Frivilliga personförsäkringar och inkomstskattereformen i Finland

Artikel forfatter: Tiina Hellgrén
About:

Tiina Hellgrén


Utgave:
3, 1993
Sprog: Svensk
Kategori:

193 NFT 3/1993 Vid skattereformen breddades skattebasen för förvärvsinkomster bl.a. genom att sparlivför- säkringspremier som betalas av arbetsgivaren nu till fullt belopp blev skattepliktig förvärvs- inkomst och lön för arbetstagaren. I praktiken var förändringarna störst ifråga om beskattningen av frivilliga pensionsför- säkringar. En privatpersons möjligheter att komplettera sitt pensionsskydd med en fri- villig pensionsförsäkring, vars premier skulle vara avdragbara i beskattningen, begränsa- des väsentligt. De nya stadgandena gäller delvis också försäkringar som tecknats före 1993. 1. Av privatpersoner tecknade försäkringar 1.1. Kapitalförsäkringar 1.1.1. Försäkringspremien Försäkringspremier på livförsäkringar som en privatperson tecknat för sig själv eller sina familjemedlemmar är inte avdragbara i beskatt- ningen (denna avdragsrätt hade slopats redan 1.1.1989). Frivilliga personförsäkringar och inkomstskattereformen i Finland av jur. kand. Tiina Hellgrén, avdelningschef, Återförsäkringsaktiebolaget Varma I Finland trädde en ny inkomstskattelag (i det följande ISL) i kraft 1.1.1993, och samtidigt ändrades också vissa andra skattelagar. Beskattningsändringarna från ingång- en av 1993 utgör en del av den totalskattereform vars första skede genomfördes 1989. Målsättningen för totalskattereformen har varit att dels bredda skattebasen, dels förbättra det finländska skattesystemets internationella konkurrenskraft. Ett cen- tralt mål för de nu genomförda reformerna har varit att förenhetliga beskattningen av kapitalinkomster. En viktig förändring när det gäller 1993 års reformer var att differentiera inkomstbeskattningen av å ena sidan kapitalinkomster och å andra sidan förvärvsinkomster. Förändringen genomfördes på så sätt att en proportionell, 25 procents skattesats tillämpas på kapitalinkomster medan en progressiv beskattning tillämpas på förvärvsinkoms- ter. Också beskattningen av personförsäkringar förändrades.1 Prestationer som grundar sig på sparlivförsäkringar utgör nu skattepliktig kapitalinkomst för avkastningens del. Försäkringsprestationer som ersätter bortfall av förvärvsin- komster utgör förvärvsinkomst, så ock alla pensioner. 1) Den föregående skattereformen, som trädde i kraft 1.1.1989, och dess effekter på personförsäkringar har refererats i NFT 1/90, s. 27—34. Tiina Hellgrén 194 1.1.2. Försäkringsprestationen Enligt den nya ISL är personförsäkringspres- tationerna antingen kapitalinkomst, förvärvs- inkomst eller helt och hållet skattefri inkomst. En försäkringsprestation som erhållits med stöd av livförsäkring utgör kapitalinkomst. Av en försäkringsprestation som grundar sig på en livförsäkring är endast försäkringens av- kastning skattepliktig kapitalinkomst, om 1) utbetalningen enligt försäkringsavtalet ut- görs av en sparsumma, dvs. en engångs- betalning eller flera betalningar under en kortare tid än två år efter det att den försäk- rade har uppnått en viss ålder, och om 2) utbetalningen enligt försäkringsavtalet skall tillfalla försäkringstagaren själv, då det är han som är den försäkrade, eller hans make, en arvinge till försäkringstagaren i rätt upp- eller nedstigande led eller hans adoptiv- eller fosterbarn eller makens barn (ISL 34 §). En livförsäkrings avkastning beräknas så att från försäkringsutbetalningen dras av det sam- manlagda beloppet av betalda försäk- ringspremier. När avkastningen beräknas skall i detta belopp endast inräknas premierna för sparlivförsäkring och därtill ansluten döds- fallsförsäkring enligt ett och samma försäk- ringsavtal (ISL 35 §). Om således ett och samma försäkringsavtal utöver en livförsäkring också omfattar s.k. tilläggsförsäkringar för invaliditet, sjukhus- vård eller sjukvårdskostnader får de pre- mieandelar som