Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon

Tjänstepension
En arbeidsgruppe har utredet ulike alternativer for tilpasninger i privat tjenestepensjon. Rapporten fra arbeidsgruppen tar for seg ulike alternativer for såkalt egen pensjonskonto, økt mulighet for individuell pensjonssparing og kriterier for rett til pensjonsopptjening. Arbeidsgruppen har bestått av medlemmer fra Finansdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Finanstilsynet. Det ble også opprettet en referansegruppe med deltakelse fra partene i arbeidslivet, finansnæringen og Forbrukerrådet. Bakgrunnen for utredningen var en henvendelse fra Riksmekleren til statsministeren i forbindelse med meklingen i Frontfaget mellom Fellesforbundet/LO og Norsk Industri/NHO i lønnsoppgjøret 2016. Det fremgikk av henvendelsen at det var enighet mellom partene om at det var ønskelig at det igangsettes et arbeid med sikte på å modernisere pensjonsordningene i privat sektor. Statsministeren besvarte henvendelsen i april 2016, og bekreftet at regjeringen er innstilt på å utrede behovet tilpasninger i regelverket for tjenestepensjon i privat sektor. Brevet fra statsministeren utgjorde mandatet for utredningen.

FI om samarbetet med EIOPA

Carina Andersson
I den här artikeln berättar Carina Andersson, Internationell samordnare Försäkring på Finansinspektionen, om EIOPA och om samarbetet mellan FI och EIOPA. I slutet av artikeln redovisar vi svaren på några kompletterande frågor som vi ställt till Carina Andersson.

Alle artikler i denne utgaven

Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon

Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon

Kategori: Tjenestepensjon |

En arbeidsgruppe har utredet ulike alternativer for tilpasninger i privat tjenestepensjon. Rapporten fra arbeidsgruppen tar for seg ulike alternativer for såkalt egen pensjonskonto, økt mulighet for individuell pensjonssparing og kriterier for rett til pensjonsopptjening. Arbeidsgruppen har bestått av medlemmer fra Finansdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Finanstilsynet. Det ble også opprettet en referansegruppe med deltakelse fra partene i arbeidslivet, finansnæringen og...

Offentlig utvalg foreslår store endringer i etterlatte- og barnepensjon fra folketrygden

Offentlig utvalg foreslår store endringer i etterlatte- og barnepensjon fra folketrygden

Kategori: Folketrygd |

Et offentlig utvalg foreslår store endringer i den norske folketrygdens ytelser til etterlatte. Utvalget foreslår at etterlatte under 67 år kun skal få en tidsbegrenset omstillingsstønad, at reglene om mulige tillegg i alderspensjon og uføretrygd for etterlatte fases ut, og at ytelsene til etterlatte barn skal forbedres. Denne artikkelen beskriver hovedregler i dagens ordninger for etterlatte i folketrygdens ytelser til etterlatte, og hvordan utvalget foreslår at ordningene bør endres.

Larmtjänst hjälper till att utreda kniviga försäkringsfall

Larmtjänst hjälper till att utreda kniviga försäkringsfall

Vid en medlemsaktivitet arrangerat av Svenska Försäkringsföreningen, berättade Bosse Andersson om Larmtjänsts brand- och inbrottsundersökningar, men också om arbetet med att spåra stulna fordon. Han är tidigare polis och kriminaltekniker, numera utredningsinspektör på Larmtjänst.

Resemönstren förändras och sätter press på reseförsäkringen

Resemönstren förändras och sätter press på reseförsäkringen

Hur kan vi trygga det moderna utlandsresandet? Hur många känner till att det finns undantag för ersättning om man har ett pågående vårdbehov före avresan för t ex en sjukdom? Det var några av huvudfrågorna vid det reseförsäkringsseminarium som Svenska Försäkringsföreningen arrangerade i slutet av februari.

Preskription och preklusion av den skadelidandes direktkravsrätt enligt FAL

Preskription och preklusion av den skadelidandes direktkravsrätt enligt FAL

Kategori: Forsikringsrett |

Den 1 januari 2015 trädde nya preskriptions- och preklusionsregler i försäkringsavtalslagen i kraft. Preskription och preklusion av rätten till försäkringsersättning är ämnen som är föremål för ett ständigt intresse hos praktiker, akademiker och studenter och författaren är säker på att även de nya reglerna kommer att diskuteras och debatteras. I den här artikeln, som också är publicerad i Bertil Bengtssons festskrift (Jure 2016) belyser hon de nya reglerna i 7:4 FAL och...

Politiska och ekonomiska utmaningar väntar försäkringsbranschen

Politiska och ekonomiska utmaningar väntar försäkringsbranschen

Under många år har branschföreningen Svensk Försäkring publicerat rapporter om trender i försäkringsbranschens omvärld. De två senaste har man dessutom arrangerat seminarier kring det här ämnet och 2017 var inget undantag. Sara Bergström, ekonom på Svensk Försäkring, gjorde nedslag i tre av de områden som rapporten ”Omvärldstrender 2017” redovisar. Henrik Braconier, chefsekonom på Finansinspektionen, gick igenom det ekonomiskt-politiska läget och vad det innebär för...

Viktige utviklingstrekk i norsk forsikring de siste 30 år

Viktige utviklingstrekk i norsk forsikring de siste 30 år

Artikkelen er basert på foredrag på Den norske Forsikringsforenings årlige konferanse og boken «Læring fra kriser». Bjørn Skogstad Aamo, tidligere direktør for Finanstilsynet/Kredittilsynet, ble tildelt årets forsikringspris på den nevnte forsikringskonferansen.

FI om samarbetet med EIOPA

FI om samarbetet med EIOPA

I den här artikeln berättar Carina Andersson, Internationell samordnare Försäkring på Finansinspektionen, om EIOPA och om samarbetet mellan FI och EIOPA. I slutet av artikeln redovisar vi svaren på några kompletterande frågor som vi ställt till Carina Andersson.

I väntans tider på MiFID och IDD

I väntans tider på MiFID och IDD

För närvarande förbereder regeringen lagstiftningsärenden som avser förslag till nya regler, baserade på två EU-direktiv. Det handlar dels om direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II), dels om försäkringsdistributionsdirektivet (IDD). Naturligtvis innebär den nya lagstiftningen olika utmaningar för olika företag, men för att lyssna av vad som händer har vi har valt att göra ett besök hos ett av de företag som påverkas – Skandia.

Europeiska långsiktiga investeringsfonder – ett privilegierat tillgångsslag i Solvens II

Europeiska långsiktiga investeringsfonder – ett privilegierat tillgångsslag i Solvens II

Historiskt sett har endast delar av vad som i vid mening kan kallas "fondbranschen" varit föremål för särskild statlig reglering. Private equity-fonder har historiskt sett varit föremål för mycket begränsad reglering med särskilt sikte just deras egenskap av investeringsfonder. Redan före den senaste finanskrisen pekade dock mycket på att hedgefonderna – men även private equity-fonderna – och deras förvaltare på olika sätt skulle bli föremål för statlig reglering i flera...