Søg artikel

Søgningen gav 966 resultater, viser 911 - 920

Offentlig administration af forsikringsselskaber - AIDA’s nordiske kollokvium, Rungstedgaard d. 9.-11. marts 1994

Udgave: 4 / 1994 | Kategori: EU og international forsikring, Forsikringsret | Forfatter: Gustav Dahlberg, Ivan Sørensen, Jan Andresen, Sonja Pedersen

Inholdsfortegnelse 1 Hovedreferent Jan Andresen 1.1 Indledning 1.2 De norske regler 1.2.1 Reglerne om offentlig administration af forsikringsselskaber 1.3 Krisen i Uni Storebrand 1.4 Erfaringerne fra administrationsstyret 2 Co-referent Gustav Dahlberg 2.1 Indledning 2.2 Retsreglerne i Finland 2.3 Finske sager

Kapitalförvaltning* - Avkastning och Riskexponering

Udgave: 4 / 1994 | Kategori: Økonomi og kapitalforvaltning | Forfatter: Gunnar Andersson

Ett av de områden inom försäkringsbranschen som på senare tid med rätta uppmärksammats allt mer är försäkringsbolagens kapitalförvaltning. Av tradition har man alltid haft mycket god kontroll över skuldsidan i försäkringsbolag. Det kan vara på sin plats att göra en reservation för skadeförsäkringsbolag som inte varit kringgärdade av fullt så rigorösa regler på skuldsidan som livförsäkringsbolag varit och fortfarande är. Jag kommer här att beröra kapitalförvaltningen i försäkringsbolag med särskild tonvikt på avkastning och riskexponering. För att illustrera mina påståenden i detta anförande har jag valt att använda en del numeriska exempel från den svenska försäkringsmarknaden. Speciellt har jag valt illustrationer från svenska livförsäkringsbolag.

Patientförsäkringen i Finland

Udgave: 3 / 1994 | Kategori: Forbrugerspørgsmål | Forfatter: Martti Mikkonen

Den finländska patientskadelagen trädde i kraft 1.5.1987. Lagen baserade sig i huvudsak på ett utlåtande som avgavs 1982 av social- och hälsovårdsministeriets kommission för frågor om rättsskydd inom hälsovården. Men redan innan lagen trädde i kraft hade man i Finland fått erfarenheter av patientförsäkring, för alltsedan 1982 hade en frivillig patientförsäkring tecknats för en del av hälsooch sjukvården inom den privata sektorn.

Svensk försäkring i ett internationellt perspektiv - anförande vid Försäkringstjänstemannaförbundets konferens den 3 maj 1994

Udgave: 3 / 1994 | Kategori: EU og international forsikring, Tilsyn | Forfatter: Claes Norgren

1990-talet kommer med betydande sannolikhet att beskrivas som ett decennium då mycket stora förändringar ägde rum för försäkringsbolagen. Drivkrafterna bakom detta kommer man i de ännu oskrivna böckerna sannolikt att i hög grad tillskriva internationaliseringen av den svenska finansiella marknaden. Denna internationalisering följde i kölvattnet på avregleringen av marknaderna och den svenska integrationsprocessen med Den europeiska unionen. Det internationella perspektivet kommer att bli en ökad realitet inte bara för myndigheterna, som måste anpassa regelverk och tillsyn till nya förhållanden i vår omvärld. Även för dem som är verksamma i försäkringsföretagen kommer nya marknader, nya kunder och nya produkter att utvecklas. Detta ställer krav på en ökad anpassningsbarhet. Jag skall i detta anförande beröra följande områden. Först vill jag starta med att diskutera den strukturomvandling som nu sker i finanskrisens spår. Därefter kommer jag att behandla internationaliseringen av svensk försäkringsmarknad och den europeiska finansiella integrationen. Jag kommer sedan att diskutera försäkringstillsynens framtida inriktning och avslutningsvis kommer jag att diskutera vissa strukturförändringar inom försäkringsområdet åren framöver.