svarar mot dessa tilläggsför- säkringar inte dras av när avkastningen beräk- nas. Om de ovan i punkterna 1 och 2 nämnda förutsättningarna inte är uppfyllda utgör hela utbetalningen skattepliktig inkomst i form av kapitalinkomst. Efter övergången till proportionell skatte- sats tillämpas inte längre inkomstutjämning på kapitalinkomster (ISL 128 §). Enligt den gamla lagen om skatt på inkomst och förmögenhet (IFSkL) utgjorde 50 procent av avkastningen på en försäkring som varit i kraft minst fem år skattepliktig inkomst (IFSkL 59 § 1 mom.). Enligt den nya ISL utgör således hela avkastningen skattepliktig kapitalinkomst, men avkastningen beskattas enligt en 25 pro- cents proportionell skattesats. Avkastningen på en försäkring som tecknats före 1989 beräk- nas på så sätt, att från försäkringsprestationen avdras det ändringsvärde som försäkringen hade 31.12.1988, höjt med 10 procent, och de försäkringspremier som betalts efter den nämn- da tidpunkten (ISL 143 §, IFSkL 163 §). Enligt ISL 34 § 4 moment anses såsom för- säkringsutbetalning utöver sparsumman även det belopp som erhållits genom återbetalning av försäkringspremier eller genom återköp samt ändringsvärdet, dvs. det värde som har räk- nats försäkringstagaren till godo då försäk- ringen ändrades till ett annat slag av försäk- ring. Kapitalförsäkringar kan förses med premie- befrielseförmån, som berättigar till befrielse från premiebetalning på grund av den försäk- rades arbetsoförmåga. Beviljad premiebefriel- se anses inte utgöra skattepliktig inkomst. Skattefri inkomst är enligt ISL 36 § försäk- ringsbelopp som med anledning av den för- säkrades död betalas såsom engångs- ersättning till hans make, en arvinge till honom i rätt upp- eller nedstigande led, hans adoptiv- eller fosterbarn eller makens barn eller till hans dödsbo. Om ersättningen utbetalas till någon annan utgör den till hela beloppet skattepliktig kapitalinkomst. Med avseende på dödsfallssummors skat- tefrihet saknar det betydelse vem som är för- säkringstagare eller vem som har betalat pre- mierna. En engångsersättning som till följd av dödsfall erhållits i stället för skattepliktig förvärvsinkomst utgör däremot skattepliktig förvärvsinkomst. En dylik engångsutbetalning är t.ex. en kapitaliserad familjepension. 195 1.1.3. Förmögenhetsbeskattningen En kapitalförsäkrings ansvarsskuldsandel (försäkringsdeposition) utgör alltjämt skatte- fri förmögenhet. 1.2. Invaliditetsförmåner 1.2.1. Försäkringspremien Premier som erlagts för invaliditetsförmåner är inte avdragbara. 1.2.2. Försäkringsprestationen Skattepliktig förvärvsinkomst är enligt ISL 79 § ersättningar på grund av personförsäkring som utgivits i stället för skattepliktig inkomst eller annars som ersättning för minskade in- komster eller försämrad utkomst. Av engångsersättning som på grund av person- försäkring betalas ut för bestående invaliditet är 50 procent skattepliktig förvärvsinkomst. Ersättningar som med stöd av personför- säkring utbetalats för sjukdomskostnader el- ler andra därmed jämförbara ersättningar är skattefria, om de inte erhållits i stället för skattepliktig förvärvsinkomst eller som ersätt- ning för minskade inkomster eller försämrad utkomst (ISL 80 § 5 punkt). Med andra med kostnader jämförbara ersättningar avses så- dana för lyte eller men utbetalade ersättningar som inte erhållits i stället för skattepliktig in- komst, t.ex. menersättning. Enligt den nya ISL utgör ersättningar för inkomstbortfall således skattepliktig förvärvs- inkomst. Ersättningar för sjukvårdskostnader är skattefria. Däremot är vårddagsersättningar som betalats från såsom summaförsäkring beviljad sjukhusförsäkring skattepliktig för- värvsinkomst, om dagsersättningens storlek inte är beroende av sjukhusets vårddagsavgift. Eftersom engångsersättningar eller fortlö- pande ersättningar vilka med stöd av privat olycksfallsförsäkring, resenärförsäkring eller livförsäkring utbetalats för bestående eller övergående men inte erlagts i stället för skat- tepliktig inkomst är de alltjämt skattefria. 