Søg artikel

Søgningen gav 28 resultater, viser 21 - 30

Den norske pensjonsreformen i lys av EU-reguleringen

Udgave: 1 / 2009 | Kategori: EU og international forsikring, Folketrygd | Forfatter: Caspar Holter

EU baserer sin regulering av finansindustrien på Romatraktaten om fri flyt av arbeid, varer, tjenester og kapital. Lenge var finansielle tjenester unndratt EU-regulering og sist i rekken kom reguleringen av forsikringer og pensjoner. På 2000-tallet startet EU kommisjonens arbeid på dette feltet og i 2001 kom livdirektivet (det 3.) og 2003 tjenestepensjonsdirektivet (pensjonskassedirektivet). Et lettere oppdatert livdirektiv kom i 2007. Parallelt har oppnevnte spesialkomiteer jobbet med blant annet samordning av de finansielle rammebetingelsene landene imellom, enhetlig regelverk for beregning av soliditet og krav til solvenskapital, standarder for stedlig tilsyn, enhetlig regnskapsstandard, harmonisering og tolkning av skattefradragsbestemmelsene for pensjonspremier. Mye av dette arbeidet er ferdig utredet på forsikringssiden, og vil bli innarbeidet i de nye reglene som skal gjelde for risikostyringen og reguleringen av forsikringsselskaper i Solvens II regelverket. Dette er nå forventet innført fra og med 2012. I hvilken utstekning pensjonsforetakene (pensjonssiden i livselskapene og pensjonskasser) vil bli berørt, er ennå ikke avklart.

Pensionssystem i brytningstid – den svenska tjänstepensionsdebatten under 1950-talet

Udgave: 1 / 2009 | Kategori: Folketrygd, Forsikringshistorie, Tjenestepensjon, Annet | Forfatter: Mats Larsson

Frågan om tjänstepension för anställda i företag och organisationer aktualiserades redan i slutet av 1800-talet. Många av politikens och ekonomins företrädare engagerades för olika ståndpunkter, vilket säkerligen bidrog till att problemet blev extra besvärligt att lösa. Under 1950-talet gick debatten in i ett känsligare skede. Olika alternativ ställdes mot varandra, framför allt som en följd av politikernas ingripande, och den polariserade debatten fick sin upplösning först i och med ATP:s införande. Ì skuggan av denna välkända reform diskuterades även andra pensionslösningar som byggde på samarbetet mellan arbetsmarknadens parter. En viktig fråga var hur tidigare pensionsförmåner skulle anpassas till det nya systemet och här kom tidigare förslag från den långdragna ATP-debatten att spela en avgörande roll. Det svenska pensionssystemets utformning och särskilt det nya systemets funktionssätt, för- och nackdelar jämfört med ATP har diskuterats i flera artiklar i NFT. Denna artikel anknyter till denna debatt men från en annan utgångspunkt. Frågan är istället hur skapades egentligen ATP och hur kunde man anpassa befintlig verksamhet till ett helt nytt system?

Pollution Damage – Liability Insurance and Third Party Interests

Udgave: 1 / 2009 | Kategori: Miljøspørgsmål | Forfatter: Eivind Kogstad

Norwegian companies carry strict liability for pollution damage. This is different from the liability described in Directive 2004/35/CE on environmental liability which operates with the principal of liability for negligence. In 2006, the Norwegian Court of Appeal passed a judgement concerned with what is regarded a third party interest in connection with pollution damages. The result of the judgement was that the liability on the hand of the insurer was extended. Consequently, insurers may evaluate the risk of insuring Norwegian companies differently.

Enhetliga regler för gränsöverskridande skadevållande händelser – Rom II-förordningen

Udgave: 1 / 2009 | Kategori: EU og international forsikring, Forsikringsret | Forfatter: Carolina Saf

Europa integreras alltmer. Vi arbetar, bedriver affärer, reser, studerar och turistar utomlands, vilket innebär fler gränsöverskridande kontakter och möten med andra människor. Ibland är dessa möten inte fullt så angenäma. Vad gäller egentligen när man krockat med en dam från Heidelberg i de franska Alperna? Eller när espressomaskinen inköpt under en resa till Italien exploderar hemma i köket? Vad kan man vidta för åtgärder när grannfastigheten på andra sidan gränsen förvarar farligt avfall under bar himmel? Enligt vilket lands lag skall dessa anspråk bedömas och eventuellt skadestånd beräknas? Den Europeiska gemenskapen har tagit fram ett regelverk för dessa frågor. Den 11 januari 2009 ersattes de svenska lagvalsreglerna på skadeståndsrättens område med de gemenskapsrättsliga bestämmelserna i Rom II-förordningen om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II).1

