Søg artikel

Søgningen gav 966 resultater, viser 931 - 940

Avkorting i forsikringsutbetalinger ved naturskade

Udgave: 1 / 1994 | Kategori: Forsikringsret, Miljøspørgsmål, Annet | Forfatter: Vidar Sinding

I kjølvannet av de siste års naturkatastrofer på nordvestlandet har det fremkommet adskillig kritikk mot forsikringssystemet. Både forsikringsselskapene og Ankenemnda for Statens Naturskadefond har foretatt omfattende avkorting i en rekke forbrukeres forsikringsutbetalinger på grunn av svak konstruksjon m.m. Sett fra forbrukernes side har forsikringsoppgjørene fremstått som urimelige. Dels fordi avkorting på grunn av svak konstruksjon o.l. er foretatt selv om skadelidte ikke er å laste, og dels fordi forbrukere som har inngått slike forsikringsavtaler har gjort det i tillit til at de gir fullgod økonomisk dekning I denne artikkelen reiser forfatteren spørsmålet om forsikringsselskapenes avkortingspraksis er i samsvar med gjeldende regelverk. Artikkelen gir også en generell gjennomgang av avkortingsvilkårene.

Skadeförsäkringsbolagens återförsäkringsskydd

Udgave: 1 / 1994 | Kategori: EU og international forsikring, Forsikringsteknik | Forfatter: Johan Altersten

Den förändrade situationen på arbetsmarknaden — nationellt och internationellt — medför ökade krav på tillsynsverksamheten. Det är därför av stor vikt att myndigheten fortlöpande ser över tillsynen över de mest vitala delarna av försäkringsbolagens verksamhet. En sådan vital del är försäkringsbolagens återförsäkring. Återförsäkringen kan vara helt avgörande för ett försäkringsbolags verksamhet. Det informationsinhämtande och det tillsynsförfarande som för närvarande tillämpas beträffande skadeförsäkringsbolagens återförsäkring svarar inte upp mot de ökade kraven som dagens situation ställer. Tillsynen på detta område skulle emellertid med relativt enkla medel kunna förbättras avsevärt.

Dansk forsikring mod år 2000

Udgave: 1 / 1994 | Kategori: Økonomi og kapitalforvaltning, Markedsføring og konkurrence | Forfatter: Bent Knie-Andersen

Dansk forsikring har i de seneste år gennemgået betydelige ændringer. Efter 80’ernes ekspansionsstrategier og eksperimenteren med grænseoverskridende virksomhed gennem holdingselskabsstrukturer, har 90’ernes økonomiske krise bragt nedskæringer og omkostningsfokusering. Udviklingstendenserne viser dog, at dansk forsikring er på vej ind i en dynamisk udvikling på vej mod årtusindeskiftet.

Ansvar för ren förmögenhetsskada

Udgave: 1 / 1994 | Kategori: Forsikringsret, Forsikringsteknik | Forfatter: Karin Berg

Under de senaste åren har intresset kring professionsansvaret, d.v.s. professionella (yrkesmässiga) rådgivares skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada, ökat kraftigt. Ökningen har noterats såväl bland allmänheten som hos de professionella rådgivarna själva. Även de svenska myndigheterna har uppmärksammat professionsansvaret genom föreskrifter avseende obligatorisk (tvingande) ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada för vissa grupper av professionella rådgivare. Det ökade intresset för professionsansvaret verkar komma via västliga vindar. I USA har skadestånden för denna typ av skador nått oanade höjder. Även i Storbritannien har man noterat en ändrad attityd beträffande professionsansvaret under senare hälften av 1980-talet. Sedan årtionden har man när det gäller ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada internationellt arbetat med försäkringsvillkor med skaderapporteringsprincipen claims made, medan vi i Sverige i stor utsträckning arbetat med villkor enligt orsakandeteorin. Under de senaste åren har man dock kunnat notera en viss förändring i Sverige. Villkor enligt skaderapporteringsprincipen claims made har börjat införas. Artikeln är en studie av problematiken kring claims made-villkoren och bygger på en undersökning av branschen i Storbritannien.

Regresspørgsmålet ved pantsatte livsforsikringer

Udgave: 4 / 1993 | Kategori: Forsikringsret | Forfatter: Torsten Iversen

Når en pantsat livforsikring kommer til udbetaling ved forsikringstagers død, vil panthaver fortrænge den begunstigede i det omfang, dette er nødvendigt til dækning af den pantsikrede fordring. Spørgsmålet er herefter, om den begunstigede har et regreskrav mod forsikringstagers dødsbo. Nyere teori er tilbøjelig til at besvare spørgsmålet benægtende. I denne artikel hævdes det derimod, at den begunstigede som udgangspunkt må have et sådant regreskrav.

