Sök artikel

Sökningen gav 866 träffar, visar 151 - 160

Enkel sagsbehandling og fastholdelse i arbejdsskadesager

Utgåva: 1 / 2016 | Kategori: Övrig skadeförsäkring | Författare: Vibeke Borchsenius

Der bruges mange ressourcer i det danske arbejdsskadesystem, som ikke kommer skadelidte til gode og heller ikke hjælper med at bevare skadelidtes tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er brug for en arbejdsskadereform, som regeringen også har bebudet i 2016. Systemet skal forenkles markant, og der skal mere fokus på fastholdelse. ”Lappeløsninger” vil erfaringsmæssigt kun komplicere området yderligere.

Förbättrad tvistlösning för konsumenter i EU

Utgåva: 1 / 2016 | Kategori: EU och internationell försäkring, Konsumentfrågor | Författare: Peter Stark

Alternativ tvistlösning innebär att en konsument som är missnöjd med en köpt vara eller tjänst istället för att gå till domstol kan vända sig till ett tvistlösningsorgan eller en nämnd för att lösa tvisten med företaget som sålt varan eller tjänsten. Ett exempel på ett sådant organ är Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige. Syftet med artikeln är att beskriva den alternativa tvistlösningen enligt ett EU-direktiv den 21 maj 2013 och vad det innebär för konsumenters möjligheter till prövning av tvister utanför domstol inom främst försäkring i Sverige. En jämförelse görs även med förhållandena i England och för det ändamålet införs intervjusvar från The Financial Ombudsman Service. Avslutningsvis ges några tankar om konsekvenser för medborgarna i Sverige, England och i EU som helhet. Vilka styrkor och svagheter finns i lagstiftningen ur ett konsumentperspektiv? Inspiration till artikeln har hämtats från Svenska försäkringsföreningens stipendieresa till Bryssel i början av juni 2015.

Svenska Försäkringsföreningen ur ett historiskt perspektiv

Utgåva: 4 / 2015 | Kategori: Försäkringshistoria | Författare: Anders Kleverman, Mikael Lönnborg

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) är en av de äldsta fortfarande verksamma branschorganisationerna i landet. Rörelsen har sedan starten 1875 drivits ideellt och överlevt tack vare ett effektivt kansli och insatser från ett stort antal representanter från branschen. Svenska Försäkringsföreningen har varit en organisation som möjliggjort en social mötesplats, drivit branschfrågor, bidragit med utbildning, delat ut stipendier och utmärkelser, publicerat statistik och artiklar, samt varit en faktor som alltid sett försäkringsmarknadens sunda utveckling som en avgörande målsättning. I den här artikeln tecknar Anders Kleverman och Mikael Lönnborg bilden av hur Svenska Försäkringsföreningen vuxit fram till vad den är idag. Anders Kleverman var Svenska Försäkringsföreningens sekreterare och vd 1985-2007. Mikael Lönnborg, docent, Södertörns högskola, Samhällsvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Företagsekonomi, EnterForum, Stockholm och Handelshøyskolen BI, Instituttet for Innovasjon og Økonomisk Organisering, Senter for næringslivshistorie (SNH), Oslo. Lönnborg var styrelseledamot i Svenska Försäkringsföreningen 2000-2013 och chefredaktör för Nordisk Försäkringstidskrift 2009-2011.

Med Fullmaktskollen blir det enklare för både konsumenter och aktörer

Utgåva: 4 / 2015 | Kategori: Försäkringsteknik, Konsumentfrågor | Författare: Camilla Algeroth von Thiele

Under första kvartalet 2016 inleds utrullningen och anslutningen till Fullmaktskollen, vars syfte är att underlätta och förenkla för konsumenterna. De ska på ett enkelt sätt kunna få en överblick över sina fullmakter och hur länge de gäller. Vid ett möte för Svenska Försäkringsföreningens medlemmar berättade projektledaren Camilla Algeroth von Thiele om Fullmaktskollen.

