Søg artikel

Søgningen gav 55 resultater, viser 31 - 40

Engelska skadeståndsanspråk

Udgave: 2 / 2007 | Kategori: EU og international forsikring, Forsikringsret | Forfatter: Carolina Saf

Vi reser alltmer, vilket innebär en ökad risk för att svenskar ådrar sig skadeståndsansvar utomlands. Detta kan i sin tur aktualisera svenska ansvarsförsäkringar. Även utländska besökare i Sverige torde kunna omfattas av vissa svenska ansvarsförsäkringar, exempelvis vid använ¬dande av en svensk hyrbil. När skadeståndsanspråket fastställs av domstol i en annan medlemsstat skall en sådan dom erkännas och verkställas också i Sverige enligt Bryssel I-förordningen. Ännu så länge saknas en gemenskapsrättslig reglering avseende vilket lands lag som skall tillämpas på ett skadeståndsanspråk med anknytning till mer än ett land. Detta innebär att varje medlemsstat använder sina egna nationella lagvalsregler. Dessutom skiljer sig dessa innehållsmässigt. Således blir bedömningen av skadeståndsanspråket avhängig av vilken medlemsstats domstol som prövar tvisten. Denna artikel tar sikte på den senaste rättsutveckligen inom engelsk rätt avseende bedömningen av skadeståndsanspråk med anknytning till mer än ett land, och särskilt frågan om skadeståndsbeloppets fastställande.

E-mail-kommunikation i dansk forsikring

Udgave: 2 / 2007 | Kategori: Markedsføring og konkurrence | Forfatter: Anette Grønning

Denne artikel tager udgangspunkt i mit ph.d.-projekt om e-mail¬kommunikation i forsikringssfæren. Ph.d.-projektet har titlen ”Perso¬nen bag. Tilstedevær i e-mail som interaktionsform mellem kunder og medarbejdere i dansk forsikringskontekst” og er gennemført ved Handelshøjskolen i København/Copenhagen Business School, Center for Kommunikation. I artiklen vil først den bagvedliggende motivation for projektet kort blive beskrevet (1), herefter præsenteres projektets problemramme (2), overordnede forskningsspørgsmål og undersøgelseselementer (3). Dernæst vil afhandlingens resultater blive præsenteret (4), og artiklen afrundes med en kort opsamling (5).

Juridisk inflation - hur inverkar ny lagstiftning eller domstolspraxis på försäkringsavtalet?

Udgave: 2 / 2007 | Kategori: Forsikringsret | Forfatter: Erland Strömbäck

Stockholm Centre for Commercial Law anordnade den 8 mars 2006 ett seminarium under ämnet ”Juridisk inflation. Kan ny lagstiftning eller domstols-praxis ändra försäkringsgivarens åtaganden enligt ingångna försäkringsavtal?” Ämnet belystes av en rad experter: • produktchef Eva Tidefelt, Folksam, • skadechef Rolf Sjöberg, Länsförsäkringar Gävleborg, • kammarrättsrådet Jan Nordlund, kammarrätten i Stockholm, • professor Jan Kleineman, Stockholms universitet, • chefaktuarie Christer Stolt, LF, • advokat Rose-Marie Lundström, Wistrands advokatbyrå, • professor och f.d. justitieråd Bertil Bengtsson, • vice VD Anders Beskow, Försäkringsförbundet. Moderator och referent var Erland Strömbäck, tidigare vice VD i Folksam. Följande är en del synpunkter från olika områden som ämnet lockade fram.

Insurance industry has a broad role combating climate change

Udgave: 2 / 2007 | Kategori: Miljøspørgsmål | Forfatter: Esko Kivisaari

In NFT 1/2007 Michael Holm and Vagn Østergaard wrote an article on climate change. They identified the challenge to Danish insurance companies as follows: • to maintain sufficient storm reinsurance cover in reinsurance companies with good credit standing, and • to search for possibilities to transfer insurance risk to the capital markets. These are certainly important things to analyse. This being said, the insurance industry should also analyse whether it could and should have a broader role in questions related to climate change. The following is an attempt in that direction.

Icelandic insurance market from the perspective of the Financial Supervisory Authority

Udgave: 2 / 2007 | Kategori: EU og international forsikring, Tilsyn | Forfatter: Rúnar Guðmundsson

The Financial Supervisory Authority in Iceland (FME) is responsible for the supervision of the insurance market (sector) in Iceland. In this article the FME will mention some key figures regarding the insurance market in Iceland, the main laws and regulations (developments such as the new act on insurance contracts), facts about the supervisory authority and trends in the development of the Icelandic insurance sector.

Tolkning av försäkringsavtal

Udgave: 2 / 2007 | Kategori: Forsikringsret | Forfatter: Torbjörn Ingvarsson

Försäkringsrätten uppvisar många särdrag som motiverar att allmän¬na, obligationsrättsliga regler tillämpas med eftertanke. Tolkning av försäkringsavtal ligger i ett spänningsfält mellan den allmänna avtals¬rättens regler och regler särskilda för försäkringsrätten. I artikeln diskuteras relationen mellan allmänna regler och försäkringsrättens regler för avtalstolkning med utgångspunkt i olycksfallsförsäkringens huvudvillkor och Högsta domstolens praxis.

Vem kan hantera de finansiella produkternas risker?

Udgave: 2 / 2007 | Kategori: Forsikringsteknik | Forfatter: Lasse Koskinen

Det har skett en metodrevolution på finansmarknaden under de senaste två årtiondena. Den bakomliggande kraften har varit den hisnande IT-utvecklingen. Det har blivit billigare och samtidigt på många sätt enklare och säkrare att lagra massinformation, utföra stora mängder av räkneoperationer och överföra information. Denna tekniska utveckling har gjort det möjligt att utveckla teknologiberoende tillämpningar för rutinerna inom finansbranschen. Många av de metoder som används idag representerar ”high tech” i termens mest avancerade bemärkelse.

Rating af skadesforsikringsselskaber

Udgave: 2 / 2007 | Kategori: EU og international forsikring, Forsikringsteknik, Markedsføring og konkurrence, Annet | Forfatter: Mikael Hvolgaard, Morten Hübbe

Samspillet mellem forsikringsselskabernes risiko, deres risikostyring og kapitalisering fylder mere og mere på dagsordenen hos selskabernes ledelser og bestyrelser. De seneste års diskussioner i erhvervslivet og medierne omkring god skik for selskabs-ledelse, Corporate Governance, er ikke gået forsikringsselskaberne forbi og forbindes ofte i forsikring med selskabernes flid og evne til at kvantificere og rapportere risici, som en af de væsentligste komponenter. Samtidigt er interessen for kapitalniveauet stigende blandt både aktieanalytikere, investorer og tilsynsmyndigheder. Disse interessenter har forskellige motiver, og der er derfor et væsentligt behov for, at selskaberne selv udviser en kompetent styring af såvel risici som kapitalniveau.

Sider