättar och fört med sig ett ekonomiskt uppsving.

Hos flera av de organisationer och företag som vi besökte var det tydligt att frågan om hållbarhet ges alltmer utrymme. På exempelvis Department om Environment, Climate and Communications är ambitionerna höga. Fokus ligger på praktiska åtgärder som isolering av hus och installation av värmepumpar men även på ett minskat beroende av gas, utbyggnad av vindkraft och fjärrvärme. Vindkraften står i genomsnitt för omkring 40 procent av elförbrukningen men kan vissa dagar ända upp till 70 procent. Samtidigt verkar det tyvärr inte finnas så många idéer kring hur åtgärderna ska kunna finansieras.

Det är tydligt att klimatförändringarna innebär flera utmaningar för den irländska försäkringsbranschen. En högst aktuell fråga som branschen behöver ta ställning till är hantering av fastighetsförsäkringar och hemförsäkringar i områden som numera drabbas av översvämningar varje år. En mening som återkom var ”We can’t insure the uninsurable”. Hur ska man se på risker som inte längre är oförutsedda och vad kommer det att innebära för människor och företag som bor och verkar på utsatta platser?

Att kunna skydda sig mot stora förluster som riskerar att ödelägga den egna ekonomin under många år är ett grundläggande behov. Samtidigt har försäkringsbolagen en skyldighet att skydda det övriga kollektivet mot orimliga risker och kostnader. Genom att fortsätta teckna försäkringar i högriskområde bromsar också försäkringsbolagen nödvändiga omflyttningar och långsiktigt hållbara bostadsområden.  

Dyra bilförsäkringar, telematics och cybersäkerhet 

Hela 10 procent av bilarna saknar trafikförsäkring på Irland vilket kan jämföras med 0,7 procent i Sverige. En förklaring är sannolikt att det är dyrt med bilförsäkring på Irland, vilket inte minst gäller för yngre och personer med tidigare trafikförseelser.

Ett av bolagen vi besökte arbetar aktivt med att installera telematics för att läsa av körbeteende i bilar. Försäkringstagaren betalar då en lägre premie om hen kör lagenligt. Själva installationen av telematics är dock kostsam och försäkringsbolaget söker samarbeten med andra aktörer som till exempel biltillverkare. 

Något som förvånade var att medan cyberrisker ligger högt på agendan hos finansiella aktörer och samhället i övrigt i Sverige och många länder inom Europa så verkar frågan ha seglat upp på agendan senare på Irland. Det är svårt att förstå varför. Kan det bero på Irlands geografiska läge eller att landet trots allt har en relativt liten ekonomi?

Kung slår knekt! 

Irland upplevs även ligga efter Sverige vad gäller jämställdhet och hierarkiska strukturer. Kombinationen av många barn per familj (3 - 4 barn) och dyr barnomsorg gör att kvinnorna oftast stannar hemma med barnen. Av de försäkringsbolag vi besökte var det bara ett som verkade ha kvinnor i ledningsgruppen. Det var på SEB, där vd:n är (svensk) kvinna. Det framgick också tydligt på mötena att det är högst i rang som bestämmer.

Vi fick också tillfälle att träffa representanter för Swea professional, en global ideell organisation och nätverk för svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands.  Det är den största ideella Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige och deras syfte är att främja det svenska språket samt sprida svensk kultur och tradition i världen. De gav oss en inblick i hur det är att leva och arbeta i Dublin. Bostäderna i centrala Dublin är dyra men en bit utanför stan kan man hitta lägenheter till rimliga priser. Det är också dyrt att ha bil på Irland och eftersom premierna för motorförsäkringarna är höga väljer många att resa kollektivt. Vad gäller föräldraledighet lämnas ett bidrag från staten de första sex månaderna och det är vanligt att arbetsgivaren täcker upp till en heltidslön under den tiden. Därefter får de nyblivna föräldrarna leva på sparade pengar.

Den låga bolagsskatten har gjort att många globalt verksamma företag har etablerat sig på Irland vilket i sin tur också lockar till sig många unga människor. Samtidigt är omsättningen av personal hög. De yngre stannar i några år och återvänder sedan till sitt hemland. Det kan vara ett skäl till att några av bolagen lyfte fram satsningar på personalen såsom tex sociala aktiviteter.

Många arbetsgivare erbjuder också sjukvårdsförsäkring till sin personal både för att hålla dem friska och för att locka till sig och behålla personal. Samtidigt finns ett motstånd bland befolkningen att försäkra sig mot sjukdom, det upplevs ”bringa otur” för framtida sjukdom.  

En annan försäkring som tycks vara betydligt mindre utbredd är tjänstepensionsförsäkring som omkring 50 procent omfattas av och enbart tjänstemän. Detta trots att den allmänna pensionen är låg. Ett nytt obligatoriskt tjänstepensionssystem är på gång men det har skjutits upp flera gånger. 

Vi gjorde ett kort besök på EU-myndigheten Eurofound, Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor. Myndigheten har till uppgift att ta fram forskningsbaserat underlag till EU:s social- sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitik. Dess huvuduppgifter är att forska om arbetsliv och sociala frågor, informera beslutsfattare i EU om resultaten och slutsatserna av forskningen för att hjälpa dem att förbättra levnads- och arbetsvillkor, utforma sysselsättningsåtgärder och främja social dialog och underlätta kunskapsutbyte.

Höga (försäkrings)ambitioner på Insurance Ireland 

Något som gjorde ett starkt intryck på flera av oss var att Insurance Ireland (motsvarigheten till Svensk Försäkring) har en satsning på en allmän försäkringsutbildning för nyanställda i branschen, ungefär som ett lärlingsprogram. Insurance Ireland arbetar aktivt för att stärka kompetensförsörjningen utifrån ledorden ”Educate - Inspire - Connect”.

Det första steget är en grundläggande utbildning under tre år samtidigt som den nyanställde arbetar under handledning. Det ger ett Certificate in Insurance Product Advice. Först efter utbildning får man arbeta självständigt med rådgivning. Därefter finns möjlighet att läsa på högre nivåer och nå Certificate in Insurance Practice och slutligen Higher Diploma in Insurance Management. Utbildningsmodulerna är framtagna i samarbete med universitet och på sikt är målet att kunna utveckla en universitetsutbildning för försäkringsbranschen för att attrahera unga personer in i branschen. 

I Sverige är det bolagen själva som sköter introduktions- och vidareutbildning även om Svenska Försäkringsföreningen tillhandahåller kurser, utbildningar och nätverk. Den här typen av obligatoriska utbildningar ger en gemensam försäkringsgrund att stå på och det kan vara ett sätt att stärka branschen inför framtiden och attrahera nya unga personer in i branschen. 

 

Deltagare i studieresan

 

Deltagarna i Svenska Försäkringsföreningens studieresa till Dublin

 

En vitamininjektion till arbetslivet! 

Dublins gator är långa och många vilket gav värdefull tid för nätverkande, reflektioner och lära-känna samtal mellan våra studiebesök. Innehållet i programmet för veckan var lika varierat som vädret, ömsom sol, ömsom regn och en del moln. Någon sa att på Irland kan man uppleva alla fyra årstider på en dag vilket vi också fick erfara. Att få vara med om den här resan och alla intressanta studiebesök var givande men att dessutom få med sig ett kompetent, vänligt och inspirerande nätverk hem är en stor bonus. Studieresan kom att bli en riktig vitamininjektion till arbetslivet.