1.2.3. Förmögenhetsbeskattningen Såsom ifråga om kapitalförsäkringar. 1.3. Pensionsförsäkringar 1.3.1. Försäkringspremien Enligt den gamla IFSkL 98 § hade den skatt- skyldige rätt att i sin helhet dra av de premier som han erlagt för sin egen och sin makes obligatoriska pensionsförsäkring. Dessutom hade den skattskyldige rätt att dra av sina egna och sin makes frivilliga pensionsförsäkrings- premier till ett belopp som var högst 12 procent av förvärvsinkomstens belopp. (Av- dragsrätten gällde emellertid inte engångspre- mier eller premier för separat beviljade invalid- pensionsförsäkringar.) Enligt den nya ISL kan pensionsförsäkrings- premier dras av antingen helt eller delvis eller också kan dylika premier överhuvudtaget inte dras av. Pensionsförsäkringspremieavdraget görs från förvärvsinkomsten. 1.3.1.1. Obligatoriska och lagstadgade premier samt premier för fritt formade kollektiva pensionsförsäkringar Den skattskyldige har rätt att dra av den lag- stadgade arbetspensionspremien och arbets- löshetsförsäkringspremien (år 1993 samman- lagt 3,2 procent av bruttolönen) i sin helhet. Den skattskyldige får också dra av premier som han betalt för sig och sin makes obligato- riska eller lagstadgade pensionsförsäkring samt premierna för sådant registrerat eller ge- nom en pensionsfond eller i pensionskassa kollektivt ordnat tilläggspensionsskydd som ansluter sig till pension. Även premierna för tilläggspensionsskydd som ordnats kollektivt i ett försäkringsbolag är helt avdragbara förut- satt att det på så sätt ordnade tilläggspen- sionsskyddet ifråga om förmånerna motsvarar högst det registrerade tilläggspensions- skyddet (ISL 96 § 1 mom.) I det sistnämnda fallet är det fråga om en av arbetsgivaren tecknad fritt formad kollektiv pensionsförsäk- 196 ring, där arbetstagaren deltar i betalningen av premierna. De i ISL 96 § 1 moment avsedda pensions- försäkringspremierna minskar inte rätten att dra av individuella, frivilliga pensionsför- säkringspremier. 1.3.1.2. Premier för individuella, frivilliga pensionsförsäkringar Rätten att dra av premier för individuella, frivil- liga pensionsförsäkringar beror på det totala pensionsskydd som uppnås med försäkring- arna. Huvudregeln är att premierna för indivi- duella frivilliga pensionsförsäkringar, som kompletterar det s.k. grundpensionsskyddet2, i sin helhet är avdragbara upp till 50.000 mark per år. Om en frivillig pensionsförsäkring leder till en pensionsnivå som överskrider grund- pensionsskyddet, är 60 procent av premien avdragbar upp till 30.000 mark. En pensionsförsäkrings skatterättsliga sta- tus är definierad i ISL 96 § 6 moment, som lyder: ”Som frivillig pensionsförsäkring anses ål- ders- och familjepensionsförsäkring samt där- till ansluten invalid- och arbetslöshetspen- sionsförsäkring om därpå grundad pension skall betalas periodiskt varje halvår eller med kortare mellanrum under den försäkrades eller förmånstagarens återstående livstid eller un- der minst två år.” Enligt ISL 96 § 2 moment har den skattskyl- dige rätt att upp till 50.000 mark om året från sina eller makens inkomster dra av premierna för annan frivillig försäkring än sådan som avses i samma lagrums 1 moment under förutsättning att - den på försäkringen grundade pensionen börjar betalas ut såsom ålderspension tidi- gast då den försäkrade har fyllt 58 år, och om - den på försäkringen grundade pensionen tillsammans med de pensioner som grun- dar sig på den försäkrades övriga obliga- toriska och frivilliga pensionsskydd utgör högst 66 procent av den inkomst på basis av vilken den försäkrades lagstadgade pension skulle beräknas i det fall att han blivit arbetsoförmögen det år då försäk- ringen tecknades. Om pensionen börjar löpa innan försäk- ringstagaren fyllt 65 år skall maximiprocentan- delen (66 %) minskas med 3,3 procentenheter