Søg artikel

Søgningen gav 11 resultater, viser 1 - 10

Trafikförsäkringens ansvar för skador i vägmiljön

Udgave: 3 / 2011 | Kategori: Trafikk- og motorvognforsikring, Forsikringsret | Forfatter: Erland Strömbäck

Ska trafikförsäkringen ersätta skador i trafikmiljön orsakade av biltrafiken, exempelvis vägmärken, belysningsstolpar, vajerräcken, vägbroar och liknande? Under alla år har man ju trott att detta just är vad trafikförsäkringen är till för. Ett avgörande från Högsta domstolen 2004 ansågs dock skapa osäkerhet kring frågan. En hovrätt presenterade i september 2008 en tvivelaktig tolkning av avgörandet.

Högsta domstolen och omprövning av skadeståndslivränta

Udgave: 4 / 2009 | Kategori: Forsikringsret | Forfatter: Erland Strömbäck

Enligt 5 kap. 5 § skadeståndslagen kan bland annat skadeståndslivränta (liksom trafiklivränta) omprövas om förhållanden som låg till grund för ersättningen har ändrats väsentligt. Denna regel härrör i sina huvuddrag från lagstiftning 1975 och man kan alltså konstatera att den snart är 35 år gammal. Efter alla år som gått sedan lagens tillkomst har Högsta domstolen äntligen fått tillfälle att mera definitivt klarlägga hur man ska tolka rekvisitet ”väsentlig ändring” i olika situationer. Avgörandena är delvis något överraskande, och kan leda till ökad administration och ökade kostnader för försäkringsbolagen, samtidigt som de skadelidandes situation har förbättrats.

Vad ska trafikförsäkringen ersätta?

Udgave: 4 / 2008 | Kategori: Trafikk- og motorvognforsikring, Forsikringsret | Forfatter: Erland Strömbäck

Under senare tid har tvekan uppkommit om trafikskadeansvarets räckvidd i fråga om sakskada. Sedan trafikskadelagstiftningen tillkom har tolkningsfrågorna mest rört sig kring vad som är ”skada i följd av trafik”, och i det avseendet har vi en vidlyftig praxis som visar vägen. Dubierna som uppstått kring vad som är ersättningsbar sakskada rör sig dels om hur långt själva begreppet sakskada sträcker sig, och dels om det finns vissa former av sakskada som inte ska ersättas därför att det åvilar annan att svara för skadan. Domstolpraxis har bedömts inte ge tydliga svar ännu, trots rättsfallet NJA 2004 s. 566.

Juridisk inflation - hur inverkar ny lagstiftning eller domstolspraxis på försäkringsavtalet?

Udgave: 2 / 2007 | Kategori: Forsikringsret | Forfatter: Erland Strömbäck

Stockholm Centre for Commercial Law anordnade den 8 mars 2006 ett seminarium under ämnet ”Juridisk inflation. Kan ny lagstiftning eller domstols-praxis ändra försäkringsgivarens åtaganden enligt ingångna försäkringsavtal?” Ämnet belystes av en rad experter: • produktchef Eva Tidefelt, Folksam, • skadechef Rolf Sjöberg, Länsförsäkringar Gävleborg, • kammarrättsrådet Jan Nordlund, kammarrätten i Stockholm, • professor Jan Kleineman, Stockholms universitet, • chefaktuarie Christer Stolt, LF, • advokat Rose-Marie Lundström, Wistrands advokatbyrå, • professor och f.d. justitieråd Bertil Bengtsson, • vice VD Anders Beskow, Försäkringsförbundet. Moderator och referent var Erland Strömbäck, tidigare vice VD i Folksam. Följande är en del synpunkter från olika områden som ämnet lockade fram.

Omprövning av skadestånd för inkomstförlust: Vad är ”väsentlig ändring” i 5:5 skadeståndslagen?

