Advokat Sven Knagenhjelm svarer på artikkelen i Nft 2/2011: "Viktig Høyesteretts dom om nakkeslengskade"

Artikkelen er et svar på advokat Marthinsens artikkel i nr 2/2011: Viktig Høyesterettsdom om nakkeslengskade. Advokat Knagenhjelm skriver:
 

"Når rekkevidden av en høyesterettsdom skal vurderes, er det viktig å skille mellom det Høyesterett uttaler om sakens juridiske spørsmål og de faktiske premisser dommen bygger på. Dette gjelder ikke minst i saker om nakkeskader som reiser kompliserte medisinske spørsmål og hvor Høyesterett vil måtte bygge på hva premissleverandører på den medisinske siden måtte uttale. I Ask-dommen fremheves en rekke ”teser” fra professor Stovners erklæring som ved nærmere etterprøving viser seg ikke å holde stikk. Dommen aktualiserer derfor spørsmålet om hvordan domstolene generelt, og Høyesterett spesielt, skal bli tilført korrekt medisinsk kunnskap."

 

Hele artikkelen finner du nedenfor (pdf)