för varje begynnande år varmed pensionsål- dern underskrider 65 år (ISL 96 § 3 mom.). De maximala beloppen är således: ålder då pensionen pensionsprocent av börjat löpa pensionsinkomsten 64 62,7 63 59,4 62 56,1 61 52,8 60 49,5 59 46,2 58 42,9 Om den försäkrade saknar inkomster eller hans inkomster är mycket små, är de frivilliga pen- sionsförsäkringspremierna i sin helhet avdrag- bara upp till 50.000 mark oavsett vad pro- centgränserna föreskriver, om den på en frivil- lig försäkring grundade pensionen börjar be- talas ut som ålderspension tidigast då den försäkrade har fyllt 58 år och denna ål- derspension tillsammans med den försäkrades övriga pensioner uppgår till högst det pen- sionsbelopp som beräknats på den s.k. minsta samordningslönen3 (ISL 96 § 4 mom.). År 1993 är denna lön 6.965 mark, varav 66 procent utgör 4.597 mark. Också för företagare och lantbruksföreta- gare kan procentgränserna överskridas, om den pension som grundar sig på en frivillig försäkring tillsammans med företagarens öv- riga pensioner uppgår till högst det samman- lagda beloppet av det obligatoriska och det 2) Med grundpensionsskydd avses en pensionsnivå, där pensionen vid 65 års ålder utgör 66 procent av den pensionsgrundande lönen, eller om pensionsåldern är lägre, det pensionsbelopp som nämns i ISL 96 § 3 moment. 197 maximala pensionsskydd som har beräknats enligt lagen om pension för företagare (respektive lantbruksföretagare). Vid beräk- ning av en företagares maximala pensions- skydd används såsom grund hans sista arbetsinkomst som kan fastställas enligt Pensionsskyddscentralens anvisningar. Avdragsrätten begränsas dock av att övre gränsen är 50.000 mark. Till den del en frivillig pensionsförsäkring inte uppfyller villkoren i ISL 96 § 1-4 moment har den skattskyldige rätt att dra av 60 procent av premierna, dock högst 30.000 mark om året (ISL 96 § 5 mom.). Om det pensionsskydd som erhålls med en pensionsförsäkring delvis överskrider den s.k. grundpensionsskyddsnivån kan premien de- las upp så, att avdragsrätten för den premie som endast hänför sig till den pension som överskrider grundpensionen begränsas till 60 procent. Premien kan delas upp också i det fall att ålderspensionen börjar löpa före 58 års ålder. Försäkringsbolaget utreder förutsättning- arna för att en pensionsförsäkringspremie skall vara avdragbar.4 Försäkringsbolaget lämnar vid tecknandet av försäkringen en utredning om den försäkrades totalförsäkringsskydd och premiens avdragbarhet. Med hjälp av utred- ningen visar den försäkrade för skattemyndig- heterna att han har rätt att dra av premier i beskattningen. Om någon utredning inte före- tes utgör avdragsrätten 60 procent av pre- miens belopp, dock högst 30.000 mark. Med tanke på gamla försäkringar har i lagen intagits ett övergångsstadgande. Enligt ISL 143 § 5 moment är premierna för en frivillig pensionsförsäkring som har tecknats före 1.10.1992 avdragbara upp till 50.000 mark om året, även om någon utredning om den försäk- rades totalförsäkringsskydd inte företes, såvi- da premierna uppgår till högst 10 procent av den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst un- der skatteåret. Premier för pension med engångspremie el- ler för särskilt beviljad invalidpensions- försäkring eller för folkpensionsförsäkring är överhuvudtaget inte avdragbara (ISL 96 § 5 mom.). 1.3.2. Försäkringsprestationen Pensioner som utbetalas från pensionsförsäk- ringar med fortlöpande premiebetalning är skattepliktig förvärvsinkomst för mottagaren. En pensionsförsäkrings återköpsvärde och premieåterbetalning utgör också i sin helhet skattepliktig förvärvsinkomst. Av pension som grundar sig på en försäk- ring som den skattskyldige betalat på en gång räknas enligt ISL 81 § endast följande belopp som skattepliktig förvärvsinkomst: om pensionstagarens ålder vid skatteårets utgång är under 44 år 60 % 44 — 52 år 55 % 53 — 58 år 50 % 59 — 63 år 45 % 64 — 68 år 40 % 69 — 72 år 35 % 73 — 76 år 30 % 77 — 81 år 25 % 82 — 86 år 20 % 87 — 91 år 15 % 92 år eller högre 10 % Av premieåterbetalningen, återköpsvärdet el- ler ändringsvärdet på en av den skattskyldige själv tecknad pensionsförsäkring med en- gångspremie utgör försäkringens avkastning skattepliktig förvärvsinkomst. 