Søg artikel

Søgningen gav 5 resultater, viser 1 - 5

Det allmännas informationsansvar och privaträttslig verksamhet

Udgave: 4 / 2008 | Kategori: Forsikringsret | Forfatter: Mårten Schultz

För några år sedan infördes i skadeståndslagen en särskild informationsansvarsregel för rena förmögenhetsskador orsakade av det allmänna. Regeln motiverades av att ansvaret tidigare ansågs alltför snävt i vissa fall. Men regeln har ännu inte givit upphov till vägledande praxis. I föreliggande artikel reflekteras över anledningarna till detta och kring vilka situationer regeln kan tillämpas.

Ersättningsrättens hypotetiska prov

Udgave: 1 / 2008 | Kategori: Forsikringsret | Forfatter: Mårten Schultz

Litet märkligt är det ändå, när man tänker på det, att så många av ersättningsrättens centrala bedömningar utgår från tankeexperiment. Närmare bestämt så är det många bedömningar som utgår från en speciell typ av tankeexperiment, det hypotetiska provet.

Berättelsen om Stella och andra myter om amerikansk skadeståndsrätt

Udgave: 4 / 2007 | Kategori: EU og international forsikring, Forsikringsret | Forfatter: Mårten Schultz

Den “amerikanska” skadeståndsrätten har blivit ett begrepp. Det är en etikett på en skenande rättsutveckling, på något rättskulturellt ruttet. Många, även jurister väl insatta i skadeståndsrätt, ger uttryck för uppfattningen att skadeståndsrätten i USA är ett i det närmaste groteskt rättsområde. Ibland ses den därtill närmast som en farsot. Det talas således då och då om en “amerikanisering” av den skandinaviska skadeståndsrätten, vilket undantagslöst betraktas som en negativ utveckling mot “mer-skadestånd-för-fler-saker”. Av flera nya undersökningar får man dock en motbild. Det finns inte något särskilt sjukt med “amerikansk” skadeståndsrätt. I alla fall finns det inte något mer sjukt med den “amerikanska” skadeståndsrätten än med den svenska, tyska eller spanska. Och farhågorna om en amerikaniserad skadeståndsrätt känns mot bakgrund av dessa undersökningar som ett slags juridisk orientalism, en svepande etnisk generalisering baserad på fördomar.

Orsaksbegreppet i skadeståndsrätten

Udgave: 3 / 2007 | Kategori: Forsikringsret | Forfatter: Mårten Schultz

Orsakskravet är skadeståndsrättens mest fundamentala krav. Men dess närmare innebörd har varit förvånande oklar. De flesta jurister känner till att orsaksbegreppet, på något vis, kan analyseras i termer av ”nödvändiga och tillräckliga betingelser”, men vilken funktion en sådan ”betingelseanalys” skall fylla har sällan gjorts explicit och i praktiken har terminologin ibland fördunklat, snarare än förenklat, orsaksanalysen. Orsaksbegreppets otydliga innebörd har medfört en osäkerhet även i orsakskravets praktiska applikation, vid orsaksbedömningar i rättstillämpning och i andra sammanhang. I en nyligen presenterad avhandling av artikelförfattaren görs ett försök att formulera orsaksbegreppet på ett generellt hållbart sätt och därtill ges begreppet en övergripande teoretisk inramning.

Kausalitetskriteriet i svensk skadeståndsrätt och det europeiska harmoniseringsarbetet

Udgave: 3 / 2003 | Kategori: EU og international forsikring, Forsikringsret | Forfatter: Mårten Schultz

En allmän förutsättning för skadeståndsansvar i svensk rätt, liksom i de flesta om inte alla andra rättsordningar, är att den aktivitet eller underlåtenhet som läggs svaranden till last står i orsakssamband med skadan. Det spelar inte någon roll hur grov vårdslösheten är, eller hur stor skadan är, om det inte föreligger orsakssamband – kausalitet – mellan den vårdslösa handlingen och skadan. Mer specifikt kan man säga att kausalitetskravet, som det brukar och bör förstås i svensk rätt, förutsätter dels ett faktiskt orsakssamband, dels att det faktiska orsakssambandet vid en rättslig bedömning anses vara av ett sådant påräkneligt slag att det är rimligt att lägga det till grund för ansvar.