Søg artikel

Søgningen gav 28 resultater, viser 1 - 10

TeamUddannelse – en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer

Udgave: 4 / 2005 | Kategori: Annet | Forfatter: Flemming Steffensen

Alle uddannelsesinstitutioner arbejder intenst på at finde veje til at skabe større effekt i læring, gøre uddannelse mere tilgængelig og gøre den mere målrettet den enkeltes behov. Forsikringsakademiet i Danmark er ikke nogen undtagelse. Allerede i 1999 lancerede Akademiet TeamUddannelsen som sit svar på en læringsramme, der gør læring mere værdifuld, tilgængelig og målrettet. Denne læringsramme vil afløse alle de traditionelle undervisningsforløb i løbet af 3-4 år.

Staten, försäkringsbolagen och marknaden – svensk försäkring efter andra världskriget

Udgave: 4 / 2005 | Kategori: Folketrygd, Forsikringshistorie, Tjenestepensjon, Forsikringsret, Forbrugerspørgsmål, Markedsføring og konkurrence, Skadesforsikring | Forfatter: Mats Larsson, Mikael Lönnborg , Sven-Erik Svärd

När det privata försäkringsväsendet i Sverige började etableras under senare delen av 1800- talet skedde det såväl i form av aktiebolag som i ömsesidig form och inledningsvis med endast liten statlig reglering. Den första försäkringsrörelselagen från 1903 syftade framför allt till att skydda enskilda försäkringssparare från fallissemang inom branschen, vilket främst innebar att livbolagens placeringar blev föremål för statlig styrning. Med tillkomsten av en ny rörelselagstiftning och detaljerade regler från riksbanken kom den privata försäkringsbranschen efter andra världskriget att bli föremål för en styrning som visserligen hade kundernas bästa för ögonen, men som också innebar en detaljerad offentlig kontroll.

Kvalitetsstyring (TQM) i DW Funktionen - Data Warehousing i et Forsikringsselskab II

Udgave: 4 / 2005 | Kategori: Økonomi og kapitalforvaltning, Forsikringsteknik | Forfatter: Morten Johan Lintrup

I en tidligere artikel i NFT 3/2005 har jeg beskrevet formålet og visse overordnede principper for data warehouse funktionen i et forsikringsselskab. Derefter kunne det være naturligt at søge at give et overblik over processerne og organiseringen indefra ved så at sige at ”gå en tur rundt i” data varehuset og beskrive, hvad man ser. I stedet vil jeg i denne artikel nærmest ”spænde vognen for hesten” og beskrive kvalitetsstyring i DW funktionen uden først at have beskrevet, hvad der skal styres. Når en sådan fremgangsmåde er valgt, skyldes det at TQM (Total Quality Management) kvalitetsstyring svarer til at lave et aftryk af hele den enhed, der styres på – et aftryk som nok er stærkt forenklet men dog stræber mod at være dækkende for helheden – så på den måde gives faktisk såvel en afspejling af hele data warehouse funktionen som en beskrivelse af en konkret metode i arbejdet.

Ambulanskrascher – ett dolt folkhälsoproblem och högriskområde inom försäkringsbranschen

Udgave: 4 / 2005 | Kategori: Forsikringsmedisin | Forfatter: Jörgen Lundälv

Varför är det så svårt att mäta förekomst och utbredning av ambulanskrascher i de nordiska länderna? I denna artikel tecknas en helt ny bild av den svenska ambulansflottan. Ambulansolyckor som folkhälsoproblem problematiseras och en probleminventering sker utifrån försäkringsbranschens perspektiv. Artikeln avslutas med förslag till skadepreventiva åtgärder.