Pensjonsreformen er ikke over. Det er reformer igjen…

Utgåva: 4 / 2015 | Kategori: Liv- och pensionsförsäkring | Författare: Knut Dyre Haug

1. januar 2015 ble enda en stor og viktig reform satt i kraft i Norge. Denne gang er det folketrygdens uførepensjon og er en viktig del av den store pensjonsreformen, som startet i 2004. Felles for hele reformen er at arbeid skal lønne seg. Uførhet er noe av det mest dramatiske som kan ramme deg, i økonomisk forstand. I Storebrand har vi tidligere sammenlignet det med å krasje en bil, uten kasko, hvert år frem til du blir pensjonist. Blir vi uførepensjonist skjer det ofte ganske plutselig. Du får kort tid på deg til å omstille økonomien til en ny virkelighet, i motsetning til det å bli alderspensjonist. I en undersøkelse Norstat har gjort for Storebrand var det bare 12 % av de spurte som mente de kunne opprettholde sin levestandard dersom de ble 100 % uføre. 34 % mente dette var usannsynlig. Allikevel er det alt for få som tar ansvar for denne risikoen selv, gjennom forsikringer. Uføretrygd er derfor et tema som burde interessere deg mer enn mange andre finansielle tema, uansett hvilket skandinavisk land du bor i. Mange tror at behovet for uføreforsikringer er redusert etter reformen i Norge. Det er ikke riktig. Behovet er akkurat det samme som før, men du må tenke litt annerledes. Folketrygdens (NAV) uførepensjon er kraftig endret fra i år. Vedtaket om endringen ble gjort allerede i 2012, og perioden etter er benyttet til å tilpasse datasystemer og få alt på plass. Nå heter det uføretrygd, og den beskattes som inntekt. Beløpene er økt slik at man skal sitte igjen med det samme etter skatt som før reformen.

Separation av IBNYR och IBNER i reservsättningen för sjuk- och olycksfallsskador

Utgåva: 4 / 2015 | Kategori: Försäkringsteknik | Författare: Anna Flodström

Försäkringsbolaget SCOR Sweden Re instiftade i samband med sitt 100 års-jubileum 2014 ett pris om 25000 kr för årets bästa diplomarbete. Med diplomarbete avses det självständigt utförda arbete som skall skicka in som en del av ansökan om diplomerat medlemskap i Aktuarieföreningen. Pristagaren väljs årligen av en priskommitté utsedd av Aktuarieföreningens styrelse. 2015 var det Anna Flodström, aktuarie på Länsförsäkringar, som fick motta detta pris för en studie, vars syfte är att avgöra möjligheten och lämpligheten av att använda Schniepers metod i reservsättningen för två av Länsförsäkringsbolagens sjuk- och olycksfallsprodukter.

Poängjämförelser från Konsumenternas Försäkringsbyrå:

Utgåva: 4 / 2015 | Kategori: Konsumentfrågor | Författare: Gabriella Hallberg

Konsumenternas Försäkringsbyrå lanserade år 2012 sina poängjämförelser. Avsikten var att konsumenter skulle få ett ännu bättre stöd i att jämföra bolagens försäkringsvillkor mot varandra. De ska fungera som en motvikt till den prisfokusering som råder på marknaden och vi poängbedömer därför innehållet i olika försäkringar, berättar Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå, i artikeln.

Ofärd eller välfärd 2025? – Vad har hänt så här långt?

Utgåva: 4 / 2015 | Kategori: Övrigt | Författare: Gunnar Axén

I samband med Svenska Försäkringsföreningens 125-årsjubileum publicerades en artikel med titeln Ofärd eller Välfärd 2025. Vi har bett Gunnar Axén kommentera den artikeln i ljuset av vad som hänt under det gångna femtonårs-perioden. När artikeln skrevs var Gunnar Axén var ledamot av riksdagens finansutskott och har sedan dess varit en flitig debattör i välfärdsfrågor. Han har både varit ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott och ordförande för Parlamentariska Socialförsäkringsutredningen. Idag är han fristående konsult.

Sidor