Forsikringsselskabers samarbejdsaftaler set i lyset af EFs konkurrenceregler

Udgave: 4 / 1993 | Kategori: EU og international forsikring, Markedsføring og konkurrence | Forfatter: Ulrik Andersen

Efter at EF-domstolen i 1988 slog fast, at Romtraktatens konkurrenceregler gælder uindskrænket for forsikringssektoren, har der blandt forsikringsselskaber været stor usikkerhed med hensyn til, hvad der lovligt kan indgås samarbejdsaftaler om. EF-kommissionen har nu med virkning fra 1. april 1993 udstedt nogle retningslinier til sektoren i form af en gruppefritagelsesforordning, som automatisk fritager bestemte kategorier af samarbejdsaftaler på forsikringsområdet fra forbudet i artikel 85. I denne artikel gennemgås den af Kommissionen udstedte fritagelsesforordning, og forfatteren giver sin vurdering af, i hvilket omfang den fornødne klarhed på området er opnået.

Kring svensk och internationell sjöförsäkring under hundra år

Udgave: 4 / 1993 | Kategori: Sjøforsikring, Forsikringshistorie | Forfatter: Karl Englund

För snart fyrtio år sedan utgjöt sig professor Torsten Gårdlund i en artikel i Svenska Dagbladet över vad han ansåg vara den regelmässigt låga nivån på svenska företags och sammanslutningars jubileumsskrifter. Han efterlyste mer av allmänt intresse och mer på akademisk nivå. Här och var sköt väl författaren över målet, men i stort träffade han ändå rätt: jubilerande företag och sammanslutningar har under årens lopp producerat åtskilligt som inte åldrats med behag. Skönmålning av driftiga företagsledare och upplysningar av tämligen efemär karaktär har fått ta vid i stället för problemmedvetenhet och saklig analys. När nu Sjöassuradörernas Förening hugfäster uppnådda hundra år med en jubileumsskrift finns det emellertid föga anledning till reservationer i Gårdlunds andra. Det rör sig här nämligen om ett påfallande originellt och utomordentligt givande bidrag till genren; och det skall därför refereras och kommenteras relativt utförligt.

Värdepapperiseringen och försäkringsbolagen i USA

Udgave: 4 / 1993 | Kategori: Økonomi og kapitalforvaltning, EU og international forsikring, Forsikringsteknik | Forfatter: Jorma Petäjistö

Vad är Ginnie Mae, Fannie Mae och Freddie Mac? Vad är skillnaden mellan PAC-, TAC-bonds och Z-bonds? Alla har någonting med värdepapperisering av lån att göra. Marknaden för detta slags verksamhet är speciellt stor i USA, där beloppet av värdepapperiserade bostadsinteckningslån överstiger 1 000 miljarder dollar. Försäkringsbolagen spelar en framträdande roll på denna marknad.

En kombinert løpende (pay-as-you-go) og offentlig fondbasert pensjonsordning

Udgave: 4 / 1993 | Kategori: Folketrygd, Forsikringsteknik | Forfatter: Helge-Ivar Magnussen, Johan Futsæther

Det offentlige pensjonssystemet i Norge er obligatorisk og dekker hele befolkningen. Hensikten med en statlig pensjonsording er å sikre alle medlemmene en pensjon på ca. 2/3 av tidligere inntekt. Pensjonsordningen er finansiert i dag som et løpende system. For en fremtidig offentlig pensjonsordning anbefaler vi en forsikringsmessig fond-basert tilleggspensjon, i tillegg til den løpende grunnpensjonen.

Individuellt pensionssparande

Udgave: 4 / 1993 | Kategori: Økonomi og kapitalforvaltning, Forbrugerspørgsmål | Forfatter: Christer Bromander

Regeringen föreslår att man avdragsgillt ska kunna spara i andelar i värdepappersfonder, enskilda värdepapper och inlåning på bank genom att ingå ett pensionssparavtal med ett pensionssparinstitut. Dessa institut skall kunna vara värdepappersbolag och banker. Livförsäkringsbolag och fondförsäkringsbolag kommer dock inte att få tillhandahålla den nya produkten. Vi har noga studerat de villkor som gäller för traditionell pensionsförsäkring idag, vi har undersökt sparmarknaden i stort i Sverige och till sist studerat statsrådet Lundgrens förslag. Vårt huvudsakliga mål har varit att undersöka om sparformen kommer att locka till sig nya sparmedel eller om det kommer att ske en omflyttning från befintligt sparande och i så fall från vilket eller vilka. Vi ville också undersöka vilket förtroende kunderna kommer att visa branscherna bank och försäkring. Vi har kommit fram till att det individuella pensionssparandet kommer att ta till sig en del sparare, 36 % av de svarande i vår enkät kunde tänka sig att utnyttja detta. Hela 47 % svarade ”vet ej” på frågan om de kunde tänka sig att utnyttja den nya sparformen. Detta innebär att det finns en enormt stor potential för de producenter som tänker sig ett kraftfullt agerande på marknaden. Vi tror också att det kommer att behövas en mycket stor informationsinsats. Kravet på information tror vi kommer att vara mycket viktigt så att kunden får klart för sig skillnaden mellan t ex ett vanligt inlåningskonto och ett inlåningskonto avsett för det individuella pensionssparandet, som t ex regler för uttag/ återköp. Intresset för den nya sparformen ökar med ökad inkomst visar vår enkät, till skillnad mot vad producenterna trodde. Dessa ansåg att inkomsten inte skulle ha någon betydelse. Vi tror inte att sparkvoten kommer att öka så mycket, 26% av de svarande i enkäten anger att de skulle öka sitt sparande.

Sider