STIPENDIATRESA TILL ENGLAND - Konkurrensförhållanden, trafiksäkerhetsarbete och rättsskyddsförsäkring i England

290 STIPENDIATRESA TILL ENGLAND Konkurrensförhållanden, trafiksäkerhetsarbete och rättsskyddsförsäkring i England 1. Konkurrensförhållanden I Sverige har vi sedan ett par år en ny konkur- renslag, som bygger på förbudsprincipen. Det- ta har medfört att samarbetet inom försäk- ringsbranschen måste övervägas. En del sam- arbete har upphört. Annat samarbeten är nu föremål för prövning i Konkurrensverket. Att såsom Sverige har gjort — direkt över- föra EGs konkurrensregler till nationell lag — är ej vanligt inom EU. Det finns därför anledning att se närmare på hur försäkrings- bolag i ”försäkringens hemland” påverkas av de nationella konkurrensreglerna. Vid samtal med Association of British In- surers (ABI) och företrädare för Lloyds fram- kom relativt snart att de engelska försäkrings- bolagen inte har några problem i detta avseen- de. Samarbete inom försäkringsområdet är nämligen uttryckligen undantaget från de nationella konkurrensreglerna och Office of Fair Tradings tillsyn. Anledningen till detta har sin grund i själva försäkringsidén, dvs försäkring är ett sätt att gemensamt sprida risker. Först och främst sprids risken mellan försäkringstagarna, men när riskerna blir för stora måste även försäkringsgivarna sprida riskerna mellan sig. Ett samarbete mellan försäkringsbolagen måste då alltså till. Försäkringsbolagens och den engelska marknadens stora kapacitet har dock medfört av Staffan Moberg, Sveriges Försäkringsförbund att något större behov av konsortie- och pool- arrangemang inte har uppstått. De enda pooler som i dag existerar är en Atomförsäkrings- pool och en pool som tar sikte på skadeverk- ningar till följd av terroristdåd (Pool Re). Den senare kommer med all sannolikhet att av- vecklas på grund av den förändrade situatio- nen på Nord-Irland. De engelska försäkringsbolagen har emel- lertid — liksom de svenska bolagen — en rad överenskommelser av praktisk natur. Här kan bl.a. nämnas regress- och dubbelförsäkrings- överenskommelser. Bilklassning finns även. Vad gäller bonussystem så har varje bolag sitt eget system, dock är systemen lika. Branschsamarbetet har även övervägts i förhållande till EGs konkurrensbestämmel- ser, vilka tar sikte på på gränsöverskridande påverkan på konkurrensen. Härvid har det engelska förbundet (ABI) tillskrivit EU«s Generaldirektorat 4 (DG 4 — vilka handhar bl.a. konkurrensfrågor) och informerat om vilket samarbete som förekommer inom bran- schen. DG 4 har informellt lämnat besked att förekommande samarbete inte synes strida mot några konkurrensrättsliga regler. Ovana som vi är i Sverige inför EU, kan detta informella förfarande ge oss en vägled- ning om vilka möjligheter det finns att agera vid tveksamhet inför tolkning av regler och direktiv. 291 STIPENDIATRESA TILL ENGLAND överväger även möjligheten att använda sig av sensorer — s.k. tracker — som gör det möjligt att spåra stulna bilar. Aktiviteten på detta område har sin grund i de omfattande problem man i dag har i England med bilstölder. I Norden har under senare år whip-lash- skador uppmärksammats i hög grad. Den svenska försäkringsbranschen har med anled- ning härav bl.a. verkat aktivt för att införa extra högt bromsljus på personbilar. Vid be- sök på Vauxhall-fabriken framkom att biltill- verkaren av Opel Vectra inte har några planer på att sätta in högt bromsljus i 1996 års mo- dell. Det konstaterades av såväl Vauxhall som av försäkringsbranschen att man inte alls upp- lever några problem med whiplash-skador i England. ABI har även en egen fabrik i Thatcham utanför London där man bl.a. utför krasch- tester med sikte på bilklassning, tester av säkerhetsutrustning och kvalitetstester av bil- delar. 3. Rättsskyddsförsäkring En effekt av svensk implementering av den tredje generationens försäkringsdirektiv är att svenska försäkringsbolag kan vänta sig ökad konkurrens från utlandet. I direktiven till den pågående Rättsshjälps- utredningen har framförts att utredningen bör överväga möjligheten att lägga över den all- männa rättshjälpen på försäkringsbolagens rättsskyddsförsäkringar. Det kan i detta sam- manhang tänkas att de svenska försäkrings- bolagen — till följd av den då ökade belast- ningen på hemförsäkringen — börjar skilja ut rättsskyddsmomentet ur hemförsäkringen och istället ger möjlighet att teckna detta skydd separat. Allt för att hålla premien på en rimlig nivå i förhållande till det skydd försäkrings- tagarna är bäst betjänt utav. Ett svagt intresse för denna typ av försäkring öppnar möjlighet för utländska försäkringsbolag att teckna rätts- skyddsrisker. Mot denna bakgrund finns det 2. Trafiksäkerhetsarbete Mot bakgrund av att England har passerat Sverige vad gäller olycksstatistik avseende trafikolyckor, såg jag fram mot att få inblick i det trafiksäkerhetsarbete som bedrivs inom den engelska försäkringsbranschen. Emeller- tid visade det sig att i vart fall denna bransch inte var lika aktiv på detta område som är fallet i de nordiska länderna. Det engelska trafiksäkerhetsarbetet bedrivs främst av enskilda försäkringsbolag