Bonus- och optionsprogram farliga i försäkringsbolag

Udgave: 4 / 2005 | Kategori: Økonomi og kapitalforvaltning, Markedsføring og konkurrence | Forfatter: Ellis Wohlner

Efter stormen i södra Sverige tidigt i år kunde man läsa: ”Flera tusen elkunder i Sverige står utan ström men det hindrar inte att Fortums chefer delar på miljardbonusar.” Bonus- och optionsprogram figurerar ständigt i olika näringslivsskandaler. Och trots förtroendekommissioner och etiska kommittéer har situationen knappast förbättrats. Detta gäller även försäkringsbranschen! I flera länder har det förekommit skandaler kring företagsredovisningar – i synnerhet hur dessa friserats för att motivera oberättigade ersättningar och/eller värdet av optioner. Redovisningar kan manipuleras i vilken verksamhet som helst men just försäkring är särskilt känslig, ty de verkliga resultaten för en viss tidsperiod kan fastställas först långt senare.

Arbejdsmarkedspension i arbejds- og forsikringsretligt perspektiv

Udgave: 4 / 2005 | Kategori: Tjenestepensjon | Forfatter: Jens Kristiansen

Artiklen belyser de obligatoriske pensionsordninger, som knytter sig til ansættelsesforholdet (arbejdsmarkedspension). Den inddrager både de generelle arbejdsmarkedspensioner for brede erhvervsgrupper og de virksomhedsspecifikke pensionsordninger. Indgangsvinklen er arbejdsretlig, men artiklen belyser også arbejdsmarkedspensionens forsikringsretlige aspekter. Der er tale om et ganske kompliceret samspil mellem de arbejds- og forsikringsretlige regelsæt, og arbejdsmarkedspensionens særegne retlige konstruktion giver derfor også anledning til usikkerhed på en række punkter. I praksis knytter der sig ikke mindst en betydelig usikkerhed til retstilstanden i forbindelse med ændringer i pensionsordninger. Artiklen er tidligere publiceret i Ugeskrift for Retsvæsen 2005, bogsektionen side U2005,B271 ff.

Lagen om grupprättegång – bakgrund och framtid - Replik från Trygg-Hansa

Udgave: 3 / 2005 | Kategori: Forsikringsret, Forbrugerspørgsmål | Forfatter: Mats Ericsson, Mats Holmerson

I Nordisk Försäkringstidskrift nr 2/2005 har Per Henrik Lindblom lämnat en bred och insiktsfull redogörelse för tillkomsten av lagen om grupprättegång. I artikeln redovisas vidare hittillsvarande erfarenheter av lagen och frågan ställs om lagen har någon framtid. I ett särskilt avsnitt Rättshjälpen och försäkringsbolagen – från likhet inför lagen till olikhet inför bolagen” uttalas en skarp kritik mot de försäkringsbolag som meddelar rättsskyddsförsäkring och särskilt mot Trygg-Hansa. Då vi medverkat i de bedömningar och de åtgärder som införandet av lagen föranledde inom Trygg-Hansa vill vi helt kort lämna en replik på Per Henrik Lindbloms artikel.

Memo on the results of Rehab’s activities during its first two years of operations

Udgave: 3 / 2005 | Kategori: Forsikringsmedisin | Forfatter: Jørgen Gawinetski

In late 2002, twenty insurance companies and a rescue operator decided to set up Rehab a/s for the purpose of providing consultancy and assistance to its founding shareholders in cases involving claims for insurance benefits due to personal injury. Rehab became operational in March 2003, and in the two years since then it has registered 190 cases of which several have not yet been concluded. This may seem a relatively slim basis for drawing any final conclusions, but it is time to take stock and give a preliminary answer to the question ’Does Rehab make a difference?’ The case studies below are typical of the kind of claims referred to Rehab.

Development Tendencies of the Lithuanian Insurance Market from 1990

Udgave: 3 / 2005 | Kategori: EU og international forsikring, Forsikringshistorie | Forfatter: Larisa Belinskaja

While the insurance activity becomes more intense and diverse it is necessary to pay more attention to the tendencies of development of the insurance market, as well as to analyze and evaluate these tendencies. The results of the research indicate further development potential of the Lithuanian insurance, both life and non-life. The article overviews the development tendencies of the Lithuanian insurance market by evaluating the direct and indirect indicators, i.e. the number of insurance companies, the sizes of insurance premiums, the insurance density, penetration, dynamics and development. Furthermore, the article evaluates the competitive abilities of the Lithuanian insurers and the level of competition concentration.

Sider