Dialog viktig för FI:s chefsjurist

Samråd
Interviewed: Eric Leijonram
Position: Chefsjurist
E-mail: eric.leijonram@fi.se
Organization: Finansinspektionen
Utgave:
2, 2023
Sprog: Svensk
Kategori:

─ Dialog med branschen är en viktig och nödvändig del i mitt arbete som chefsjurist. Jag upplever att den många gånger fungerar väl. Vi försöker tillgodose önskemål om transparens så långt som det är möjligt utifrån de ramar som finns, t.ex. med hänsyn till olika sekretessregler. Jag är särskilt mån om att branschen är delaktig när vi tar fram nya regelverk, så att de blir tydliga, har ett klart syfte och fungerar i praktiken. För att säkerställa en fungerande dialog leder jag bl.a. särskilda möten två gånger om året, där representanter för Finansdepartementet och Finansinspektionen deltar tillsammans med chefsjurister på branschnivå.

Det säger Eric Leijonram, chefsjurist på Finansinspektionen, när vi träffar honom en förmiddag i början av juni. Han har haft den här positionen i drygt tre år och har under den här tiden hunnit sätta sin prägel på det juridiska arbetet inom inspektionen. Bland annat har han tagit initiativ till att införa så kallade rättsliga ställningstaganden i olika frågor.

Vägledning genom rättsliga ställningstaganden

─ Jag märkte att det fanns ett behov av tydligare ställningstaganden i vissa rättsliga frågor där det saknas svar eller rättsläget på annat sätt är oklart. Med inspiration från Skatteverket, har vi därför börjat ta fram rättsliga ställningstaganden för vägledning. Ännu är det inte så många som finns på vår hemsida (Särskilda PM och beslut), men fler kommer. Och vi ska även utvärdera nyttan av dem.

Ett sådant ställningstagande handlar om Asylsökandes tillgång till finansiella tjänster, dvs i de fall då de asylsökande saknar identitetshandlingar. Ställningstagandet grundar sig på en avvägning mellan främjande av finansiell inkludering och risken för penningtvätt.

Eric berättar också om ett ställningstagande som kommer att publiceras i närtid. Det handlar om försäkring mot böter och administrativa sanktionsavgifter, en fråga som togs upp i en artikel i Nordisk försäkringstidskrift 1/2021. Bakgrunden i den var bland annat ett ställningstagande som finska Finansinspektionen hade gjort 2018 och som angav att det inte kan anses förenligt med god försäkringssed att teckna försäkring mot administrativa böter och påföljdsavgifter.

Den svenska Finansinspektionen är nu inne på samma linje, säger Eric, och pekar på att sådana här försäkringar bland annat riskerar att motverka syftet med böter och sanktionsavgifter och därför inte förtjänar rättsordningens skydd.

─ När det gäller våra ställningstaganden generellt, ger de uttryck för Finansinspektionens uppfattning vid en viss tidpunkt. De kan givetvis komma att ändras ifall en domstol kommer med ett avgörande i en annan riktning. Det är ytterst domstol som avgör hur en rättsregel ska tolkas.

Klassisk juridisk bakgrund

Eric Leijonram har en klassisk juridisk bakgrund inom domstolsväsendet, som rådman och administrativ chef vid allmän domstol. Han har också erfarenhet från Justitiedepartementet och Kriminalvården och har lett flera särskilda utredningar.

Idag är han chef för staben Juridik på Finansinspektionen med ansvar för bl.a. regelgivning, sanktionsprövning och den rättsliga styrningen. Vid staben finns erfarna juridiska rådgivare samt en avdelning för tillståndsgivning och en avdelning för myndighetsjuridik, vilken (som Eric uttrycker det) ’värnar om det inre livet’ på Finansinspektionen. Sammanlagt har staben och dess avdelningar cirka 30 medarbetare.

─ Sedan har jag givetvis också mycket kontakt med de olika rättsavdelningarna på Finansinspektionen – bland annat inom Försäkring. De lyfter juridiska frågor med mig, som vi tillsammans diskuterar fram lösningar på.

Det internationella arbetet inom Finansinspektionen, till exempel relationerna med Eiopa, är dock något som Eric inte är så mycket inblandad i. Det finns andra enheter som ansvarar för det, även om det förekommer att frågor lyfts till Eric för diskussion eller ställningstagande.

Konsumentskydd högt på agendan

Hur ser då Eric på framtiden?

─ Finansinspektionens uppdrag har utökats en hel del på senare tid. Det gäller inte minst vår roll i det civila försvaret där vi har ett ansvar för den finansiella sektorn. Men vi har också fått utökad tillsyn enligt konsumentkreditlagen och just nu förs en diskussion om att föra över inkassofrågorna till oss.

Men det han framför allt framhåller är det ökade fokuset på konsumentskyddet. Det finns med i instruktionen för Finansinspektionen och står högt på agendan.

─ Det kan handla om vilka produkter som försäkringsföretagen tar fram. Hur hanterar man de risker som finns? Är produkten lämplig för just den här kunden? Det är exempel på frågeställningar som vi behöver ha fortsatt fokus på. Oseriösa aktörer har inte på marknaden att göra.

Finansinspektionen tar även fram rapporter som syftar till att bidra till att konsumenterna har den information som behövs för att kunna fatta välgrundade beslut. En rapport som är på gång just nu handlar om kopplingen mellan skadeutfall och premiesättning.

─ Jag kan konstatera att konsumentskyddet är ett område där det finns mycket att göra och att vi därför kommer att ha det högt på vår agenda framöver, säger Eric Leijonram avslutningsvis.