Udgave: 1 / 2006 | Kategori: Forsikringsret | Forfatter: Erland Strömbäck

Skadestånd vid personskada kan enligt 5 kap. 5 § skadeståndslagen omprövas om förhållanden som låg till grund för ersättningen har ändrats väsentligt. Huvuddragen av denna regel härrör från lagstiftning 1975. Efter alla år som gått sedan dess är det ännu inte helt klart hur man skall tolka ”väsentlig ändring”. Ett par avgöranden av Högsta domstolen har gett viss vägledning, liksom några cirkulärreferat från Trafikskadenämnden. Men ännu finns det frågor som är angelägna att slutligt besvara, särskilt som det genom lagstiftning 2001 blivit möjligt att ompröva också skadestånd för ideell skada och kostnader. Här uppmärksammas omprövning av skadestånd för inkomstförlust, men principfrågorna kan ha intresse också när det gäller andra ersättningsposter.

Recension: Skadeståndsberäkning vid sakskada

Udgave: 3 / 2004 | Kategori: Forsikringsret | Forfatter: Erland Strömbäck

Ersättning vid sakskada är ett av skadeståndsrättens mera obearbetade fält. Nu har Marcus Radetzki gett ut en omfattande monografi i ämnet, med titeln “Skadeståndsberäkning vid sakskada“ (Svenska Försäkringsföreningen, 2004, 254 sidor). Det är en viktig och klarläggande bok för alla som sysslar med dessa ersättningsfrågor eftersom den ingående behandlar besvärliga problem på sakskadeområdet, inte bara för skadeståndsrättens utan också för försäkringsrättens del. 1

Personal Injury Compensation in Sweden Today

Udgave: 2 / 2000 | Kategori: Trafikk- og motorvognforsikring, Forsikringsret | Forfatter: Erland Strömbäck

The general rules on liability and compensation in Sweden is to be found in The Tort Liability Act (Skadeståndslagen, Law No 1972:207, amended 1975:404 and 1995:1190). This law is based on the principle of liability for negligence, the culpa rule. Historically this has been the predominant rule in Swedish tort law. However, already under the 19th century principles of strict liability were developed in the legislation, beside the culpa rule. There are now some important laws based on strict liability, most prominent perhaps The Traffic Damage Act (Law No 1975:1410) 4.

Praxis inom läkemedelsförsäkringen redovisad

Udgave: 4 / 1999 | Kategori: Forsikringsmedisin, Forsikringshistorie, Forsikringsret | Forfatter: Erland Strömbäck

Justitierådet Edvard Nilsson, ordförande i Läkemedelsskadenämnden, har samlat och redigerat de viktigare yttranden som nämnden avgett under de första tjugo åren som den svenska läkemedelsförsäkringen varit i kraft. Det har blivit en över 300 sidor stor bok, ”Yttranden av Läkemedelsskadenämnden 1979–1998” (Jure 1988, capris 288 kr). Boken kommer att hållas uppdaterad genom supplement.

Lätta skallskador – en svår skadetyp

Udgave: 3 / 1997 | Kategori: Forsikringsmedisin | Forfatter: Erland Strömbäck

Till de komplicerade och mest svårbedömda skadorna i trafiken och i andra olyckssituationer hör paradoxalt nog lätta skallskador. Hjärnan är en ytterst känslig organism som kan ta allvarlig skada även av ett lättare trauma. Konsekvenserna för individen själv och för hans omgivning kan bli ödesdigra.

BOKANMÄLAN - Viktig kunskapskälla för jurister och skadereglerare

Udgave: 3 / 1996 | Kategori: Forsikringsret | Forfatter: Erland Strömbäck

Carl Oldertz har nu kommit ut med andra upplagan av sin ”Svensk rättspraxis i försäkrings- och skadeståndsmål”. Första upplagan utkom 1979. Den hade sitt stora värde i många avseenden, men återspeglade givetvis inte en hel del av den viktiga lagstiftning på området som genomfördes i Sverige under 1970- och 1980-talen. Den var en fin prestation, men stora delar fick med åren alltmer historiskt intresse. Den nya upplagan kompenserar med råge denna brist. Tillämparna är att gratulera.

Sider