Søg artikel

Søgningen gav 966 resultater, viser 941 - 950

Värdepapperiseringen och försäkringsbolagen i USA

Udgave: 4 / 1993 | Kategori: Økonomi og kapitalforvaltning, EU og international forsikring, Forsikringsteknik | Forfatter: Jorma Petäjistö

Vad är Ginnie Mae, Fannie Mae och Freddie Mac? Vad är skillnaden mellan PAC-, TAC-bonds och Z-bonds? Alla har någonting med värdepapperisering av lån att göra. Marknaden för detta slags verksamhet är speciellt stor i USA, där beloppet av värdepapperiserade bostadsinteckningslån överstiger 1 000 miljarder dollar. Försäkringsbolagen spelar en framträdande roll på denna marknad.

Matematik och ekonomi i ett skadeförsäkringsbolag

Udgave: 4 / 1993 | Kategori: Økonomi og kapitalforvaltning, Forsikringsteknik | Forfatter: Björn Palmgren

Andersson, Pettersson och Lundström tänker starta ett försäkringsbolag med arbetsnamnet ”Nya Triton”. Eftersom vi är gamla vänner, vände de sig till mig med några öppenhjärtiga frågor. Lundström förde ordet. — Vi har funderat på det där med aktuarier. Vilken nytta skulle vi ha av en aktuarie, vi som bara tänker syssla med sakförsäkringar? Är inte försäkringsvillkor, skadereglering, marknadsföring och redovisning nog? Varför skall man behöva blanda in matematik och statistik? Och ert kongressande och forskande, leder det någon vart? Försäkringsbolagen tycks ju stå på öronen lika ofta idag som på Strindbergs och ”Röda Rummets” tid! Efter denna inledande salva från Lundström, som är jurist och litterärt bevandrad, såg jag mig runt med en forskande blick. Andersson och Pettersson såg visserligen ut att tycka att Lundström varit väl vasstungad, men jag förstod att även de hade sina dubier. — Det var många frågor på en gång, sade jag. Om jag får litet tid på mig att lägga ut texten, skall det väl bli svar på de flesta. Ni får strax avbryta mig med konstruktiva frågor, men jag vill börja med att vara litet filosofisk.

Frivilliga personförsäkringar och inkomstskattereformen i Finland

Udgave: 3 / 1993 | Kategori: Økonomi og kapitalforvaltning | Forfatter: Tiina Hellgrén

I Finland trädde en ny inkomstskattelag (i det följande ISL) i kraft 1.1.1993, och samtidigt ändrades också vissa andra skattelagar. Beskattningsändringarna från ingången av 1993 utgör en del av den totalskattereform vars första skede genomfördes 1989. Målsättningen för totalskattereformen har varit att dels bredda skattebasen, dels förbättra det finländska skattesystemets internationella konkurrenskraft. Ett centralt mål för de nu genomförda reformerna har varit att förenhetliga beskattningen av kapitalinkomster. En viktig förändring när det gäller 1993 års reformer var att differentiera inkomstbeskattningen av å ena sidan kapitalinkomster och å andra sidan förvärvsinkomster. Förändringen genomfördes på så sätt att en proportionell, 25 procents skattesats tillämpas på kapitalinkomster medan en progressiv beskattning tillämpas på förvärvsinkomster. Också beskattningen av personförsäkringar förändrades.1 Prestationer som grundar sig på sparlivförsäkringar utgör nu skattepliktig kapitalinkomst för avkastningens del. Försäkringsprestationer som ersätter bortfall av förvärvsinkomster utgör förvärvsinkomst, så ock alla pensioner.

Begrebet grov uagtsomhed

Udgave: 3 / 1993 | Kategori: Forsikringsret | Forfatter: Bo von Eyben

Artiklen er en forkortet udgave af forfatterens skriftlige indlæg om ”Begrebet grov uagtsomhed på forskellige retsområder” til Det 33. nordiske Juristmøde i København, 18.—20. august 1993.

Indirekt skada i försäkringsrätten

Udgave: 3 / 1993 | Kategori: Forsikringsret | Forfatter: Marcus Radetzki

Frågan huruvida indirekta skador omfattas av egendomsförsäkringens skydd är vanligt förekommande och anses ofta komplicerad. Anledningen härtill är framför allt att innebörden av begreppet indirekt skada är diffus på grund av att detta omfattar ett flertal olika indirekta skadetyper. Mot bakgrund av en kort redogörelse för egendomsförsäkringens uppbyggnad, preciseras i denna uppsats begreppet indirekt skada varvid det indelas i olika kategorier. Beträffande varje sådan kategori undersöks, med stöd av lagstiftning och försäkringsvillkor, samt i den mån det är nödvändigt, doktrin, rätts- och försäkringspraxis, huruvida indirekt skada omfattas av egendomsförsäkringens skydd eller ej.