1.3.3 Förmögenhetsbeskattningen Skattepliktiga tillgångar är enligt förmögen- hetsskattelagens 9 § 2 moment 2 punkt bl.a. 3) Om samordningslön stadgas i lagen om pension för arbetstagare 8 § 2 moment. Samordningslönen är indexbunden. 4) Vid beredningen av lagen framfördes från för- säkringsbranschens sida misstankar om att betydande problem kunde komma att uppstå gällande beräk- ningar och ansvarsfrågor i samband med intyg för erhållande av pensionsförsäkringspremieavdrag. Också Riksdagens statsutskott fäste i sitt utlåtande om lagförslaget uppmärksamhet vid samma problem. Misstankarna har visat sig vara berättigade. 198 rätt till pension, om rättigheten är avsedd att gälla under den därtill berättigades livstid eller under en viss tid, varav vid skatteårets utgång minst fem år återstår, till den del rättighetens årsavkastning överstiger 2.500 mark. 2. Av företag tecknade försäkringar 2.1. Kapitalförsäkringar 2.1.1. Försäkringspremien En av ett företag tecknad försäkring, där den försäkrade är en person i företagets tjänst och förmånstagaren i livsfall den ifrågavarande personen och i dödsfall hans nära anhöriga, går i det följande under benämningen tjänste- mannaförsäkring.5 Premien för en tjänstemannaförsäkring är en avdragbar utgiftspost för arbetsgivaren. Enligt den gamla IFSkL räknades 10 procent av premierna för en tjänstemannaförsäkring som skattepliktig inkomst för arbetstagaren, oberoende av om arbetsgivaren hade förbun- dit sig att hålla förmånstagarförordnandet i kraft eller inte. Enligt ISL 68 § 1 moment utgör av arbetsgi- varen betalda försäkringspremier för en tjäns- temannaförsäkring i sin helhet skattepliktig förvärvsinkomst för den försäkrade. Om en av arbetsgivaren tecknad livförsäkring innehål- ler en spardel räknas premierna för sparlivför- säkringen och den därtill fogade dödsfalls- försäkringen som lön. Premierna för endast en dödsfallsförsäkring utgör inte lön (detta var inte heller tidigare fallet). Den förändrade skattepliktigheten ifråga om premier gäller också premier som betalats 1.1.1993 eller senare för tjänstemanna- försäkringar som tecknats innan den nya ISL trädde i kraft. En av företaget tecknad försäkring, där den försäkrade är en för företagets fortlöpande verksamhet betydelsefull person och förmåns- tagaren företaget självt, går i Finland under benämningen nyckelpersonsförsäkring. En- ligt den gamla lagen fick företaget i sin beskatt- ning dra av de premier som det betalat för en dylik försäkring. Enligt 8 § 3 moment i lagen om beskattning av näringsinkomst är premier som betalats för en för arbetstagaren tecknad livförsäkring avdragbara i företagets beskattning endast om förmånstagaren är den försäkrade arbets- tagaren själv eller hans nära anhöriga. Om företaget står som förmånstagare är premierna inte avdragbara. 2.1.2. Försäkringsprestationen Den nya ISL stadgar att av en prestation som grundar sig på en av arbetsgivaren tecknad tjänstemannaförsäkring utgör försäkringens avkastning kapitalinkomst för arbetstagaren. Avkastningen erhålls, när från försäkringsut- betalningen dras av det belopp som ansetts ingå i den försäkrades lön (ISL 35 §). I lönen har åren 1989—1992 ansetts ingå 10 procent av premierna och från början av 1993 således hela försäkringspremien. En dödsfallssumma är skattefri inkomst, om den utbetalas till den försäkrades nära anhöri- ga eller till dödsboet. Om arbetsgivaren överför tjänstemannaför- säkringen till den försäkrade arbetstagaren uppfattas försäkringen därefter som en av arbetstagaren själv tecknad försäkring. Vid tidpunkten för överföringen uppkommer inga skattepåföljder för arbetstagaren, och av den försäkringsprestation som i sinom tid erläggs utgör försäkringens avkastning skattepliktig kapitalinkomst. När avkastningen härvid be- räknas dras från försäkringsutbetalningen av utöver de premier som den försäkrade själv betalat de premier som arbetsgivaren betalat och som anses ingå i den försäkrades lön. En tjänstemannaförsäkrings återköpsvärde som lyfts av företaget utgör skattepliktig nä- ringsinkomst för företaget. 