Compensation for personal injury in Western Europe - Principles, practice and recent developments in the field of non-pecuniary loss in eight countries

Udgave: 3 / 1994 | Kategori: EU og international forsikring, Trafikk- og motorvognforsikring, Forsikringsret | Forfatter: Paul Szöllösy

1. Differing principles of liability and standards of compensation in the European countries Who is responsible for damage that has occurred through human error and how, in particular, reparation can be provided for the consequences of bodily injury or the death of a person are questions that are answered differently in every country, even within Europe. There is widespread agreement on the principle that whoever is culpable of causing damage to another party is obliged to compensate. The stage of development of the society, economics and technology, as well as the traditions and aspirations of national law, are the decisive factors here. Increased efforts have nevertheless been made recently by international organisations, and in particular by the European Community (EC), to bring about legal approximations, in the tort law sectors also, of the European countries. The most important example of this is the EC Directive on Products Liability of 12.7.1985, which has in the meantime been implemented into the national law of most of the West-European countries.

Beretning 1994

Udgave: 3 / 1994 | Kategori: Økonomi og kapitalforvaltning | Forfatter: Bent Knie-Andersen

Efter den økonomiske stagnation, der har varet fra slutningen af 1980’erne, er et økonomisk opsving nu på vej i Danmark, ligesom der også kan konstateres fremgangstendenser i en række andre lande i vor økonomikreds. Fremgangen mærkes tydeligst i hjemmemarkedserhvervene, der for manges vedkommende har ligget økonomisk underdrejet i de senere år, og det er meget positivt, at der nu kan spores økonomisk optimisme i mange af disse for dansk økonomi væsentlige erhverv. At udviklingen kan ske på basis af et solidt overskud på betalingsbalancens løbende posterer er naturligvis en afgørende forudsætning, som det er vigtigt vedvarende at få opfyldt, hvis det danske opsving skal betragtes som samfundsøkonomisk holdbart.

Collusive and Competitive Institutions in the Swedish Insurance Market

Udgave: 2 / 1994 | Kategori: Forsikringshistorie, Annen skadeforsikring, Forbrugerspørgsmål, Markedsføring og konkurrence, Tilsyn | Forfatter: Alexander Boksjö, Mikael Lönnborg-Andersson

The present structure of the Swedish insurance industry is the result of a long historical process, in which relational contracting between companies is of crucial importance. The policies adopted by the firms towards each other — their market conduct — were early characterised by a mix of collaboration and competition. On balance, this resulted in a market development, which in many ways is unique compared with other financial markets. The mutual interdependence of an oligopolistic market often results in agreements, which aim to cope with structural uncertainty; this is evident in the insurance business. Formal contracting was widespread, and many cartel agreements were signed, of differing spans and covering diverse areas of activity. Knowledge of insurance cartels is very incomplete. We neither know the persistence nor the frequency of cartel agreements. Another area where our knowledge is very random is with regard to which insurance branches the cartels have been founded and how this changed over time. Thus the purpose of this paper is to describe and analyse cartels of the Swedish insurance industry 1947—1980.

Naturskadeforsikring - Norsk Naturskadepool

Udgave: 2 / 1994 | Kategori: Økonomi og kapitalforvaltning, Miljøspørgsmål | Forfatter: Erling Rikheim

Siden 1. januar 1980 har vi hatt lovfestet naturskadeforsikring i Norge. Forsikringsordningen bygger på et dobbelt solidaritetsprinsipp. På forsikringstakersiden medfører solidariteten at alle som har brannforsikring også må tegne naturskadeforsikring, og premiesatsen er den samme uten hensyn til risiko. Alle selskaper som overtar brannforsikring er forpliktet til å være medlem av Norsk Naturskadepool, og solidariteten selskapene imellom innebærer at poolen utligner samtlige naturskadeerstatninger mellom selskapene i forhold til de respektive selskapers samlede brannforsikringssummer. I artikkelen gis en kort oversikt over bakgrunnen for etableringen av naturskadeforsikringen og opprettelsen av Norsk Naturskadepool. Videre redegjøres for en del viktige punkter i Naturskadepoolens virksomhet siden etableringen i desember 1979.

Sider