Med Fullmaktskollen blir det enklare för både konsumenter och aktörer

Artikel forfatter: Camilla Algeroth von Thiele
Position: Projektledare
E-mail: camilla.algeroth-von-thiele@sfadm.se
Organization: Svensk Försäkring Administration
Utgave:
4, 2015
Sprog: Svensk
Kategori:

Under första kvartalet 2016 inleds utrullningen och anslutningen till Fullmaktskollen, vars syfte är att underlätta och förenkla för konsumenterna. De ska på ett enkelt sätt kunna få en överblick över sina fullmakter och hur länge de gäller.

Vid ett möte för Svenska Försäkringsföreningens medlemmar satte projektledaren Camilla Algeroth von Thiele in Fullmaktskollen i ett större sammanhang:

– Den här nya tjänsten har sitt ursprung i den dåvarande regeringens digitala agenda från 2011, som syftade till att Sverige skulle bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter. Där talades en hel del om e-tjänster och ur detta föddes Fullmaktskollen.

Den tidigare E-delegationen jobbade först med något som kallades Mina fullmakter som spände över många samhällssektorer. Uppdraget övergick sedan till Pensionsmyndigheten, som 2012 kom med en förstudie inriktad på försäkring. Därefter har arbetet med att ta fram Fullmaktskollen samordnats av försäkringsbranschen.

Även förenkling för aktörerna

Pensionsmyndigheten hade som utgångspunkt att det skulle bli enklare för privatpersoner att få överblick över sina utfärdade fullmakter, signera nya fullmakter och att återkalla fullmakter. Men det handlar inte bara om att göra det enklare för konsumenterna, utan också för aktörerna.

I mars 2014 bildades bolaget Fullmaktskollen i Sverige AB. Det ägs till lika delar av Svensk Försäkring och Svenska försäkringsförmedlares förening (Sfm). Pensionsmyndigheten ger bidrag till utveckling av tjänsten.

Vilken typ av fullmakter är det då fråga om?

– Initialt omfattas standardiserade fullmakter som informationsfullmakter och förmedlingsfullmakter. De produkter som omfattas är personförsäkringar beroende av ålder, liv eller hälsa, berättade Camilla Algeroth von Thiele.

Tre viktiga begrepp

Det finns tre begrepp som är viktiga i det här sammanhanget. Det gäller Fullmaktshavaren, som tar initiativ till att samla in fullmakterna (t.ex. en försäkringsförmedlare), Fullmaktsgivaren, dvs. kunden, samt Behörighetskontrollerande part, oftast det berörda försäkringsbolaget.

I korta drag fungerar det så att fullmaktshavaren skapar en fullmakt i Fullmaktskollen som sedan notifierar fullmaktsgivaren. Denna signerar med  e-legitimation fullmakten som sedan presenteras för de behörighetskontrollerande parterna av Fullmaktskollen. Endast behörighetskontrollerande parter som har individen som kund får se fullmaktens innehåll.

Alla försäkringsföretag kommer inte, särskilt inte från början, att vara anslutna till Fullmaktskollen. Men tjänsten kommer trots detta att kunna distribuera fullmakten till dessa aktörer som pdf, via mejl. Orsaken är att fullmaktshavaren inte ska behöva hålla reda på vilka som är anslutna eller inte.

Signera och återkalla digitalt

Kunden får en överblick och kommer att kunna signera och återkalla fullmakter digitalt. Man ska också kunna ställa in påminnelser om när det är dags att förnya sina fullmakter.

Det har varit en diskussion om att skanna in gamla fullmakter, men detta visade sig ogörligt främst p.g.a. personuppgiftslagens regler. Fullmaktskollen kommer därför bara att hantera nya fullmakter.

Hur kommer då Fullmaktskollen att finansieras?

– Fullmaktskollen är icke-vinstdrivande. Tanken är att både små och stora aktörer ska kunna dra nytta av den nya tjänsten. Prislistan för fullmaktshavare är transaktionsbaserad.  Den behörighetskontrollerande parten betalar en fast avgift med fördelningsnyckel, enligt samma princip som Min Pension. Själva prislistan kommer att beslutas inom kort, sa Camilla Algeroth von Thiele till sist.