Årsmöteskonferens mot bakgrund av en osäker omvärld

Ukraina i tidning
Interviewed: Svensk Försäkring
Utgave:
2, 2023
Sprog: Svensk
Kategori:

─ Det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld har försämrats. Vi har en humanitär katastrof i vår omvärld. Och vi kan se ett ökat hot med cyberrisker. Så det tema vi har valt för årsmöteskonferens är ingenting annat än högaktuellt.

Så inledde VD Christina Lindenius Svensk Försäkrings årsmöteskonferens, som hade fått temat ’Kris och krig – vad är försäkringsbranschens roll?’ Hon konstaterade att branschen definitivt har en roll, eftersom den är till för att ge sina kunder ett bra skydd när det oväntade inträffar. Det handlar om att på olika sätt stärka den finansiella sektorns beredskap. Hon ser gärna att samarbetet med offentliga aktörer stärks, liksom att det sker ett strukturerat samarbete för att bygga Sveriges totalförsvar.

MSB motor för att bygga svenska krisberedskap

Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), pekade på det oerhört allvarliga läget, kanske det allvarligaste sedan det Kalla kriget.

─ Men läget är mer oförutsägbart idag, än vad det var då.

Hon varnade för att medvetenheten om kriget i Ukraina har sjunkit undan sedan det inleddes i februari förra året. I stället har oron för den egna ekonomin stigit.

─ Vi måste därför agera, så att inte beredskapen minskar.

MSBs roll är att vara motor i arbetet med den svenska krisberedskapen. Det har byggts upp en ny organisation, bestående av sextio myndigheter och sedan grupperat dessa i olika kluster. I varje sådant kluster är det en myndighet som har samordningsansvaret, eftersom samverkan alltid måste kunna ledas.

Generaldirektören betonade att det handlar om att bygga tillbaka vårt totalförsvarskoncept. Kriget i Ukraina har lärt oss vad som behöver göras för att samhället ska fungera så normalt som möjligt i händelse av kris och krig.

─ Näringslivet arbetar i en annorlunda miljö idag än tidigare. Exempelvis är många företag numera utlandsägda. Det gäller att se över beredskapen och ställa sig frågan om vad som behöver göras för att kunna fungera i 90 dagar. Det finns vägledning från MSB att hämta. Samverkan mellan olika aktörer bygger på arenor som redan finns.

Även Johan Berggren, statssekreterare hos ministern för civilt försvar, anknöt till det allvarliga säkerhetspolitiska läget och konstaterade att ett väpnat angrepp idag är den dominerande hotbilden.

Han berättade att det finns tre statliga utredningar som har att göra med försörjningsberedskapen:

·       Nationell beredskap av försörjningsberedskapen (Direktiv 2021:65)

·       Ökad försörjningsberedskap för varor och tjänster från industrin (Direktiv 2022:72)

·       En ny livsmedelsberedskap (Direktiv 2022:33)

─ Med hjälp av de här utredningarna kommer vi att få en bra bas att arbeta utifrån, men vi kan samtidigt inte vänta in deras slutsatser. Näringslivet är en central aktör. Det finns färre offentliga aktörer än förr och vi har också EU att ta hänsyn till. Regeringen har därför inrättat ett tvärsektoriellt råd för samordningens skull. Syftet är att få förberedda företag, som kan bidra till ett robust och starkt samhälle vid fredstida kriser, höjd beredskap och krig.

Konferensdeltagarna fick sedan vara med om ett känslomässigt och starkt möte via direktlänk med två representanter för försäkringsbranschen i Ukraina. Det är svårt att i text återge ett sådant anförande, men det är värt att notera deras syn på försäkringsbranschen i Ukraina efter det att kriget är över. De konstaterade att branschen då kommer vara en av de viktigaste, eftersom tillgång på försäkringar blir ett krav från investerarnas sida för att vilja investera i landet.

Återförsäkring spelar viktig roll

Fredrik Strömberg, tf VD för Guy Carpenter i Norden och Baltikum, berörde i sitt anförande återförsäkringens viktiga roll i samband med krig och katastrofer. I det korta perspektivet (0-2 år) är det dock inflationen som utgör den största risken, men även olika former av naturkatastrofer står högt på listan. I det längre perspektivet (5-10 år) toppas risklistan av att man inte lyckas minimera riskerna för eller anpassa sig till klimatförändringarna.

─ Sett i det lite längre perspektivet är effekterna för återförsäkring av kriget i Ukraina mindre än till exempel av miljökatastrofer.

Problemen med de globala leveranskedjorna var något som Håkan Nyström, vice ordförande i Svensk Försäkrings Sjö- och transportutskott och Marine Product Manager för AIG Europé, tog upp. Det kan påverka sjöförsäkringarna.

─ Ett exempel är bristen på lastbilschaufförer, som gör att fartyg måste vänta på att få i- eller urlastning utförd. Samtidigt finns det inte tillräckligt med kajplatser för fartygen.

Han pekade också på nödvändigheten av att ta fram en krigsförsäkring, så att transporter kan säkerställas.

Information är försäkringsbranschens guld

Konferensen avslutades med att Ylva Wessén, VD för Folksam och tillika ordförande för Svensk Försäkring, tillsammans med Carl Wern, koncernsäkerhetschef på Folksam, berättade om de beredskapsövningar som Folksam genomfört. Carl Wern konstaterade att information är ”vårt guld i branschen”:

─ För att kunna vidta rätt åtgärder krävs ”rätt” underrättelseinformation som underlag för det operativa riskarbetet inom företagen i branschen. Problemet är att marknaden översvämmas av privata aktörer med olika agendor, medan informationen från våra myndigheter är begränsad.

Ylva Wessén avslutade konferensen med att betona vikten av att företagen förbereder sig:

─ Det är något som vi behöver göra tillsammans. Vi ska planera för det värsta och sedan hoppas att det stannar vid planering.

 

Ett ytterligare referat från årsmöteskonferensen hittar du också på Svensk Försäkrings hemsida, där det även finns bilder från konferensen.