Statens ansvar vid extraordinära händelser

Udgave: 1 / 2009 | Kategori: Forsikringsret, Forsikringsteknik, Forbrugerspørgsmål | Forfatter: Anders Beskow

Samhället har under historien drabbats av många katastrofer och kommer även i framtiden att utsättas för allvarliga skadehändelser. En relativt okänd aspekt är att den enskilde har ett långtgående eget ansvar för konsekvenserna av olika katastrofer. Det ansvaret täcks ofta av privata försäkringar. Det förekommer dock att individer avstår från att skydda sig genom privat försäkring och det finns en del skaderisker som försäkringsbolagen inte anser sig kunna täcka. Från senare tid finns exempel på att staten gått in med ersättning vid större katastrofer när skador av olika skäl inte skyddats genom försäkring. Detta har emellertid inget stöd i ett tydligt regelverk utan har varit betingat av förhållanden i de enskilda fallen. Med tanke på de allvarliga skador som vi måste räkna med till följd av exempelvis översvämningar och terrordåd, krävs en större tydlighet kring gränsdragningen mellan det allmännas och den enskildes ansvar. Fortsatta oklara spelregler kan få allvarliga konsekvenser för såväl den enskilde som samhället i stort.

Finanskrisens innvirkning på forsikringsnæringen i Norge

Udgave: 1 / 2009 | Kategori: Økonomi og kapitalforvaltning | Forfatter: Runa Kristiane Sæther

Det siste året har vært en svært turbulent periode i internasjonale verdipapirmarkeder så vel som i det norske verdipapirmarkedet. Norske forsikringsselskaper og pensjonskasser var i svært liten grad direkte eksponert mot strukturerte kredittprodukter, men betydelig fall i aksjekurser og store svingninger i renter har i stor grad påvirket resultatene i selskapene. I denne artikkelen redegjøres det for utviklingen i bransjene gjennom 2008.

Nordisk Försäkringstidskrift i nytt format

Udgave: 1 / 2009 | Kategori: Forsikringshistorie, Annet | Forfatter: Mikael Lönnborg , Sara Råsmar

Detta är den sista tryckta numret av Nordisk Försäkringstidskrift (NFT). Efter nära 90 år är det dags att anpassa tidskriften till den nya teknologin. Något drastiskt kan därför påstås att tidskriften i sitt tidigare format går i graven men detta innebär emellertid inte att NFT försvinner. I stället kommer NFT att finnas tillgänglig på Internet, vilket förhoppningsvis kan innebära en större spridning av tidskriften både inom och utanför Norden.

Den finansielle krise og den danske forsikrings- og pensionssektor

Udgave: 1 / 2009 | Kategori: Økonomi og kapitalforvaltning | Forfatter: Peter Skjødt

Danske forsikringsselskaber og pensionskasser er som alle andre finansielle virksomheder berørt af den finansielle krise. Men selskaberne er bedre rustede til at modstå krisen end under den seneste alvorlige markedsturbulens umiddelbart efter årtusindskiftet. Krisen har vist, at det er vigtigt at søge at undgå, at forsikringsselskaber og pensionskasser under urolige markedsforhold agerer procyklisk og dermed skubber yderligere til en i forvejen negativ markedsudvikling. Livsforsikringsselskaber og pensionskasser er langsigtede investorer, der skal kunne optrædende stabiliserende på de finansielle markeder i urolige tider. At fremme tiltag, der modvirker procyklisk adfærd, bør være en væsentlig målsætning for de kommende år. Den finansielle krise rejser krav om skrappere finansiel regulering og mere åbenhed om risikooplysninger fra de enkelte finansielle virksomheder. Kravet er forståeligt, men det bør sikres, at initiativer til at fremme åbenhed om solvenssituationen mm. sker på et gennemarbejdet og konsistent grundlag.

Sider