Intern kontrol som tilsynsinstrument i reguleringen af finansielle virksomheder

Udgave: 3 / 1993 | Kategori: Økonomi og kapitalforvaltning, Tilsyn | Forfatter: Peer Schaumburg-Müller

Artiklen behandler muligheden for i højere grad at gøre brug af intern kontrol, eller selvforvaltning, som tilsynsinstrument, som led i den offentligretlige regulering af de finansielle virksomheder, forsikringsselskaber, pengeinstitutter og realkreditinstitutter. Det konkluderes, at der her synes gode muligheder som supplement eller eventuelt alternativ til den eksisterende offentlige kontrol der på længere sigt kan være med til at sikre, at den finansielle sektor har det bedst mulighed udgangspunkt i konkurrencen i det fremtidige marked.

Forsikring og samfunn

Udgave: 3 / 1993 | Kategori: Økonomi og kapitalforvaltning, Forbrugerspørgsmål, Annet | Forfatter: Gro Harlem Brundtland

Landet vårt står overfor mange og viktige utfordringer i årene som kommer. Regjeringen formulerer i Langtidsprogrammet sin visjon for det norske samfunnet på en måte jeg tror mange vil være enige i: ”Det gjelder å utvikle et tryggere og mer rettferdig samfunn som gir økt grunnlag for framtidstro, med arbeid for alle og økt livskvalitet for den enkelte.” Langtidsprogrammet trekker opp strategien for å nå disse målene. Vi inviterer til et bredt samspill mellom næringsliv og offentlig sektor, mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Bare gjennom et slikt samspill kan vi sikre verdiskapingen og bygge et velferdssamfunn som gir trygghet til alle. Forsikringsnæringen spiller en sentral rolle i løsningen av flere viktige samfunnsoppgaver og må inngå som en viktig del av det samspill mellom offentlig og privat virksomhet som Regjeringen vil fremme. Næringens hovedoppgave er å bidra til trygghet for den enkelte familie og bedrift i Norge — og å gjøre det i former som i seg selv er trygge. Grunntanken i all forsikringsvirksomhet er at det skal skje en viss risikoutjevning mellom forsikringstakere. Forsikringsselskapenes oppgave er å sørge for denne utjevningen. I tillegg organiserer næringen en betydelig del av den private sparingen og ”foredler” denne sparingen gjennom ulike former for investeringer i produktiv virksomhet. På denne måten kan forsikringsselskapene også bidra til verdiskaping og sysselsetting i samfunnet ellers.

Valutaen, EF og de finansielle institutioners fremtid i en ØMU

Udgave: 2 / 1993 | Kategori: EU og international forsikring | Forfatter: Peter Wendt

Etableringen af Det indre Marked har været en succes, fordi EF-kommisionen benyttede sig af markedsstyring i stedet for statsstyring. ØMU repræsenterer et tilbagefald og det europæiske valutariske sammenbrud er blot udtryk for, at en sundere og mere markedskonform model til monetært samarbejde, baseret på den tyske forbundsbanks faktiske magtmonopol, er i færd med at konkurrere det bruxellske politiske kompromis ud. Og det vil nok på lidt længere sigt være en fordel for érhvervslivet, både i hård-kernelandene og i de devaluerende.

Facing the future

Udgave: 2 / 1993 | Kategori: Annet | Forfatter: Lennart Jonasson

The goal and fundamental stand-point is that insurance companies are in business to make a profit. Insurance companies and their customers constitute an important part of the financial market that amounts to a cornerstone in the functioning economy of Sweden. The gains of the companies are for the benefit of the stockholders, policyholders, or both. The services of the companies are also essential to the stability and growth of the economy1 and the individual company must follow its obligations to the public in order to continue as a private enterprise. The responsibility of the insurers towards the insured is thus not only a matter of liability according to current insurances policies but also a required social service. The profit rates in Swedish casualty insurance were moderate during the entire 1980’s despite the dominating marketshares for the domestic companies. The low profitability has partly historic reasons. They were all mutually owned companies and any surplus went back to the insured. The old barriers for protection have been abolished and most casualty insurers have become stockcompanies with the clear motive of making profit. The demands of efficiency and profitability have increased with the change of climate of business.

Konfliktlösning i försäkringssammanhang

Udgave: 2 / 1993 | Kategori: EU og international forsikring, Forsikringsret | Forfatter: Marcus Radetzki

Vid AIDA:s nordiska kollokvium på Hässelby slott behandlades den 10 april 1992 ämnet Konfliktlösning i Försäkringssammanhang. Huvudreferenter var Hans Kristian Bøe, Elisabeth Berthelsen samt Bjørn Gulestøl från Norge. Coreferenter var Irene Luukkonen från Finland, Preben Lyngsø från Danmark samt Bengt Willner från Sverige. Referenternas anföranden följdes av en diskussion. I denna artikel refereras inledningsvis de olika anförandena samt ett av diskussionsinläggen. Därefter följer en sammanställning av framförda fakta

Sider