5) Denna benämning har använts och används allt- jämt i Finland rätt allmänt. Den beskriver nödvändigt- vis inte på bästa möjliga sätt försäkringens innehåll och syfte. 199 Av en nyckelpersonsförsäkrings sparsum- ma och dödsfallsersättning utgör försäkrings- utbetalningen minskad med tidigare inte från dragna premier skattepliktig näringsinkomst för företaget. 2.2. Invaliditetsförmåner 2.2.1. Försäkringspremien Premierna för en riskförsäkring som arbetsgi- varen tecknat för sina arbetstagare, t.ex. en försäkring som innehåller enbart invalidi- tetsförmåner, utgör vanligen inte skattepliktig inkomst för arbetstagaren. Om tecknandet av försäkring däremot ersätter utbetalning av lön anses försäkringspremierna ingå i arbetstaga- rens lön. 2.2.2. Försäkringsprestationen Samma regler gäller som för av privatpersoner tecknade försäkringar (se ovan punkt 1.2.2). 2.3. Pensionsförsäkringar 2.3.1. Försäkringspremien Premierna för obligatoriska och frivilliga pensionsförsäkringar som tecknats för de an- ställda är för företaget i sin helhet avdragbara såsom kostnader för inkomstens förvärvande. Också försäkringspremier som anses ingå i lönen är för företaget avdragbara i likhet med övriga löner. Detta gäller såväl fortlöpande premier som engångspremier. Om arbetsgivaren för sina arbetstagare teck- nat en kollektiv pensionsförsäkring räknas inte de av arbetsgivaren betalda premierna som skattepliktig inkomst för arbetstagaren. Före 1.1.1993 gällde samma regel också av arbetsgivaren tecknade individuella pensions- försäkringar. Den nya ISL är således strängare när det gäller beskattningen av individuella pensionsförsäkringar som tecknats av arbets- givaren. Enligt ISL 68 § 2 moment betraktas som skattepliktig förvärvsinkomst för arbetstaga- ren av arbetsgivaren betalda premier för indi- viduell frivillig pensionsförsäkring, till den del de inte vore avdragbara om arbetstagaren själv hade betalt premierna eller 60 procent av dem vore avdragbara. Premier som betalats av ar- betsgivaren för en individuell pensionsför- säkring betraktas således som lön t.ex. till den del för grundpensionsskyddet betalda fortlö- pande premier överstiger 50.000 mark om året. När det gäller pensionsförsäkringar med engångspremie betraktas som lön endast den del av premien som berättigar till en större pension än grundpensionsskyddet. Pensionsförsäkringspremier som betalats av arbetsgivaren betraktas likaså som lön t.ex. i det fall att pensionsnivån överskrider de i punkt 1.3.1.2 nämnda procentgränserna eller att pensionsåldern enligt försäkringsavtalet är lägre än 58 år. Detta följer av att endast 60 procent av premierna som arbetstagaren själv skulle ha betalt i så fall vore avdragbara. Övergångsstadgandet i ISL 143 § 5 moment inverkar också på beskattningen av individu- ella frivilliga försäkringar som arbetsgivaren tecknat. Om en pensionsförsäkring har teck- nats före 1.10.1992 anses inte premierna utgöra lön för arbetstagaren, om premierna inte över- stiger 10 procent av arbetstagarens netto- förvärvsinkomst under skatteåret (premierna får inte heller överskrida 50.000 mark om året). Om gränsen på 10 procent överskrids bör arbetsgivaren förete en utredning av arbetsta- garens totala pensionsskydd eller räkna den del av premien som överskrider 10- procentsgränsen såsom arbetstagarens lön. Om tecknandet av en pensionsförsäkring ersätter löneutbetalning betraktas premierna i sin helhet som lön. Inom de ramar som uppställs av