Ut av språktåka

Konsumentfrågor
Marit Sagen Åstvedt
Pensjon er vanskelig. Saksområdet er faglig sett innfløkt, og næringens og myndighetenes språkbruk gjør det ikke enklere for forbrukerne. Dette var utgangspunktet for Finans Norges språkprosjekt. Prosjektet er et samarbeid med Språkrådet, og hensikten er å gjøre det enklere å være forbruker. Arbeidet bygger på klarspråk-tenkningen som er kjent fra offentlig sektor.

Danske husejere ramt af deres forsikringsselskabs konkurs

Claus Tønnesen
20.000 danske forbrugere er ramt af, at Gable Insurance AG fra Lichtenstein og selskabets danske agentur i Danmark er erklæret konkurs. En redningsplan er på vej til kunderne. Sagen medfører adgang til, at udenlandske forsikringsselskaber kan blive medlem af den danske garantifond, og der gennemføres skærpede krav til rådgivningen af forsikringskunderne.

Alla artiklar i detta nummer

Delkaskoförsäkringar och prissättningsmetoder

Delkaskoförsäkringar och prissättningsmetoder

Kategori: Försäkringsteknik |
Författare: Tove Brickner

Delkaskoförsäkringen är en fordonsförsäkring som täcker ett flertal olika skador såsom glas, stöld, brand, räddning och maskin. I artikeln redogörs för ett arbete, vars huvudsakligamål var att utreda om det alltid är bättre att genomföra tariffberäkningarna per skadetyp och i så fall om det är värt det extra arbetet. Författaren fick 2016 års Aktuarie-pris för detta arbete. Artikeln är en sammanfattning av arbetet.

Danske husejere ramt af deres forsikringsselskabs konkurs

Danske husejere ramt af deres forsikringsselskabs konkurs

20.000 danske forbrugere er ramt af, at Gable Insurance AG fra Lichtenstein og selskabets danske agentur i Danmark er erklæret konkurs. En redningsplan er på vej til kunderne. Sagen medfører adgang til, at udenlandske forsikringsselskaber kan blive medlem af den danske garantifond, og der gennemføres skærpede krav til rådgivningen af forsikringskunderne.

Ut av språktåka

Ut av språktåka

Kategori: Konsumentfrågor |
Författare: Marit Sagen Åstvedt

Pensjon er vanskelig. Saksområdet er faglig sett innfløkt, og næringens og myndighetenes språkbruk gjør det ikke enklere for forbrukerne. Dette var utgangspunktet for Finans Norges språkprosjekt. Prosjektet er et samarbeid med Språkrådet, og hensikten er å gjøre det enklere å være forbruker. Arbeidet bygger på klarspråk-tenkningen som er kjent fra offentlig sektor.

Ingen lugn pensionärstillvaro för Bengt-Åke Fagerman

Ingen lugn pensionärstillvaro för Bengt-Åke Fagerman

För drygt ett år sedan lämnade Bengt-Åke Fagerman VD-posten i Skandia, ett företag han varit trogen sedan 1978. Nordisk försäkringstidskrift har träffat honom, för att få hans syn på försäkringsbranschen.

Hur kan vi i vår bransch rekrytera unga talanger?

Hur kan vi i vår bransch rekrytera unga talanger?

För åttonde året i rad har en Ung talang i försäkringsbranschen utsetts av Svenska Försäkringsföreningen. Priset gick till Per Gezén, SEB Pension & Försäkring. Samtidigt fick Fabian Väppling, Skandia, och Mathilda Bowallius,AMF, motta hedersomnämnanden. Efter prisutdelningen höll Svante Randlert från Academic Work ett uppskattat anförande kring försäkringsbranschens rekrytering av unga talanger.

Årets unga talang är analytisk och tänker som en entreprenör

Årets unga talang är analytisk och tänker som en entreprenör

Kategori: Övrigt |
Författare: Per Georgzén

I den här artikeln intervjuas Per Georgzén på SEB Pension & Försäkring. Han har nyligen fått Svenska Försäkringsföreningens pris Ung Talang.

Høyere kapitalkrav for pensjonskasser gir store kostnader

Høyere kapitalkrav for pensjonskasser gir store kostnader

Författare: Rolf Røtnes

Våren 2016 ble Jon Hippe fra Fafo og undertegnede presentert for en for meg ny problemstilling. Hva er de økonomiske effekten av å stille høyere kapitalkrav til norske pensjonskasser, i tråd med Solvens II? Oppdragsgiver var Pensjonskasseforeningen, på vegne av en rekke interesserte aktører. Vi kan ikke se at det foreligger beregninger av potensiell realøkonomisk nytte av de foreslåtte reguleringsendringene. Vår vurdering er at gevinster ved reguleringsendringer bør holdes opp...

Solvens II og Naturskadekapitalen

Solvens II og Naturskadekapitalen

Kategori: Miljöfrågor, Risk |
Författare: Jørn H. Hammer

Forsikringsforetakene må ha ansvarlig kapital som også dekker forsikringsrisikoen knyttet til naturskader. Solvens I hadde et helt enkelt system for å fastsette krav til risikokapital. Med Solvens II er det nå innført et moderne risikobasert kapitalkravsystem. Foretakenes ansvar for naturskade speiles tydelig i mengdekravet til solvenskapital. Denne artikkelens formål er å peke på en logisk brist i myndighetenes kvalitetskrav til den ansvarlige kapitalen som kreves i forhold til...

Arbetsmiljöförordning gör att Euro Accident lanserar nytt verktyg

Arbetsmiljöförordning gör att Euro Accident lanserar nytt verktyg

Förra året utfärdade Arbetsmiljöverket en föreskrift (AFS 2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskrifterna som gäller från och med den 31 mars 2016, reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Euro Accident erbjuder Euro Accident ett verktyg, som kallas för Hälso- och arbetsmiljöscreening. Det handlar om att kostnadseffektivt hjälpa arbetsgivare att kartlägga hälso- och arbetsmiljösituationen, identifiera risk- och...

Karlstad Universitet bedriver forskningsprojekt kring hot och risker kopplade till klimatförändringar

Karlstad Universitet bedriver forskningsprojekt kring hot och risker kopplade till klimatförändringar

Kategori: Miljöfrågor, Risk |

Centrum för klimat och säkerhet (CSS) vid Karlstads universitet – som bedriver tvärvetenskaplig forskning och samverkan med samhällsaktörer inom områdena naturriskhantering och klimatanpassning – fick i början av 2015 åtta miljoner kronor från Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond för ett forskningsprogram där data studeras om tidigare extrema väderhändelser, kommuners ansvar vid vattennära byggande och kommuners roll i samverkan med andra aktörer. Dessutom ska forskarna...

Förändringar den röda tråden vid SCORs livförsäkringskonferens

Förändringar den röda tråden vid SCORs livförsäkringskonferens

SCOR Sweden Re:s årliga livförsäkringskonferens tog sin utgångspunkt i dagens snabba utveckling, hur vi ska anpassa oss till den och helst ligga i framkant. En av talarna var EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark, som bland annat pratade om både historiska och nuvarande förändringar av de europeiska finansmarknaderna.

Försäkringsföreningen blickar framåt med ny verksamhetsplan

Försäkringsföreningen blickar framåt med ny verksamhetsplan

Kategori: Övrigt |
Författare: Stefan Pärsson

Stefan Pärsson, som varit tf. VD sedan ett knappt år tillbaka, har utsetts till VD för Svenska Försäkringsföreningen (SFF). I samband med utnämningen har också föreningens styrelse lagt fast en ny verksamhetsplan och uppdaterad strategi för tiden framåt.