genom olika kampanjer. Även försäkringsmäklare aktiverar sig på trafiksäkerhetsområdet. Van- ligt är att försäkringsbolag och mäklare eta- blerar körskolor. Förutsättningarna för att bedriva trafiksä- kerhetsarbete — eller kanske snarare påver- kan för att minska trafikskador — är delvis bättre i England än i Sverige. Detta med anledning av att trafikförsäkringen har en starkare koppling till föraren av fordonet. Vid tecknande av trafikförsäkring anger försäk- ringstagaren vilka personer som skall få bruka fordonet. Premien stiger ju fler eller yngre förarna är. Vissa bolag — framför allt de s.k. direktbolagen — tecknar överhuvudtaget inte försäkring för yngre förare eller för dyra och snabba bilar. Några bolag erbjuder speciella prov efter körkortstagningen som medför att rabatt ges på försäkringspremien. Uppkommer trafikolycka när bilen är utlå- nad eller till följd av rattonykterhet innefattar försäkringen normalt endast skydd för tredje man, dvs ersättning erhålls ej ur försäkringen för förarens egna personskador eller på den egna bilen. Vid rattonykterhet höjs även pre- mien med minst 100 %. Branschgemensamt bedriver Association of British Insurers (ABI) inget direkt aktivt arbe- te avseende förbättrad trafiksäkerhet. Där- emot drivs vissa projekt som har en indirekt trafiksäkerhetsbefrämjande effekt. Här kan nämnas att ABI har genomfört tester av bil- larm och andra säkerhetsanordningar. Man 292 STIPENDIATRESA TILL ENGLAND anledning att undersöka hur rättsskydds- försäkringar ser ut i andra länder. Härunder följer en kort redogörelse för de engelska förhållandena avseende rättsskyd- det för konsumenter. Rättsskyddsförsäkringar i England tecknas antingen som tillägg till hemförsäkringen ”Household Legal Expense Insurance” (HLEI) eller som en särskild separat rättsskyddsför- säkring ”Personal Legal Expense Insurance” (PLEI). Rättsskyddsförsäkring kan även teck- nas i anslutning eller separat i anslutning till trafikförsäkringen. Det förekommer även att rättsskyddsmomentet — på samma sätt som i Sverige — är inkluderat i hemförsäkringen. Detta är dock inte lika vanligt, vilket är en bidragande orsak till att endast ca 7 % av den engelska befolkningen har någon form av rättsskydd (motor inkluderat). Även om rättsskyddsförsäkringen tecknas som tillägg i samband med hemförsäkring, så ligger försäkringsskyddet oftast placerat hos separata rättsskyddsförsäkringsbolag. De sär- skilda rättsskyddsförsäkringsbolagen tillhan- dahåller som regel en telefonservice 24 tim- mar om dygnet i rättsliga frågor. Det anses att man genom denna telefonservice kan reduce- ra antalet tvister. Rättsskyddsvillkoren varierar kraftigt mel- lan olika bolag. Allmänt kan sägas att det rättsskydd som tecknas separat (PLEI) gene- rellt innefattar ett vidare skydd än de rätts- skyddsförsäkringar som tecknas som tillägg till hemförsäkringen. Möjlighet finns även att skräddarsy rättsskyddsförsäkringen efter sina egna behov. Vanligen inkluderar den separata försäkringen — utöver vad som sedvanligen ingår i det svenska rättsskyddet — bl.a. ar- betstvister och skattetvister. I grunden ser dock villkoren ungefär likadana ut som de svenska. De flesta försäkringar omfattar även motpartens kostnader. De engelska rättskyddsförsäkringarna om- fattar familjen. Med familj menas man, hust- ru, barn upp till 21 år samt föräldrar som permanent bor i hemmet. Försäkringarna innehåller som regel ett tak- belopp, dvs ersättning ur försäkringen uppgår till ett visst maximumbelopp. Detta tak varie- rar, men ligger som regel på 25 000-50 000 pund. Premien för tilläggsförsäkringen till hemförsäkringen kostar 10 - 15 pund och den helt separata rättsskyddsförsäkringen kostar 100-150 pund. Detta kan jämföras med att rättsskyddsmomentet i de svenska hemför- säkringarna anses kosta 30- 50 kr och i villa- hem 90-160 kr. Rättsskyddsförsäkringen är en claims made- försäkring, dvs endast tvister som anmäls under försäkringsperioden täcks av skyddet. Försäkringsgivaren reserverar sig för ianspråk- stagande av rättsskyddet såvida det ej bedöms finnas möjlighet till framgång i ärendet eller för tvister vars krav underskrider 500 - 1000 pund. I de senare fallen kan bolaget själv försöka lösa tvisten utomprocessuellt. Tvister som rör endast smärre belopp t.ex. 100 pund är helt undantagna i villkoren. Det bör noteras att villkoren föreskriver undantag för tvister mot det egna försäkringsbolaget. I dagsläget är det enligt min bedömning svårt för utländska rättsskyddsförsäkringsbo- lag att slå sig in på den svenska marknaden för rättsskyddsförsäkringar. Premien för den svenska rättsskyddsförsäkringen är låg till följd av den stora riskspridningen. Tecknas rättsskyddet separat kommer inte alla att ut- nyttja denna möjlighet. Risk föreligger även för ett s.k. moturval, dvs att de mest riskbe- nägna tecknar försäkringen. Detta gör att premien för rättskyddet väsentligen kommer att stiga vid separat rättsskyddsförsäkring. Mot bakgrund av vad som nu anförts är det inte troligt att något utländskt försäkrings- bolag i dagsläget är intresserat av att erbjuda rättsskyddsförsäkringar i Sverige.

BilagaStorlek
27.72 KB