En digitaliserad försäkringsbransch - utmaningar och möjligheter

Artikel forfatter: Svenska Försäkringsföreningen
E-mail: info@forsakringsforeningen.se
Utgave:
3, 2013
Sprog: Svensk
Kategori:

I Skandias hörsal i Stockholm samlades nyligen närmare 150 deltagare från hela Norden, under ledning av Gunilla Svensson, VD på Dina Försäkringar, som moderator, för att lyssna till ett antal anföranden på temat En digitaliserad försäkringsbransch - utmaningar och möjligheter. Konferensen var en del av en årlig tredagarskonferens där samtliga nordiska stipendiater samlas i ett land för att studera en branschgemensam frågeställning.

 


Seminariet syftade till att ur en konkurrensneutral vinkel diskutera utmaningar och möjligheter med en digitaliserad försäkringsbransch med tre olika framtidsinriktade utgångspunkter.

De som medverkade är erfarna specialister och praktiker som bidrog till att ge en bred introduktion och öppna upp för diskussion i ämnet.
 
- Försäljning - varumärke och lönsamhet
Internet och brus har lett till samhällsförändring och ändrat förhållningssätt - hur når man igenom bruset? Webben som verktyg i verkligheten - bidrar webblösningar till ökad lönsamhet?

 

- Kundservice - det digitala kundmötet/rådgivning
Hur beter sig kunder på Internet? Olika beteendetyper, digital kundkontakt m.m.

 

- "Self-service" - digitala möjligheter
 Hur kan den nya tekniken påverka vem som gör jobbet, snabbhet och tillgänglighet?

 

I artikeln, som återfinns nedan i form av pdf-fil, återges i korta drag några av de presentationer som hölls under seminariet.