ISL 96 § 5 moment får arbetstagaren i sin egen beskatt- ning dra av premier som arbetsgivaren betalat för en individuell frivillig pensionsförsäkring och som med stöd av ISL 68 § 2 moment betraktas som en del av arbetstagarens lön. Den totala avdragsrätten enligt detta lagrum 200 omfattar 60 procent av premierna, dock högst 30.000 mark om året. Engångspremier för pensionsförsäkringar är överhuvudtaget inte avdragbara i arbetstagarens egen beskattning. Om arbetstagaren själv deltar i premierna för en av arbetsgivaren tecknad kollektiv pen- sionsförsäkring får han i beskattningen dra av dessa premieandelar till fullt belopp under de förutsättningar som uppställs i ISL 96 § 1 moment, och de begränsar inte hans rätt till övriga avdrag (se ovan punkt 1.3.1.1). 2.3.2. Försäkringsprestationen Utbetalda pensioner är skattepliktig förvärvs- inkomst för mottagaren. 3. Inkomstutjämning Efter övergången till proportionell skattesats för kapitalinkomster i början av 1993 tillämpas inte längre inkomstutjämning på detta slag av inkomster. Inkomstutjämning kan endast til- lämpas på förvärvsinkomster (ISL 128 §). Inkomstutjämningen, då förutsättningar för ett dylikt förfarande är för handen, lindrar beskattningen avsevärt. Inkomstutjämning kan tillämpas på t.ex. en- gångsersättningar som betalas till följd av invaliditet eller på pensionsförsäkringspremier som betraktas såsom lön för arbetstagaren. 4. Kritik från Finska Försäkrings- bolagens Centralförbund Centralförbundet har anfört stark kritik mot vissa planerade och genomförda förändring- ar. Centralförbundet har i synnerhet kritiserat de nya reglerna för beskattning av individuel- la, frivilliga pensionsförsäkringar. Förbundets ståndpunkt är att beskattningen av frivilliga pensionsförsäkringar som tecknats av privatpersoner bör vara densamma som be- skattningen av det finländska pen- sionsskyddet i övrigt, dvs. premierna bör upp till en skälig gräns vara avdragbara och skatten bör betalas på pensionen. För jämförelsens skull kan det konstateras, att arbetsgivaren, inom ramen för lagen om pension för arbetstagare, kan anordna frivil- ligt, lagstadgat tilläggspensionsskydd för personalgrupper som uppfyller vissa kriterier. Ett dylikt tilläggspensionsskydd som får re- gistreras enligt lagen om pension för ar- betstagare kan berättiga till 66 procent av den pensionsgrundande lönen och pensionen kan börja utbetalas såsom ålderspension vid 55 års ålder. En förutsättning för full pension är minst 25 tjänsteår. Arbetsgivaren får i beskattningen dra av de premier han betalat för detta pen- sionsskydd; premierna räknas inte som skatte- pliktig inkomst för arbetstagaren. Avkastning- en av den försäkringstekniska ansvarsskul- den beskattas inte. Den pension som sederme- ra betalas till arbetstagaren utgör skattepliktig förvärvsinkomst för honom. Principen om en jämlik behandling av med- borgarna skulle som sådan förutsätta att pri- vatpersoner borde ha ungefär likadana skattemässiga möjligheter att för sig själva bekosta tilläggsskydd som ett komplement till det lagstadgade pensionsskyddet. Med avse- ende på förmånerna borde detta tillläggsskydd kunna motsvara högst de tilläggsförmåner som får registreras enligt lagen om pension för arbetstagare. Så är tyvärr dock inte fallet efter 1.1.1993. Den nya ISL har gjort en privatper- sons möjligheter att med avdragbara för- säkringspremier komplettera sitt pensions- skydd betydligt mera begränsade än vad som ovan sagts, vilket också refererats i punkt 1.3.1. När det gäller nyckelpersonsförsäkringar är Centralförbundets ståndpunkt att företagen bör kunna gardera sig mot avbrott till följd av en nyckelpersons död. Beskattningen av dy- lika personförsäkringar borde vara överenss- tämmande med beskattningen av företagets skadeavbrottsförsäkringar, dvs. premierna skulle vara avdragbara i företagets beskatt- ning och ersättningarna utgöra skattepliktig inkomst för företaget. 201