Försäkringsmarknaden i Storbritannien

Artikel forfatter: Anders Kleverman
E-mail: anders.kleverman@gmail.com
Utgave:
2, 1995
Sprog: Svensk
Kategori:

188 NFT 2/1995 Försäkringsmarknaden i Storbritannien Inledning av Per Kassmyr, Anders Kleverman och John Latham, representanter för Svenska Försäkringsföreningen I slutet av 1994 genomförde försäkringsföreningarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige på försök en gemensamt arrangerad resa till England för att studera brittisk försäkring. I gruppen ingick tolv stipendiater samt ledningsrepresentanter från försäk- ringsföreningarna. Tio av stipendiaterna kom från Sverige och två från Finland. Danmark och Norge hade endast med observatörer. I detta nummer av NFT publiceras en stipendiatrapport om individuell sjukför- säkring i Storbritannien. I nästa nummer presenteras ytterligare rapporter från den svenska stipendiatgruppen. Nedan följer en förteckning över stipendiaterna från Sverige och deras studie- ämnen. Richard Blom, Produktutveckling och distributionskanaler i Storbritannien. Skandia Jan Boman, Ersättning för personskada i England. Trafikskadenämnden Torgny Fredström Finansiell återförsäkring. AB Max Matthiessen Eva Henricson Hantering av återförsäkringsbolag under avveckling. WASA International Cecilia Johansson Redovisningspraxis i brittiska försäkringsbolag. Svenska Brand Olle Mamorstein Engelsk sjökasko- och transportförsäkring. LFAB Staffan Moberg Konkurrensförhållanden för engelska försäkringsbolag. Sveriges Trafiksäkerhetsarbete inom den engelska försäkringsbranschen. Försäkringsförbund Rättsskyddsförsäkring i England. Ann Nygren Försäkring mot politiska risker och kontraktsgarantier. Sirius International Inger Widén Individuell sjukförsäkring i Storbritannien. Handelsbanken Liv Sari Zander Direktbolagen på den engelska bilförsäkringsmarknaden. Folksam 189 STIPENDIATRESA TILL ENGLAND Programmet Programmet utarbetades i samverkan med The Chartered Insurance Institute (CII), som är den ledande utbildningsorgansiationen inom försäkring i Storbritannien. De första två studiedagarna ägnades åt besök på organisationer och bolag i London bl.a. CII, Lloyd’s, Institute of London Underwriters (ILU), Willis Faber, Greig Fester Group, London Insurance and Reinsurance Market Association (LIRMA). En dag ägnades åt besök i Watford och en dag i Bristol. I Watford besöktes Thomas Howell Group, Sun Alliance och Vauxhall Motors fabrik. I Bristol besöktes Willis Coroon Brokers, Ecclesiastical Insurance och Insu- rance Service. Vid besöket i Bristol berättade dessutom chefen för det brittiska försäkrings- förbundets lokalavdelning om förbundets verksamhet. Försäkringsmarknaden i Storbritannien be- står å ena sidan av den internationellt inrikta- de försäkringsaffären som är lokaliserad till London, å andra sidan av den lokala brittiska hemmamarknaden. Några aktuella frågor och ut- vecklingstendenser på brittisk försäkringsmarknad På Lloyd’s dominerades diskussionerna av dels sviterna från de dramatiska förluståren, dels en förestående omorganisation med in- förande av elektronisk underwriting. Ett elek- toniskt underwritingsystem förväntas kraftigt förändra villkoren för mäklarna. Den brittiska skadeförsäkringen var på väg upp ur en resultatsvacka som hade renderat i underskott i försäkringsrörelsen varje år se- dan 1990. 1993 vände resultatet till ett över- skott, från att under den föregående treårs- perioden ha genererat en sammanlagd förlust på 5,5 miljarder pund. Under förluståren var kapitalavkastningen relativt konstant medan skadekostnadernas utveckling var den främsta orsaken till de negativa resultaten. Tillväxten inom livförsäkringsområdet var markant under perioden 1989-1993 med en 54%-ig ökning av premieinkomsten till 55 miljarder pund 1993. Engångsbetalda kapi- talförsäkringar ökade med 170% under perio- den och svarade 1993 för över 40% av den totala premieinkomsten. Av premierna för nytecknade individuella livförsäkringar 1993 var ca 62% unit linked. Under perioden öka- de, till stor del med hjälp av statliga stimulans- åtgärder, sparandet i individuella pensions- försäkringar från ca 20% 1989 till drygt 30% av totala premieinkomsten 1993. Framgång- en för det individuella pensionsförsäkrings- sparandet har i stor utsträckning skett på be- kostnad av tjänstepensionssparandet. En annan växande gren inom livförsäkring är premier från utländska livförsäkringstag- are. Premieinkomsten ökade från drygt 6 mil- jarder pund 1989 till drygt 9 miljarder 1993, en ökning med ca 48%.